Lag (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-04-18
Ändring införd
SFS 1991:162 i lydelse enligt SFS 1993:1288
Ikraft
1991-05-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till den som uppbär kommunalt bostadstillägg enligt 2 § första stycket lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall kommunen utge ett */k/ särskilt kommunalt bostadstillägg */-k/ enligt vad som anges i denna lag.

2 §  Det särskilda kommunala bostadstillägget utges om den pensionsberättigades inkomster efter avdrag för skälig bostadskostnad understiger kommunens socialbidragsnorm eller det högre belopp som följer av Socialstyrelsens allmänna råd om vägledande socialbidragsnorm, allt räknat per månad. Tillägget utgör i sådant fall skillnadsbeloppet.

[S2]Vid tillämpning av första stycket beaktas följande inkomster, nämligen

 1. folkpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, dock inte handikappersättning,
 2. pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott och tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring till den del pensionen föranleder minskning av pensionstillskott, det sammanlagda beloppet dock minskat med 25 procent av basbeloppet när det är fråga om förtidspension,
 3. särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,
 4. kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension,
 5. hälften av den inkomst som medräknas vid bestämmande av årsinkomst enligt 5 § sistnämnda lag.

[S3]Inkomsterna enligt andra stycket a) och b) skall sammanlagda alltid anses utgöra lägst 1,515 gånger basbeloppet minskat med två procent för den som är ogift och lägst 1,34 gånger basbeloppet minskat med två procent för den som är gift.

[S4]Bostadskostnaden skall anses skälig om den inte överstiger den högsta godtagbara kostnad som följer av den norm Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket rekommenderar för bostadskostnader vid beräkning av underhållsbidrag eller det högre belopp som följer av kommunens socialbidragsnorm. Lag (1993:1288).

3 §  Frågor om förmåner enligt denna lag prövas utan ansökan av den allmänna försäkringskassa, hos vilken den pensionsberättigade är inskriven.

4 §  Kommunen skall snarast underrätta den allmänna försäkringskassan om de beslut som fattas i fråga om socialbidragsnormer. Om ett beslut innebär att någon sådan norm ändras, skall underrättelse lämnas i god tid före den dag då den ändrade normen skall börja tillämpas.

5 §  Det särskilda kommunala bostadstillägget skall bekostas av den kommun där den pensionsberättigade är mantalsskriven.

[S2]Till kommunens kostnader enligt första stycket lämnas statsbidrag enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

6 §  Om inte annat följer av denna lag, skall vad som föreskrivs om kommunalt bostadstillägg i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension eller i annan författning tillämpas på det särskilda kommunala bostadstillägget.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991 och gäller till utgången av år 1991. Lagen skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1991 för den som vid ikraftträdandet uppbär kommunalt bostadstillägg enligt 2 § första stycket lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension.
  2. I fråga om särskilt kommunalt bostadstillägg för tid före ikraftträdandet och för maj 1991 skall vid beräkning enligt 2 § tillämpas den socialbidragsnorm som gällde den 1 februari 1991 samt de uppgifter om den pensionsberättigades inkomster och bostadskostnad, som skall läggas till grund för prövning av dennes rätt till tillägget för maj 1991.
  3. Till kommunens kostnader för särskilt kommunalt bostadstillägg som avser tid före ikraftträdandet lämnas statsbidrag som täcker kostnaderna helt.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:119
  Ikraftträder
  1991-05-01

Lag (1991:1986) om fortsatt giltighet av lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:40
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1742) om fortsatt giltighet av lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:116, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1288) om dels fortsatt giltighet av lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension, dels ändring i samma lag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bostadsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:36, Prop. 1993/94:5, Bet. 1993/94:SfU3
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-01-01