Prop. 1992/93:116

om ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner m.m.

m.m. Prop. 1992/93:116

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bi- fogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Könberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I. propositionen föreslås att metoden för värdesäkring av pensionsför- måner m.m. med hjälp av basbeloppet skall ligga fast. Vid beräkning av folk- och tilläggspension i form av ålderspension, förtidspension, efter- levandepension och barntillägg enligt lagen (l962:381) om allmän för- säkring, pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott, hustrutillägg enligt lagen (1962z392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension samt delpension enligt lagen ( 1979184) om delpensionsförsäkring föreslås dock att basbeloppet minskat med två procent används.

Vidare föreslås att lagen (l99l:162) om särskilt kommunalt bostads- tillägg till folkpension skall ges förlängd giltighet till utgången av år 1993.

Slutligen föreslås särskilda regler för utbetalning av statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension och särskilt kommunalt bostads- tillägg till folkpension för år 1993.

1 Riksdagen 1992/93. ] saml. Nr 116

Propositionens lagförslag

1. Förslag till Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 & lagen (1962:381) om allmän för- säkringl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

lka. GSE

Inom den allmänna försäkringen skall de beräkningar, som anges i denna lag, göras med anknytning

inom den allmänna försäkringen skall de beräkningar, som anges i denna lag, göras med anknytning till ett basbelopp. Vissa beräkf ningar skall dock göras med an- knytning till ett särskilt basbelopp enligt vad som anges i tredje stycket.

till ett basbelopp.

" Basbeloppet fastställs av regeringen för varje år och utgör 29 700 kronor multiplicerat med det tal (jämförelsetal) som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober året före det som basbeloppet avser och prisläget i oktober 1989. Därvid skall bortses från de prisförändringar som följer av ändringar av den statliga fastighetsskatten. av indirekta skatter och av räntebidrag inom bostadsbidragssystemct. allt i den mån åtgärderna vidtagits för att finansiera den sänkning av den statliga in- komstskatten som genomförs åren 1990 och 1991. Basbeloppet avrundas _till närmaste hundratal kronor.

Det särskilda basbeloppet utgör det enligt andra stycket fastställda beloppet minskat lned två procent och aln-'änds vid beräkning av

a) folkpension i form av ålders— pension, fc'irtidspension och efter- levandepension enligt 6-8 kap. samt änkepension, barnpension och barntillägg som uppbars med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen ( [988.881 ) om ändringi denna lag,

b) allmän tilläggspension iform av ålderspension, förtidspension och diariet'am'lepension enligt 12- ]4 kap. samt änkepension och barnpension som uppbärs med stöd av (ii'ergångsbestämmelse/'na till lagen ( 198888] ) om ändring i denna lag.

5 Lagen omtryckt 19821120. ' Senaste lydelse 19901656.

&)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse ' Prop. 1 992/ 93: 1 16

[ fråga om efterlevandepension som utgörs av barnpension skall det särskilda basbeloppet inte användas när det gäller den be— loppsgräns som anges i 8 kap. 3 & andra meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången på förmåner som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 11 & lagen (1979:84) om delpensionsförsäk— ring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 å' Delpension fastställs till det belopp som motsvarar 65 procent av den försäkrades pensionsunderlag.

Fastställd delpension anknyts till Fastställd delpension anknyts till basbeloppet och omräknas vid basbeloppet och omräknas vid förändring av detta. förändring av detta. Därvid skall

] kap. 65 tredje stycket lagen (196238) ) om allmän försäkring tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången på delpension som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.

1 Senaste lydelse 1987z202.

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott

Härigenom föreskrivs att 2 och 2 a 55 lagen (1969z205) om pensions- tillskott skall ha följande lydelse.

Nuvarande. lydelse Föreslagen lydelse

251

Pensionstillskottet till ålderspen- sion, omställningspension. särskild efterlevandepension eller änkepen— sion är femtiofyra procent av

"basbeloppet enligt lkap. 6å lagen (1962:381) om allmän för- säkring, om inte annat följer av bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Pensionstillskottet till ålderspen- sion, omställningspension, särskild efterlevandepension eller änkepen- sion är femtiofyra procent av det särskilda basbeloppet enligt 1 kap. 6 & lagen (1962z381) om allmän försäkring. om inte annat följer av bestämmelserna i andra och tredje styckena.

För den som har börjat att ta ut sin ålderspension tidigare eller senare än den månad under vilken han fyller sextiofem år är pensionstillskottet det belopp som framkommer om det i första stycket angivna procent— talet minskas eller ökas i motsvarande mån som pensionen skall minskas eller ökas enligt 6 kap. lagen om allmän försäkring.

Pensionstillskottet till änkepension, som enligt 8 kap. 4 & andra eller tredje stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989 betalas ut med minskat belopp. är det belopp som framkommer om det i första stycket angivna procenttalet minskas i mot- svarande mån. Pensionstillskottet till halv respektive en fjärdedels ålderspen- sion är hälften av respektive en fjärdedel av det pensionstillskott som angetts i första eller andra stycket. För den som har två tredjedelar av hel särskild efterlevandepension eller halv sådan pension eller har änke- pension, som med tillämpning av punkt 6 i övergångsbestämmelsema till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring betalas ut med viss andel av en oreducerad sådan pension. är pensions- tillskottet motsvarande andel av det pensionstillskott som angetts i första stycket.

2aå2

Pensionstillskottet till förtidspen- sion är etthundrafyra procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 5 lagen (1962:381) om allmän för- säkring, om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket.

Pensionstillskottet till förtidspen- sion är etthundrafyra procent av det särskilda basbeloppet enligt 1 kap. 65 lagen (1962z381) om allmän försäkring, om inte annat följer av bestämmelsema i andra

stycket.

För den som har två tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtids- pension är pensionstillskottet motsvarande andel av det pensionstillskott som anges i första stycket. För den som får förtidspension för tid efter

iSenaste lydelse 19921379. ' Senaste lydelse 1990:775.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

det att ålderspension upphört att betalas ut enligt 6 kap. 3 5 lagen om allmän försäkring skall pensionstillskottet minskas i motsvarande mån som förtidspensionen minskas enligt 7 kap. 4 & andra stycket lagen om allmän försäkring.

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången på pensionstillskott som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993. '

4. Förslag till Prop. 1992/93zll6 Lag om fortsatt giltighet av lagen (1991: 162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

Härigenom föreskrivs att lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension, som gäller till utgången av år 1992', skall fortsätta att gälla till utgången av år 1993.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

' Lagen senast förlängd 199111986.

Socialdepartementet Prop. 1992/93:116

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande. och statsråden B. Westerberg, Friggebo. Johansson, Laurén. Hömlund. Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg,

Föredragande: statsrådet Könberg

Proposition om ersättningsnivåer för vissa pensronsförmaner m.m.

1. Inledning

Regeringen har i proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin aviserat olika åtgärder på pensionsområdet i syfte att minska kostnaderna för det allmänna pensionssystemet. Propositionen bygger på den överenskommelse som träffats mellan regeringen och det socialdemokratiska arbetarepartiet. Jag kommer i det följande att lämna vissa förslag till åtgärder i enlighet med den träffade överenskommelsen.

2. Sänkta ersättningsnivåer på pensionsområdet

Mitt förslag: Metoden för värdesäkring av pensionsförmåner m.m. med hjälp av det s.k. basbeloppet enligt 1 kap. 6 5 lagen (1962:381) om allmän försäkring ligger fast. Vid beräkning av folk- och tilläggspension i form av ålderspension, förtidspension, efterlevandepension och bamtillägg enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott, hustrutillägg enligt lagen ( 1962:392) om hustru- tillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension samt delpen- sion enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring används dock basbeloppet minskat med 2 %.

Skälen för mitt förslag: Den uppgörelse som träffats mellan regering- en och det socialdemokratiska arbetarepartiet syftade till att komma till rätta med problemen i den svenska ekonomin. Detta förutsattes ske bl.a. genom en minskning av de offentliga utgifterna. En rad åtgärder har som jag nämnt föreslagits eller aviserats i regeringens proposition

1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. Dessa åtgärder har i stor utsträckning berört den yrkesverksamma befolkning- en. I överenskommelsen har det därför också ansetts motiverat att före- slå åtgärder på pensionsområdet.

Pensionsfo'rmånema är värdesäkrade med hjälp av det s.k. basbeloppet. Detta fastställs varje år med utgångspunkt från förändringarna i konsu— mentprisema. Beräkningsgrundema för basbeloppet bör ligga fast. Vid beräkning av vissa pensionsförmåner bör emellertid basbeloppet minskas med 2 %. Denna reduktion bör göras vid beräkning av folk— och tilläggs- pension i form av ålderspension, förtidspension, efterlevandepension och barntillägg enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. pensionstill- skott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott, hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension samt delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsför- säkring. Handikappersättning och vårdbidrag berörs inte av reduce- ringen. Inte heller berörs särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

För att mildra effekterna för de sämst ställda pensionärerna bör denna grupp tillföras ca 500 miljoner kronor. Jag avser att senare återkomma med förslag till hur dessa medel skall disponeras. Åtgärderna beräknas sammantaget minska pensionsutgiftema med ca 3 000 miljoner kronor.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (19621381) om allmän försäk- ring, lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring och lagen (1969:205) om pensionstillskott. ,

De föreslagna ändringarna i lagen om allmän försäkring får effekter också på hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kom- munalt bostadstillägg till folkpension.

3. Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

Mitt. förslag: Giltighetstiden för lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension, som gäller till utgången av år 1992, förlängs till utgången av år 1993.

Skälen för mitt förslag: Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpen- sion (SKBT) utges sedan den 1 januari 1991 till pensionärer som är berättigade till kommunalt bostadstillägg (KBT) och som på grund av storleken på sin pension och utgift för bostaden inte når upp till Social- styrelsens socialbidragsnorrn. Lagen, som redan från början tidsbegränsades i avvaktan på förslag från kommittén för översyn av kommunalt bostads- tillägg (S 1991:06), gavs förlängd giltighetstid till den 31 december 1992 efter förslag av kommittén.

Kommittén överlämnade sitt betänkande, SOU l992:21 Bostadsstöd till pensionärer, i mars 1992. Betänkandet har remissbehandlats och bered- ning av ärendet pågår. Regeringen har i propositionen 1992/93:36 om vissa frågor inom den kommunala ekonomin bedömt att ett förstatligan- de av KBT enligt utredningens förslag inte kan ske Linder år 1993. Mot denna bakgrund föreslår jag att SKBT skall utges även under år 1993.

Med utgångspunkt från Riksförsäkringsverkets beräkningar angående de förväntade kostnaderna för SKBT under år 1993 och med beaktande av hyresutvecklingen har jag beräknat merbelastningen under budgetåret 1992/93 på anslaget Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension till 40 miljoner kronor utöver statsbudgetens anslagsbelopp. Jag åter- kommer i samband med 1993 års budgetproposition om rnedelsbehovet för budgetåret 1993/94.

Hänvisningar till S3

  • Prop. 1992/93:116: Avsnitt 4

4. Statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Min bedömning: En kommun skall. utöver ordinarie statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT), erhålla stats- bidrag med 75 % av kommunens kostnader för KBT under år 1993 inom den statsbidragsberättigande delen av KBT. Statsbidra— get utbetalas månadsvis med en tolftedel varje månad. På motsva—. rande sätt skall en kommun, utöver ordinarie statsbidrag till sär- skilt kormnunalt bostadstillägg till folkpension (SKBT), erhålla statsbidrag med 60 % av kommunens kostnader för SKBT under år 1993.

Skälen för mitt förslag: Under förra riksmötet beslutade riksdagen om ett nytt statligt utjämningsbidrag till kommunerna (prop. 1991/92:150 del II, bet. 1991/92:FiU29. rskr. 1991/92:345). Härvid förutsattes bl.a. att bostadsstödet till pensionärer skulle överföras till statligt huvud- mannaskap fr.o.m. den 1 januari 1993. För att ekonomiskt reglera denna förändring minskades den totala statsbidragsramen till kommunerna med 4 860 miljoner kronor för år 1993, vilket belopp motsvarade kommuner- nas statsbidragsberättigade nettokostnad för KBT och SKBT under året. Denna summa skulle lyftas av kommunerna genom det ändrade huvud— mannaskapet.

Enligt gällande regler får kommunerna statsbidrag med 25 % av sina kostnader för KBT. Som förutsättning för att statsbidrag skall lämnas gäller att bostadstilläggen enligt kommunens grunder, oberoende av bostadens storlek täcker minst 80 % av varje del av den månatliga bo— stadskostnad som överstiger 80 kronor, men inte 1 900 kronor, för en ogift pensionär och 2 050 kronor, för ett pensionärspar. Statsbidrag

lämnas inte för kommunens kostnader utanför de angivna intervallen. Statsbidrag för ett visst är utanordnas med en tolftedel den 18:e varje månad. Statsbidrag lämnas vidare till en kommun med 40 % av kom- mune-ns kostnader för SKBT. Statsbidraget för SKBT utanordnas sam- tidigt som statsbidraget för KBT.

Ett förstatligande av bostadsstödet till pensionärerna bedöms. som jag angivit (avsnitt 3), inte kunna ske under år 1993. Till följd av den reg- lering jag redovisat måste reglerna för statsbidrag kompletteras för år 1993. Det belopp som lyfts av kommunerna för år 1993 måste således återföras till kommunema. Jag föreslår att denna återföring sker på följande sätt.

Statsbidrag lämnas till kommunerna dels med ordinarie statsbidrag till KBT enligt förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bo- stadstillägg till folkpension, dels i form av ett särskilt statsbidrag med 75 % av kommunens kostnader för KBT under år 1993 inom den stats- bidragsberättigande delen av KBT. Statsbidraget utbetalas månadsvis med en tolftedel varje månad. En bestämmelse med denna innebörd bör tas in i nämnda förordning.

På motsvarande sätt lämnas statsbidrag dels med ordinarie statsbidrag till SKBT enligt förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension, dels i form av ett särskilt statsbidrag med 60 % av kommunens kostnader för SKBT under år 1993. En bestämmelse med sådan innebörd bör därför tas in i nämnda förordning.

Om statens totala kostnader för det särskilda statsbidraget på 75 resp. 60 % för KBT och SKBT under år 1993 avviker från den summa på 4 860 miljoner kronor som tidigare lyfts av kommunerna bör skillnaden regleras mellan staten och kommunerna som kollektiv under år 1994. Den sammantagna effekten för staten respektive kommunerna år 1993 bör bli neutral i förhållande till vad som skulle ha blivit fallet med nuva- rande regler.

Hänvisningar till S4

5. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom Socialdepartementet upp- rättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2. lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,

3. lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott,

4. lag om fortsatt giltighet av lagen (1991 : 162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2. lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring, 3. lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott, 4. lag om fortsatt giltighet av lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och. beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredra— ganden har lagt fram.