Upphävd författning

Inrättandeförordning (1991:1749)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991:1749
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1989:166) om inrättandet av tjänster
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för

 • myndigheterna under regeringen, dock inte affärsverken,
 • de allmänna försäkringskassorna.

Beslutsmyndighet

2 §  En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten.

[S2]Följande tjänster inrättas dock alltid av regeringen:

 • tjänster som är avsedda för myndighetschefer,
 • fullmaktstjänster,
 • tjänster med beteckningen p eller r. Förordning (1993:991).

Heltidstjänster

3 §  Tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte något annat framgår av beslutet.

Deltidstjänster

4 §  En deltidstjänst skall omfatta minst 40 procent av heltidstjänstgöring.

5 §  Vid prövningen av frågan om att inrätta en deltidstjänst skall myndigheten ta särskild hänsyn till behovet av att underlätta anställning av personer med arbetshandikapp eller andra svårigheter på arbetsmarknaden.

[S2]/r3/ Arvodestjänster

6 §  Arvodestjänster får omfatta en lägre tjänstgöringsgrad än som anges i 4 §.

7 §  Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som arvodestjänster.

[S2]/r3/ Indragning av tjänster m. m.

8 §  När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva huruvida den behövs.

[S2]Tjänster som inte behövs skall dras in eller hållas vakanta.

[S3]/r3/ Överklagande

9 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Inrättandeförordning (1991:1749)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster.
  Föreskrifterna om övergångsstat m. m. i 9 och 10 §§ i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om fullmaktstjänster som har förts på övergångsstat före den 1 juli 1992.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:991) om ändring i inrättandeförordningen (1991:1749)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-09-01

Ändring, SFS 1994:373

  Omfattning
  upph.