Lag (1991:1919) om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:1919
Ikraft
1992-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Under uppbördsåret den 1 februari 1992--den 31 januari 1993 skall, i stället för vad som sägs i 13 § 1 mom.första stycketuppbördslagen (1953:272), preliminär B-skatt tas ut med belopp motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den skattskyldige året före inkomståret.