Finansinspektionens tillkännagivande (1991:2040) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
1991-12-09
Ändring införd
SFS 1991:2040
Ikraft
1992-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Finansinspektionen har den 9 december 1991 beslutat följande om nedan angivna livräntor (dnr 7838/91);
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973.
  1. En trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).
  2. En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14).
  3. Annan ansvarslivränta än de ovan nämnda ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).
Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1992.
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973.
En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före 1 februari 1992. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) har det som sägs ovan tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (1991:2040) om ändring av vissa skadelivräntor

  Ikraftträder
  1992-02-01