Upphävd författning

Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

Departement
Riksåklagaren
Utfärdad
1991-12-03
Ändring införd
SFS 1991:2047 i lydelse enligt SFS 1997:1129
Ikraft
1992-02-01
Upphäver
Riksåklagarens beslut (1990:250) om ordningsbot för vissa brott
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här. Bilagan ändrad genom SFS 1997:1129
Med stöd av 48 kap. 14 § 2 och 3 st. rättegångsbalken föreskriver Riksåklagaren följande.
Ordningsbot skall utgå för de brott som finns upptagna i bilagda förteckning med belopp som framgår av förteckningen. Ordningsbot som anges i förteckningen gäller även om brottet genom författningsändring, som ej innebär ändring i sak, upptas i annat författningsrum än som anges i förteckningen.
Ordningsbot för flera brott m. m.
Om ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott, skall den högsta boten ökas med 50 % av den sammanlagda boten för övriga brott. Samma grunder för beräkning av boten skall tillämpas vid åläggande av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller skyltar, oavsett om ett eller flera brott föreligger.
Överstiger den beräknade ordningsboten 2 500 kronor, får föreläggande inte utfärdas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

  Övergångsbestämmelse

  Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1992 då riksåklagarens beslut (1990:250) om ordningsbot för vissa brott skall upphöra att gälla. I fråga om förseelse som har skett före nämnda dag skall dock tidigare fastställda belopp tillämpas.
  Ikraftträder
  1992-02-01

Riksåklagarens beslut (1992:1773) om ändring i beslutet (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Riksåklagarens beslut (1993:998) om ändring i beslutet (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-09-01

Riksåklagarens beslut (1994:253) om ändring i beslutet (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-05-01

Riksåklagarens beslut (1994:1168) om ändring i beslutet (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Riksåklagarens beslut (1995:1058) om ändring av beslutet (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-10-01

Riksåklagarens beslut (1997:1129) om ändring av beslutet (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1999:178

Omfattning
upph.