Upphävd författning

Förordning (1991:338) om vissa dryckesförpackningar

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1991-06-05
Ändring införd
SFS 1991:338 i lydelse enligt SFS 1998:1292
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  Termer och begrepp som används i lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar har samma betydelse i denna förordning.

Tillsyn

2 §  Naturvårdsverket utövar tillsynen över efterlevnaden av de villkor om återanvändnings- och återvinningsnivåer som uppställs i de hanteringstillstånd som har meddelats med stöd av lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar. I övrigt utövar Statens jordbruksverk tillsynen enligt den lagen och de villkor som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (1998:1292).

Hanteringstillstånd

2 a §  Jordbruksverket prövar frågor om hanteringstillstånd enligt 2 § lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar. Förordning (1996:820).

Avgift

3 §  Den som har hanteringstillstånd enligt lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar skall för varje kalenderår betala en årsavgift till Statens jordbruksverk för verkets tillsynsverksamhet. Årsavgiften är 10 000 kronor.

[S2]Om ett hanteringstillstånd meddelas när mer än hälften av kalenderåret har förflutit, skall avgiften för återstoden av året tas ut med 5 000 kronor. Förordning (1995:556).

4 §  Betalning av årsavgiften sker efter beslut och debitering av statens jordbruksverk. Avgifterna uppbärs och redovisas av verket.

5 §  Om det finns särskilda skäl, får statens jordbruksverk sätta ner eller efterskänka årsavgiften.

6 §  Beslut om betalning av årsavgiften får verkställas enligt utsökningsbalken.

Överklagande

7 §  Ett beslut av Jordbruksverket i fråga om hanteringstillstånd får överklagas hos regeringen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1175).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:338) om vissa dryckesförpackningar

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:213) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:556) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall avgift betalas med 15 000 kronor. Meddelas hanteringstillstånd efter den 1 januari 1996 gäller bestämmelserna i 3 §.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:820) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar

  Omfattning
  ändr. 2, 7 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1998:1175) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1292) om ändring i förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2005:220

Omfattning
upph.