Förordning (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-05-16
Ändring införd
SFS 1991:360 i lydelse enligt SFS 1996:16
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1977:37) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Utrikesförvaltningens antagningsnämnd har till uppgift att på begäran av Regeringskansliet pröva om den som har sökt sådan anställning som handläggare inom utrikesförvaltningen som förenas med skyldighet att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen, är lämplig för tjänstgöringen utomlands. Resultatet av prövningen skall redovisas i ett yttrande.

[S2]Prövningen gäller inte vid anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul på motsvarande nivå. Förordning (1997:16).

2 §  Vid sin prövning skall nämnden ta hänsyn till de sökandes kunskaper och erfarenhet samt lämplighet i övrigt för allmän tjänstgöring i utrikesförvaltningen.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av nio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 §  Nämnden har en sekreterare.

[S2]Kansligöromålen vid nämnden utförs av personal som är anställd vid Regeringskansliet. Förordning (1997:16).

Förordnande av ledamöter, m. m.

5 §  Regeringen utser ordförande bland utrikesförvaltningens tjänstemän. Expeditionschefen i utrikesdepartementet är självskriven ledamot. Övriga ledamöter utses av chefen för utrikesdepartementet. Två av dessa utses efter förslag av personalorganisationerna vid utrikesdepartementet. I övrigt skall riksdagen, statsförvaltningen, arbetsmarknadens organisationer, näringslivet och utbildningsväsendet vara företrädda bland nämndens ledamöter. Förordnandena ges för tre år.

[S2]Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

6 §  Expeditionschefen utser nämndens sekreterare.

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

8 §  Vid nämndens sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden.

9 §  Nämndens ordförande, expeditionschefen och sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena, pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt frågor om huruvida skrivelser med överklagande har kommit in i rätt tid.

Överklagande

10 §  Antagningsnämndens yttranden får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:899) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:872) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:16) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd

  Omfattning
  ändr. författningsrubr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-02-15