Upphävd författning

Förordning (1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Departement
Civildepartementet UNG
Utfärdad
1991-05-23
Ändring införd
SFS 1991:370
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1988:374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till ungdomsorganisationers verksamhet.

2 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av statens ungdomsråd.

Definitioner

3 §  Med en lokalavdelning av en ungdomsorganisation avses i denna förordning en sådan avdelning

 1. som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens register över lokalavdelningar,
 2. i vilken medlemmarna och organ utsedda av medlemmarna beslutar om avdelningens verksamhet och ekonomi, och
 3. som bedriver verksamhet.

[S2]Med lokalavdelning av en ungdomsorganisation avses också en ungdomssektion av en lokal handikappförening eller invandrarförening.

4 §  Med medlem i en ungdomsorganisation avses i denna förordning den som

 1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen,
 2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning samt
 3. har betalt årlig medlemsavgift som organisationen har fastställt.

5 §  Med landstingskommun jämställs i denna förordning sådana kommuner som inte ingår i en landstingskommun.

Former av bidrag m. m.

6 §  Statsbidrag till ungdomsorganisationer lämnas i form av generellt bidrag och särskilt bidrag.

[S2]Generellt bidrag lämnas i form av grundbidrag och rörligt bidrag.

7 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för ett år i sänder.

[S2]Ett bidragsår avser tiden den 1 juli--den 30 juni.

Generellt bidrag

Förutsättningar för bidrag

8 §  Generellt bidrag får lämnas till en ungdomsorganisation, om organisationen

 1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
 2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 3. har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7--25 år, vilka utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 4. har lokalavdelningar i minst hälften av landstingskommunerna.

9 §  Generellt bidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för handikappade, även om organisationen inte uppfyller kraven i 8 §3 och 4. För bidrag krävs dock att organisationen

 1. har minst 500 medlemmar i åldrarna 7--25 år och att dessa utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 2. har lokalavdelningar i minst sex landstingskommuner.

10 §  Generellt bidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för invandrare, även om organisationen inte uppfyller kraven i 8 §3 och 4. För bidrag krävs dock att organisationen

 1. har minst 1 500 medlemmar i åldrarna 7--25 år och att dessa utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 2. har lokalavdelningar i minst sex landstingskommuner.

Rörligt bidrag

11 §  Det rörliga bidragets storlek skall grundas på

 1. antalet medlemmar i åldrarna 7--25 år,
 2. antalet lokalavdelningar, och
 3. antalet lokala aktiviteter som samlar barn och ungdomar.

[S2]När det gäller att bestämma storleken av rörligt bidrag till handikapporganisa- tioner, skall särskild hänsyn tas till organisationernas möjligheter att anordna lokala aktiviteter.

Avtrappning av generellt bidrag

12 §  En organisation som har fått generellt bidrag och som inte längre uppfyller villkoren i 8 §3 eller 4, 9 §1 eller 2 eller 10 §1 eller 2, kan få generellt bidrag för de två följande åren.

[S2]Fortsatt bidrag skall lämnas med sänkt belopp.

Särskilt bidrag

13 §  Särskilt bidrag får lämnas till en organisation, om organisationens ungdomsverksamhet eller en viss tillfällig verksamhet är av en sådan karaktär att den särskilt bör främjas eller om det finns något annat särskilt skäl för ett sådant bidrag.

[S2]Särskilt bidrag får lämnas också till organisationer som beviljas generellt bidrag.

Övriga bestämmelser

14 §  Statens ungdomsråd kan besluta att bidrag som lämnats felaktigt eller med för högt belopp skall betalas tillbaka.

15 §  En organisation som har mottagit bidrag är skyldig att lämna de redo- visningshandlingar och den verksamhetsberättelse som statens ungdomsråd bestämmer.

16 §  Statens ungdomsråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

17 §  Statens ungdomsråd får meddela de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991, då förordningen (1988:374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall upphöra att gälla.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1990/91:100
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1994:641

  Omfattning
  upph.