Upphävd författning

/r1/ Lag (1991:703) om sänkning av den allmänna löneavgiften intill utgången av december 1992;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-07-12
Ändring införd
SFS 1991:703
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmän löneavgift skall, i stället för vad som sägs i 3 § första stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift, tas ut med 0,16 procent av avgiftsunderlaget i fråga om

 1. ersättning som omfattas av 1 § nämnda lag och som utges under perioden juli 1991--december 1992 samt
 2. inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och som hänför sig till perioden juli 1991--december 1992.

2 §  Omfattar ett beskattningsår såväl perioden juli 1991--december 1992 eller del därav som annan tid, skall -- om den avgiftsskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till perioden juli 1991--december 1992 eller del därav som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under ifrågavarande period och hela beskattningsåret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:703) om sänkning av den allmänna löneavgiften intill utgången av december 1992

Förarbeten
Prop. 1990/91:166
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1991:1854) om upphävande av lagen (1991:703) om sänkning av den allmänna löneavgiften intill utgången av december 1992

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1991:703) om sänkning av den allmänna löneavgiften intill utgången av december 1992 skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  upph.