Upphävd författning

/r1/ Förordning (1991:708) om statsbidrag till invandrar- och flyktingbarn i förskolan;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-07-08
Ändring införd
SFS 1991:708
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag lämnas till kommunerna för invandrar- och flyktingbarn som är inskrivna i daghem, kommunalt familjedaghem eller deltidsgrupp under förutsättning att barnet har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet. Detsamma skall gälla för samiska, tornedalsfinska och zigenska barn.

[S2]Statsbidrag enligt första stycket lämnas för adoptivbarn med annat modersmål än svenska även om barnet inte har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk.

2 §  Statsbidraget per barn beräknas genom att 40 000 000 kronor delas med det för samtliga kommuner sammanräknade antal barn som enligt 1 § berättigar till bidrag.

3 §  Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen, som också betalar ut beviljade bidrag. Bidraget betalas ut i efterskott för varje kalenderår.

[S2]Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen.

4 §  På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är kommunen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

5 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:708) om statsbidrag till invandrar- och flyktingbarn i förskolan

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Genom förordningen upphävs, med det undantag som anges i punkten 2, förordningen (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan.
  2. För kalenderåret 1991 lämnas statsbidrag
dels enligt den äldre förordningen med ett halvt årsbelopp,
dels enligt den nya förordningen beräknat på så sätt att 40 000 000 kronor minskat med utgivet statsbidrag enligt den äldre förordningen delas med det för samtliga kommuner sammanräknade antal barn som enligt 1 § i den nya förordningen berättigar till bidrag.
Förarbeten
Prop. 1990/91:100
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1992:1206

    Omfattning
    upph.