Upphävd författning

Lag (1991:901) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:901
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Lag (1975:494) om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner, landsting, församlingar och kyrkliga samfälligheter får lämna katastrofhjälp eller annat humanitärt bistånd till ett annat land, om det där inträffar en katastrof eller på något annat sätt uppstår en nödsituation.

[S2]Biståndet får ges i form av utrustning som de kan avvara. Utrustningen skall lämnas direkt till det andra landet eller genom en internationell hjälporganisation.

[S3]Sådan utrustning får också lämnas till en internationell hjälporganisation för att användas om en nödsituation senare skulle inträffa.

2 §  Kommuner, landsting, församlingar eller kyrkliga samfälligheter som har beslutat att lämna bistånd med utrustning får i skälig omfattning anvisa medel för iordningsställande och transport av utrustningen.

[S2]De får också tillhandahålla och svara för ersättning till personal som behövs för att utrustningen skall kunna tas i bruk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:901) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen (1975:494) om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp skall upphöra att gälla.
Förarbeten
Prop. 1990/91:117
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1994:693

    Omfattning
    upph.