Upphävd författning

Förordning (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:975 i lydelse enligt SFS 2000:137
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ideella föreningar som inte är medlemmar i studieförbund kan få statsbidrag till kulturprogram som avser föreläsning, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställningsverksamhet.

[S2]Frågor om bidrag prövas av länsbildningsförbundet för det område inom vilket verksamheten anordnas.

[S3]Folkbildningsförbundet fördelar mellan länsbildningsförbunden de medel som är tillgängliga för ett kalenderår. Förordning (2000:137).

2 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder. Förordning (2000:137).

3 §  Statsbidrag får inte lämnas till verksamhet som får andra statsbidrag. Bidrag får inte heller lämnas till verksamhet som har kommersiell anknytning. Verksamheten skall bedrivas i Sverige.

4 §  Verksamhet till vilken statsbidrag lämnas skall stå under tillsyn av statens kulturråd.

[S2]Den som har fått statsbidrag är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som kulturrådet bestämmer.

5 §  Statsbidrag betalas ut av kulturrådet.

6 §  Beslut enligt denna förordning av kulturrådet, Folkbildningsförbundet eller länsbildningsförbund får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram

Förordning (2000:137) om ändring i förordningen (1991:975) om statsbidrag till föreläsningsföreningar m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2009:1573) om upphävande av förordningen (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph.