Upphävd författning

Förordning (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 1996:1576
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till kontakttolkutbildning vid ett studieförbund eller en folkhögskola.

[S2]Frågor om statsbidrag prövas av tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Villkor för statsbidrag

2 §  Studieförbund och folkhögskolor kan få statsbidrag till kontakttolkutbildning om de uppfyller villkoren för att få statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.

3 §  Tolk- och översättarinstitutet får föreskriva ytterligare villkor för statsbidrag.

Statsbidragets fördelning

4 §  Tolk- och översättarinstitutet skall vid fördelningen av statsbidraget särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Statsbidragets omfattning

5 §  Statsbidrag lämnas till utbildning av kontakttolkar inom de huvudområden som Tolk- och översättarinstitutet bestämmer. Vid fördelningen skall institutet beakta behovet av kontakttolkar inom olika områden. Förordning (1996:1576).

6 §  Tolk- och översättarinstitutet får besluta om att statsbidrag skall lämnas också till anordnarens kostnader för deltagarnas resor och inackordering samt för stipendier.

Ansökan och beslut om statsbidrag

7 §  En ansökan om statsbidrag enligt denna förordning skall vara skriftlig.

8 §  Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

Särskilda föreskrifter

9 §  En sådan verksamhet som får statsbidrag enligt denna förordning står under tillsyn av tolk- och översättarinstitutet.

10 §  Den som fått statsbidrag är skyldig att lämna tolk- och översättarinstitutet sådana sakuppgifter och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering.

11 §  Utbetalade bidrag inklusive ränta skall helt eller delvis betalas tillbaka om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter från bidragstagaren eller om denne bryter mot villkoren. Beslut om sådan återbetalning fattas av tolk- och översättarinstitutet.

Överklagande m. m.

12 §  Tolk- och översättarinstitutets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

13 §  Tolk- och översättarinstitutet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

Förordning (1996:1576) om ändring i förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning

    Omfattning
    ändr. 5 §
    Ikraftträder
    1997-01-15

Förordning (2006:1314) om ändring i förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning

Omfattning
upph. 3, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2007-01-15

Ändring, SFS 2012:140

Omfattning
upph.