Upphävd författning

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:977 i lydelse enligt SFS 2014:294
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Folkhögskoleförordning (1977:551)
Förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Förordning (1990:563) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare
Förordning (1990:564) om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn
Förordning (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i studieförbunden m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag får enligt denna förordning lämnas till

 1. folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folk- högskolan, och
 2. idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

[S2]Frågor om bidrag som avses i första stycket 1 prövas av Folkbildningsrådet och frågor om bidrag som avses i första stycket 2 prövas av Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

[S3]Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska även fullgöra andra uppgifter enligt denna förordning. Förordning (2014:294).

Statsbidragets syften

2 §  Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

[S2]Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd:

 1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen,
 2. det mångkulturella samhällets utmaningar,
 3. den demografiska utmaningen,
 4. det livslånga lärandet,
 5. kulturen,
 6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och
 7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Förordning (2014:294).

Folkbildningsrådets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas uppgifter

3 §  Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska i enlighet med den fördelning som anges i 1 § besluta vilka som ska få statsbidrag enligt denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem.

[S2]Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar.

[S3]Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 2 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas. Förordning (2014:294).

4 §  Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering, i enlighet med de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar. Förordning (2014:294).

Villkor för statsbidrag

5 §  Verksamheten ska ha den inriktning som anges i 2 § första stycket.

[S2]Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Förordning (2014:294).

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

6 §  En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögskolor.

[S2]Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten.

[S3]Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås genom skolväsendet får endast den som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar eller som är äldre antas. Trots detta får en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Förordning (2011:311).

7 §  Undervisningen ska vara avgiftsfri. Förordning (2014:294).

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

8 §  Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier ska utgöra basen för verksamheten.

[S2]I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en ledare som är godkänd av en lokal studieförbundsavdelning. Förordning (2014:294).

Beslut om statsbidrag

9 §  Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning. Förordning (2014:294).

Återkrav

9 a §  Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

 1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
 4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts. Förordning (2014:294).

Revision

10 §  Staten ska beredas möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna för denna revision. Förordning (2014:294).

Överklagande

11 §  Beslut i bidragsärenden får inte överklagas. Förordning (2014:294).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Föreskriften i 6 § tredje stycket skall tillämpas först på antagning till kurser som påbörjas efter den 1 juli 1992.
  3. Utöver vad som följer av 1--8 §§ skall Folkbildningsrådet fördela de ytterligare medel som regeringen anvisar för reglering av de förskott på statsbidrag som för redovisningsåret 1990/91 har lämnats enligt folkhögskoleförordningen (1977:551), förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och förordningen (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. För denna reglering skall bestämmelserna i de nu upphävda förordningarna tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:82
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:737) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Förordning (1998:973) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.
 2. De nya föreskrifterna i 2 § skall tillämpas första gången vid Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag för år 1999.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:258, Prop. 1997/98:115, Bet. 1997/98:KrU17
Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
1998-08-15

Förordning (2000:1451) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Förarbeten
Rskr. 2000/01:60, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:KrU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-15

Förordning (2006:1499) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:322, Prop. 2005/06:192, Bet. 2005/06:KrU14
Omfattning
ändr. 2 §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2011:311) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Vid tillämpningen av förordningen ska ett individuellt program jämställas med ett introduktionsprogram.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:294) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 a, 10, 11 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2014-06-01

Ändring, SFS 2015:218

Omfattning
upph.