Upphävd författning

Förordning (1992:1010) om effektiv ränta vid konsumentkrediter

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-10-22
Ändring införd
SFS 1992:1010 i lydelse enligt SFS 1999:917
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den effektiva räntan enligt 6 § första stycket första meningen konsumentkreditlagen (1992:830) skall beräknas i enlighet med en matematisk formel, som bygger på att kreditbeloppet (A) är lika med nuvärdet av alla betalningar som kredittagaren skall göra enligt avtalet.
Om den effektiva räntan skall beräknas vid betalningsanstånd, eller om den skall beräknas för lån där hela kreditbeloppet utbetalas vid ett tillfälle, skall formeln vara
Formeln är inte med här.
Samma formel skall tillämpas när den effektiva räntan skall beräknas för löpande krediter. Därvid gäller bestämmelserna i 6 § andra stycket konsumentkreditlagen.
Om den effektiva räntan skall beräknas för lån där kreditbeloppet utbetalas i flera poster, skall formeln vara:
Formeln är inte med här.
Anmärkningar
  1. De belopp, som betalas av båda parter vid olika tidpunkter, är inte nödvändigtvis lika stora och behöver inte ovillkorligen betalas med lika stora intervall.
  2. Begynnelsetidpunkten är tidpunkten för det första lånet.
  3. Intervallen mellan de vid beräkningen använda tidpunkterna anges i år eller delar av år. Ett år skall anses ha 365 dagar eller 365,25 dagar eller (för skottår) 366 dagar, 52 veckor eller 12 jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,41666 dagar.
  4. Resultatet av beräkningen skall uttryckas med åtminstone en decimals exakthet. Vid avrundning till en särskild decimal skall följande regel tillämpas: Om siffran i den decimal som följer efter denna särskilda decimal är större än eller lika med 5, skall siffran i denna särskilda decimal höjas med ett.
  5. Vid tillämpningen av denna förordning gäller räkneexemplen i bilaga 3 i rådets direktiv 90/88/EEG av den 22 februari 1990, senast ändrat genom bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/7/EG. Förordning (1999:917).

Ändringar

Förordning (1992:1010) om effektiv ränta vid konsumentkrediter

    Ikraftträder
    1993-01-01

Förordning (1999:917) om ändring i förordningen (1992:1010) om effektiv ränta vid konsumentkrediter

Omfattning
ändr.
CELEX-nr
398L0007
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2010:1855

Omfattning
upph.