Upphävd författning

Förordning (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-10-22
Ändring införd
SFS 1992:1019
Ikraft
1992-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarsmaktens organisationsmyndighet har till uppgift att förbereda och medverka vid inrättandet av den nya myndigheten Försvarsmakten.

2 §  Organisationsmyndigheten skall särskilt, i den utsträckning som frågorna inte skall avgöras av regeringen,

 1. besluta om Försvarsmaktens organisation,
 2. inrätta och tillsätta tjänster vid Försvarsmakten,
 3. ha hand om administrativa frågor som rör Försvarsmakten, däri inbegripet att besluta om verksamhet som huvudsakligen har avseende på tiden efter den 1 juli 1994.

[S2]Organisationsmyndigheten får också till regeringen lämna förslag till utnämning till överstes, kommendörs eller högre tjänstegrad inom den nya myndigheten Försvarsmakten. Organisationsmyndigheten skall besluta om utnämning i övriga fall såvitt avser den nya myndigheten. Förordning (1993:91).

3 §  Organisationsmyndigheten skall besluta i frågor om förflyttning av arbetstagare till Försvarsmakten enligt 7 kap. 8 § första stycket första och andra meningarna lagen (1976:600) om offentlig anställning. I sådana fall får Organisationsmyndigheten inrätta fullmaktstjänster. Förordning (1993:91).

4 §  Organisationsmyndigheten skall i övrigt utföra de uppgifter som regeringen i särskilda beslut ålägger den.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på organisationsmyndigheten med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13, 18--20 och 22--24 §§. Förordning (1993:1171).

Myndighetens ledning

6 §  Organisationsmyndigheten leds av en chef.

Organisation

7 §  För att bistå organisationsmyndighetens chef med de upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse är ett råd knutet till myndigheten.

[S2]Rådet består av myndighetens chef som ordförande och högst tolv andra ledamöter.

8 §  Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på organisationsmyndigheten. Personalföreträdare får även den vara som är anställd vid någon myndighet inom den nuvarande försvarsmakten.

Föreskrifter

10 §  Organisationsmyndigheten får meddela de myndigheter inom den nuvarande försvarsmakten, som bedriver verksamhet som helt eller delvis skall ingå i den nya myndigheten Försvarsmakten, de föreskrifter som behövs för att myndigheten skall kunna inrättas den 1 juli 1994.

Tjänstetillsättningar m. m.

11 §  Organisationsmyndighetens chef och ledamöterna i rådet förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övriga tjänster hos organisationsmyndigheten tillsätts av myndigheten.

Överklagande

12 §  Organisationsmyndighetens beslut i ärenden om tjänstetillsättningar får överklagas till Försvarets personalnämnd.

Övrigt

13 §  De myndigheter inom den nuvarande försvarsmakten, som bedriver verksamhet som helt eller delvis skall ingå i den nya myndigheten Försvarsmakten, skall bistå organisationsmyndigheten med de resurser som den behöver.

Ändringar

Förordning (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet

Ikraftträder
1992-11-15

Förordning (1993:91) om ändring i förordningen (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-03-15

Förordning (1993:1171) om ändring i förordningen (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:642

  Omfattning
  upph.