Upphävd författning

Lag (1992:1061) om inkomstskatteregler vid ombildning av föreningsbank till bankaktiebolag

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
SFS 1992:1061 i lydelse enligt SFS 1992:1355
Ikraft
1992-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid fusion mellan central föreningsbank och lokala föreningsbanker enligt 11 kap. 1 § andra stycket föreningsbankslagen (1987:620) skall bestämmelserna i 2 § 4 mom. andra--fjärde, sjunde, åttonde och elfte styckena och 3 § 8 mom.andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse intill den 1 januari 1993 samt 13 § lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv tillämpas.

[S2]Vid fusion som avses i första stycket samt vid överlåtelse av den centrala föreningsbankens rörelse till ett bankaktiebolag enligt 11 kap. 1 § andra stycket föreningsbankslagen skall 8 § lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver tillämpas. Lag (1992:1355).

2 §  Skifte från den centrala föreningsbanken av aktier i bankaktiebolaget enligt 11 kap. 10 § föreningsbankslagen (1987:620) skall inte föranleda uttagsbeskattning enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).

3 §  Vid skiftet av den centrala föreningsbankens tillgångar enligt 11 kap. 10 § föreningsbankslagen (1987:620) gäller i stället för vad som sägs i 3 § 8 mom.andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse intill den 1 januari 1993 att som utdelning anses vad som erhållits utöver aktierna i bankaktiebolaget. Utgör de utskiftade aktierna lager hos mottagaren skall dock denne ta upp värdet av aktierna som intäkt av näringsverksamhet. Värdet bestäms enligt punkt 2 första stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]Anskaffningsvärdet för erhållna aktier skall anses vara anskaffningsvärdet för andelarna i den centrala föreningsbanken. Lag (1992:1355).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1061) om inkomstskatteregler vid ombildning av föreningsbank till bankaktiebolag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 december 1992 och tillämpas första gången vid 1993 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:69, Bet. 1992/93:NU7
  Ikraftträder
  1992-12-01

Lag (1992:1355) om ändring i lagen (1992:1061) om inkomstskatteregler vid ombildning av föreningsbank till bankaktiebolag

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.