Inaktuell version

Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Version: 2005:610

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2005:610
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2004:597 har iakttagits.

1 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter dels för uppföljning och utvärdering av skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, dels för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt.

[S2]Föreskrifterna får omfatta uppgifter som lämnas av

 1. skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet,
 2. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som avses i 9 kap.1, 5, 8 och 8 b §§skollagen (1985:1100),
 3. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som har ställts under statlig tillsyn med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor,
 4. huvudmannen för utbildningen vid sådana särskilda resurscenter som avses i 10 kap. 3 a § skollagen, och
 5. en kommun, om det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som bedrivs av kommunen.

[S3]Föreskrifterna skall begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen som har bestämts av riksdagen eller regeringen. Förordning (2005:610).

2 §  Om en skolhuvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 § får Statens skolverk vid vite förelägga skolhuvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.

[S2]Skolverkets beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1203).

Ändringar

Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1220) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:360) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-06-15

Förordning (1995:1380) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:1203) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2004:597) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:610) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-08-15

Förordning (2008:404) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:919) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2011:570) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:167) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Omfattning
nuvarande 1 a, 2 §§ betecknas 3, 4 §§; ändr. nya 4 §; ny 2 §
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2017:1110) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01