Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
SFS 1992:1083 i lydelse enligt SFS 2017:1110
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:597 har iakttagits.

1 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken verksamhetsredovisning som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800).

[S2]Föreskrifterna ska begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål som har bestämts av riksdagen eller regeringen för utbildning inom skolväsendet och i särskilda utbildningsformer samt för annan pedagogisk verksamhet. Förordning (2011:570).

1 a § Ny beteckning 3 § genom förordning (2012:167).

2 §  Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten enligt 26 kap. 28 § första stycket skollagen (2010:800) för huvudmannen för en fristående skola att bevara elevlösningar av de nationella proven. Förordning (2012:167).

3 §  Statens skolinspektion får besluta att huvudmän inom skolväsendet ska lämna uppgifter om vid en skolenhet genomförda och rättade eller bedömda nationella prov som avses i 9 kap., 11 kap. eller 12 kap.skolförordningen (2011:185) och i 8 kap.gymnasieförordningen (2010:2039).

[S2]Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att huvudmännen överlämnar kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts vid skolenheten till Skolinspektionen.

[S3]Skolinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf. Förordning (2017:1110).

4 §  Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 § får Statens skolinspektion vid vite förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.

[S2]Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen. Förordning (2012:167).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1220) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:360) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-06-15

Förordning (1995:1380) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:1203) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2004:597) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:610) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-08-15

Förordning (2008:404) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som lämnas av huvudmannen för sådan utbildning vid resurscenter som anordnas för elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:919) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2011:570) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:167) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Omfattning
nuvarande 1 a, 2 §§ betecknas 3, 4 §§; ändr. nya 4 §; ny 2 §
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2017:1110) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01