Upphävd författning

Lag (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-11-26
Ändring införd
SFS 1992:1091 i lydelse enligt SFS 1993:151
Ikraft
1992-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Värdet av aktier som erhålls från Delegationen för utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna utgör inte skattepliktig intäkt av näringsverksamhet. Anskaffningsutgiften för mottagna aktier anses vara noll. Skattepliktig intäkt anses inte heller uppkomma om aktierna överförs till ett svenskt företag inom samma koncern under förutsättning att moderföretaget i koncernen är aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkringsföretag och att det förvärvande företaget inte är ett investmentföretag. Även för det förvärvande företaget skall anskaffningsutgiften för aktierna anses vara noll. Lag (1993:151).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall

Lag (1993:151) om ändring i lagen (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993 och tillämpas vid 1993 och 1994 års taxeringar. Lagen tillämpas även vid 1995 års taxering om aktierna överförts inom en koncern under år 1993 men det överförande företaget inte skall taxeras år 1994.
Förarbeten
Rskr. 1992/93:198, Prop. 1992/93:125, Bet. 1992/93:SkU24
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1993-04-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.