Upphävd författning

Förordning (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
SFS 1992:1124 i lydelse enligt SFS 2002:832
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I 1 § lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa finns bestämmelser om kassans verksamhet. Förordning (1994:1611).

1 a §  Kassan skall senast den 31 januari 1995 till Finansinspektionen och Riksgäldskontoret redovisa förfallostrukturen avseende kassans utestående låneskuld per den 31 december 1994.

[S2]Kassan skall se till att låneskulden aldrig är större än vad som framgår av redovisningen. Förordning (1994:1611).

1 b §  Kassan skall under månaderna januari, maj och september från och med januari 1995 till och med maj 1997 till Finansinspektionen och Riksgäldskontoret uppge

 1. i vilken omfattning kassan avser att låna upp medel genom att ge ut obligationer under den påföljande fyramånadersperioden, samt 2. vad kassan avser att göra för att den sammanlagda skulden skall kunna avvecklas minst i den takt som framgår av den redovisning som avses i 1 a §. Förordning (1994:1611).

Kassastyrelsen

1 c §  Regeringen utser ordförande i kassastyrelsen. Förordning (1996:1116).

2 §  Kassastyrelsen skall sammanträda så ofta ärendena kräver.

[S2]Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Förordning (1996:1116).

3 §  För beslutförhet krävs att minst två ledamöter är närvarande.

[S2]Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet utslagsröst. Förordning (1996:1116).

4 §  En ledamot får inte delta i styrelsens behandling av en fråga om han har ett intresse i frågan som kan strida mot kassans.

Verkställande direktör

5 §  Styrelsen skall utse verkställande direktör och en ersättare för denne.

Firmatecknare

6 §  Kassans firma tecknas av minst två personer i förening. Styrelsen utser firmatecknare.

Årsredovisning

7 §  Styrelsen skall senast den 15 mars varje år upprätta en årsredovisning, bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse, för närmast föregående verksamhetsår. Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna.

Revision

8 §  På begäran av en revisor skall styrelsen ställa allt material till förfogande som behövs för att genomföra revision.

[S2]Revisorerna skall årligen senast den 31 mars lämna en revisionsberättelse med ett utlåtande över styrelsens förvaltning.

[S3]Styrelsen skall överlämna årsredovisningen och revisionsberättelsen till Regeringskansliet (finansdepartementet). Förordning (1996:1116).

9 §  Regeringen bestämmer arvodet till den revisor och suppleant som regeringen har utsett. Finansinspektionen bestämmer arvodet till den revisor och suppleant som inspektionen har utsett. Förordning (1996:1116).

10 § har upphävts genom förordning (1996:1116).

Upplåning för Stadshypotek AB

11 §  Kassan skall träffa avtal med Stadshypotek AB om förutsättningarna och villkoren för sin upplåning och vidareutlåning till bolaget. Kassan får inte utan regeringens medgivande ta upp nya lån med längre löptid än åtta år. Förordning (1996:1116).

Medelsplacering

12 §  Medel som inflyter till kassan, och som denna inte omedelbart använder för att infria sina förbindelser eller för att lämna lån till Stadshypotek AB, skall göras räntebärande genom insättning hos Riksgäldskontoret eller bank, eller genom placering i statsobligationer eller andra statspapper. Förordning (1996:1116).

Kassans fonder

13 §  Riksgäldskontoret skall utfärda den garantiförbindelse som enligt 5 § första stycket lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa skall utgöra grundfond för kassan.

[S2]Grundfonden skall tills vidare uppgå till noll kronor.

[S3]För grundfonden skall kassan betala en årlig avgift till staten. Avgiften är en procent av grundfondens belopp. Avgiften skall beräknas på genomsnittet av grundfondens storlek den 1 januari och 1 juli samt betalas före utgången av juli månad. Förordning (2002:832).

14 §  Kassans behållna årsvinst skall avsättas till en reservfond.

[S2]Om reservfonden minskar i en sådan utsträckning att kassan inte kan upprätthålla det i 6 § lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekska ssa föreskrivna förhållandet mellan kassans låneskulder och fonder, skall kassan anmäla detta till regeringen.

15 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
16 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
17 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
18 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
19 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
20 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
21 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
22 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
23 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
24 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
25 § har upphävts genom förordning (1996:1116).
26 § har upphävts genom förordning (1996:1116).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1611) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:973) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:696) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1116) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Bestämmelsen i 13 § tredje stycket skall dock tillämpas först från den 1 januari 1997.
  Omfattning
  upph. 10, 15-26 §§, rubr. närmast före 2, 10, 15, 21 §§; ändr. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 1 c §, rubr. närmast före 1 c §
  Ikraftträder
  1996-12-10

Förordning (1997:477) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1021) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:356) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1672) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:441) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1182) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:371) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:955) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:224) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:778) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:259) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:832) om ändring i förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:851) om upphävande av förordningen (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Omfattning
upph.