Upphävd författning

Lag (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:701 i lydelse enligt SFS 1999:1274
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Lag (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kassans ändamål

1 §  Konungariket Sveriges stadshypotekskassa har till uppgift att fullfölja den ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1992:700) om ombildning av stadshypoteksinstitutionen. Kassan skall

 1. äga och förvalta aktier i Stadshypotek AB samt föra över detta aktieinnehav till staten vid den tidpunkt och på de villkor i övrigt som regeringen bestämmer,
 2. till och med den 31 juli 1997 låna upp medel genom utgivande av obligationer i obligationslån som har lagts upp före utgången av 1994, i den omfattning och under de förutsättningar som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,
 3. till Stadshypotek AB låna ut medel som bolaget behöver för sin rörelse samt
 4. förvalta kassans fordringar på Stadshypotek AB och kassans skulder. Lag (1996:1115).

1 a § har upphävts genom lag (1999:1274).

Styrelse och revisorer

2 §  Kassan förvaltas av en styrelse som består av tre ledamöter.

[S2]Regeringen utser ledamöterna och en suppleant. Ledamöterna och suppleanten utses för en tid av högst två år.

[S3]Regeringen bestämmer arvoden för ledamöterna och suppleanten. Lag (1996:1115).

3 §  För revision av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper utses årligen två revisorer och två suppleanter för dem. Regeringen och Finansinspektionen utser vardera en revisor och en suppleant. Revisorerna och suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer. Lag (1996:1115).

3 a §  Om revisorn vid fullgörande av sitt uppdrag i kassan får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar kassans verksamhet, eller
 2. kan påverka kassans fortsatta drift negativt, skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen. Lag (1996:756).

4 §  Regeringen avgör frågor om fastställande av balansräkningen och om godkännande av styrelsens förvaltning. Lag (1996:1115).

Grundfond och upplåning

5 §  Som grundfond för kassan ställer staten till förfogande en garantiförbindels e som utfärdas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret. Regeringen meddelar föreskrifter om grundfondens storlek samt om de villkor i fråga om avgift och i övrigt som skall gälla för grundfonden.

[S2]Efter anmälan till Riksgäldskontoret får kassan ta grundfonden i anspråk för att fullgöra sina förpliktelser om kassan för tillfället saknar tillgängliga medel för detta.

[S3]När grundfonden har tagits i anspråk enligt andra stycket, skall kassan betala s taten den ränta på beloppet som Riksgäldskontoret bestämmer och snarast möjligt återbetala vad som har tagits i anspråk.

6 §  Kassans sammanlagda låneskulder får inte uppgå till mer än tio gånger summan av grundfonden och kassans egna fonder.

Likvidation

7 §  Regeringen beslutar om kassans likvidation och förfarandet därvid.

[S2]Efter anmälan till Riksgäldskontoret får grundfonden tas i anspråk när kassan har trätt i likvidation, om det saknas andra tillgångar som svarar för kassans förpliktelser.

[S3]Riksdagen beslutar om användningen av kassans behållning efter likvidation.

Kassans verksamhet

8 §  Närmare föreskrifter om beslut i styrelsen och kassans verksamhet meddelas av regeringen. Lag (1996:1115).

Tillsyn

9 §  Kassan står under tillsyn av Finansinspektionen. Kassan skall lämna inspekti onen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

[S2]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om tillsynen över kassan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar. Låntagares skyldighet att erlägga förvaltnings- och fondbidrag enligt 37 § den upphävda lagen kvarstår i fråga om sådana lån som överlåtits till det kreditaktiebolag som avses i 3 § lagen (1992:700) om ombildning av stadshypoteksinstitutionen, varvid bidraget skall anses bestämt till den procentsats som före ombildningen fastställts av den långivande stadshypoteksföreningen. I fråga om lån där löptiden är indelad i villkorsperioder gäller skyldigheten fram till den villkorsändringsdag som infaller närmast efter överlåtelsen. Lag (1992:1630).
  3. Den styrelse och de revisorer som har utsetts enligt bestämmelserna i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar utgör styrelse och revisorer i kassan till dess att ny styrelse och nya revisorer har setts enligt se och de revisorer som har utsetts enligt bestämmelserna i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar utgör styrelse och revisorer i kassan till dess att ny styrelse och nya revisorer har den nya lagen.
  4. Efter lagens ikraftträdande skall ombudsstämman avgöra frågor om fastställande av balansräkning för stadshypoteksförening och godkännande av föreningsstyrelses förvaltning.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:119
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1123) om ikraftträdande av lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1992:1630) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest.

Lag (1994:1610) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:87, Prop. 1994/95:82, Bet. 1994/95:NU6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:756) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  ny 3 a §
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1115) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:40, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 8 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1996-12-10

Lag (1999:1274) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a § lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa2 skall upphöra att gälla vid utgången av år 1999. Bestämmelserna gäller dock fortfarande vid 1997 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph. 1 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2003:836) om upphävande av lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
upph.