Upphävd författning

Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1153 i lydelse enligt SFS 1995:597
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet uto mlands. Lag (1995:597).

2 §  Personal som skall tjänstgöra i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands skall anställas särskilt för denna uppgift. Personalen skall ingå i en utlandsstyrka inom försvarsmakten.

3 §  Högst tretusen personer ur utlandsstyrkan får samtidigt tjänstgöra utomlands i väpnad tjänst.

Ändringar

Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Lag (1995:597) om ändring i lagen (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Förarbeten
Rskr. 1994/95:338, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:FöU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2003:169

Omfattning
upph.