Inaktuell version

Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2004:936
Upphäver
Förordning (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde m.m.

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter och ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd m.m. som tillsätts av regeringen. Förordning (2004:936).

2 §  Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A-E enligt särskilt regeringsbeslut. Förordning (1996:493)

Ersättning till ordförande och vice ordförande

3 §  Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande. Förordning (1996:493)

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare

4 §  Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag med följande belopp.

Belopp kronor

Kategori Övriga ledamöter Ersättare
A Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall
B 2 000 1 000
C 1 450 725
D 950 475
E 450 450
Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten.
Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den myndighet där han är anställd.
Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde. Förordning (2003:41).

5 §  Har upphävts genom förordning (1996:493)

6 §  När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.

7 §  En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.

[S2]Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföre- tagarens enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365.

[S3]Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §. Förordning (1998:142).

Sakkunniga, experter och sekreterare

8 §  Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten. Förordning (1996:493)

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och andra styckena samt 6 §.

[S2]Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:144) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1994:53) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1996:493) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:142) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (2003:41) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:936) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1347) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2010:1680) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-01-01