Inaktuell version

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1403 i lydelse enligt SFS 1999:946
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Lag (1960:513) om beredskapstillstånd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-04

1 §  Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

[S2]För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.

[S3]Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Lag (1996:1470).

 • HFD 2012:33:Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhetsprövning av domare.
 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

2 §  Totalförsvarsresurser skall utformas så att de även kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället. Lag (1996:1470).

3 §  Är Sverige i krig råder högsta beredskap.

[S2]Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Lag (1996:1470).

4 §  Beslut enligt 3 § får avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. Lag (1996:1470).

5 §  När förhållanden som avses i 3 § inte längre råder, skall regeringen besluta att höjd beredskap inte längre skall gälla. Lag (1996:1470).

6 §  Beslut om höjd beredskap skall tillkännages på det sätt som regeringen bestämmer. Lag (1996:1470).

7 §  Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

[S2]Vid höjd beredskap skall de enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra dessa skyldigheter.

[S3]Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra författningar. Lag (1999:946).

Ändringar

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Lag (1996:1470) om ändring i lagen (1992:1403) om ändring i lagen (1992:1403) om höjd beredskap

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:109, Prop. 1996/97:4, Bet. 1996/97:FöU1
  Omfattning
  nuvarande 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 4, 5 §§; nya 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1999:946) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2019:880) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2020-01-01