Upphävd författning

Lag (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-04-02
Ändring införd
SFS 1992:148 i lydelse enligt SFS 1998:98
Ikraft
1992-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna lag lämnas ett särskilt bidrag av allmänna medel till en ensamstående förälder som den 1 november bidragsåret haft hemmavarande barn under 18 år, om föräldern varit bosatt i Sverige under någon del av bidragsåret och under större delen av samma år inte bott tillsammans med barnets andra förälder. Med bidragsår förstås det kalenderår som bidraget avser.

[S2]Med ensamstående förälder avses den som under större delen av bidragsåret varit ogift, änkling, änka, frånskild eller under betänketid levt åtskild från andra maken. Med barn avses även styvbarn och fosterbarn. Lag (1992:1560).

2 §  Bidrag lämnas med 1 800 kronor för vartdera av bidragsåren 1991, 1992 och 1993. Lag (1992:1560).

3 §  Frågor om bidrag handhas av riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

[S2]Beslut i fråga om bidrag fattas av den allmänna försäkringskassa hos vilken föräldern är inskriven eller skulle ha varit inskriven, om föräldern uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om föräldern inte är inskriven och inte heller under nämnda förutsättningar skulle ha varit inskriven hos en försäkringskassa, skall beslutet fattas av den kassa hos vilken barnet är inskrivet eller skulle ha varit inskrivet om det uppfyllt åldersvillkoret. Finns det inte någon behörig försäkringskassa enligt vad nu sagts skall beslutet fattas av den kassa hos vilken föräldern senast varit inskriven.

4 §  Ansökan om bidrag görs skriftligen hos försäkringskassan. En ansökan skall ha kommit in till försäkringskassan

 1. senast den 15 juni 1992 om den avser bidragsåret 1991,
 2. senast den 1 februari 1993 om den avser bidragsåret 1992,
 3. senast den 1 februari 1994 om den avser bidragsåret 1993.

[S2]Om en ansökan har kommit in för sent, skall försäkringskassan avvisa den. En ansökan skall dock inte avvisas om den har kommit in i rätt tid till riksförsäkringsverket eller till en annan försäkringskassa än den som skall pröva ansökan.

[S3]Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma sökandens rätt till bidrag samt en av sökanden på heder och samvete avgiven förklaring att de lämnade uppgifterna är riktiga. Lag (1992:1560).

5 §  Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas på bidrag enligt denna lag:

[S2]18 kap.46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn,

[S3]20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,

[S4]20 kap. 5 § om preskription,

[S5]20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

[S6]20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet,

[S7]20 kap.10-13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande. Lag (1998:98).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

Lag (1992:1560) om ändring i lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:63, Bet. 1992/93:BoU5
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1998:98) om ändring i lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2010:1252) om upphävande av lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
upph.