Upphävd författning

Förordning (1992:149) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-04-02
Ändring införd
SFS 1992:149 i lydelse enligt SFS 1993:1728
Ikraft
1992-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om bidrag enligt lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn.

2 §  Ansökan om bidrag skall lämnas till den allmänna försäkringskassa som avses i 3 § lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn. Om en ansökan har getts in till någon annan kassa eller till Riksförsäkringsverket, skall den dag då kassan eller verket tog emot ansökan räknas som ansökningsdag.

[S2]Ansökan skall göras på den blankett som Riksförsäkringsverket fastställer.

3 §  När bidrag beviljas skall den allmänna försäkringskassan underrätta sökanden om detta. Underrättelsen kan lämnas genom en utbetalningshandling eller på annat sätt.

4 §  Bidrag betalas ut genom insättning på bidragsmottagarens postgiro- eller bankkonto eller genom postanvisning. Riksförsäkringsverket får i särskilda fall besluta om utbetalning på annat sätt. Verkets beslut i sådana frågor får inte överklagas.

5 §  Skattemyndigheten skall lämna Riksförsäkringsverket och den allmänna försäkringskassan de uppgifter som behövs för bedömningen av rätten till bidrag.

6 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn. Om föreskrifterna berör Posten Aktiebolag eller Riksskatteverket, skall samråd ske med dessa. Förordning (1993:1728).

Ändringar

Förordning (1992:149) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

    Ikraftträder
    1992-05-01

Förordning (1993:1728) om ändring i förordningen (1992:149) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1994-03-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.