Upphävd författning

Förordning (1992:1533) med instruktion för Statens fastighetsverk

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1533 i lydelse enligt SFS 1993:307
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens fastighetsverk är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att förvalta viss civil del av statens fasta egendom såsom utrikesfastigheter, de kungliga slotten, Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa av statens kulturfastigheter, gamla fästen och monument samt vissa donationsfastigheter och markområden.

2 §  Statens fastighetsverk skall förvalta fastighetsbeståndet inom sitt verksamhetsområde på ett sätt som

 1. innebär god resurshållning och hög ekonomisk effektivitet,
 2. ger verkets hyresgäster bra och konkurrenskraftiga lokaler,
 3. långsiktigt tar till vara, vårdar och utvecklar fastigheternas värden.

[S2]Verket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning.

3 §  Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan tillgodoses. Under höjd beredskap skall Statens fastighetsverk främst tillgodose totalförsvarets krav. Förordning (1993:280).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987: 1100) skall tillämpas på Statens fastighetsverk.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för verket.

Styrelsen

6 §  Verkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom Statens fastighetsverk finns de avdelningar som verket bestämmer.

[S2]Varje avdelning leds av en avdelningschef. En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1993:307).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens fastighetsverk.

Personalansvarsnämnden

9 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna och verkets personalchef.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättning m. m.

10 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Statens fastighetsverk.

11 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

12 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1533) med instruktion för Statens fastighetsverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 utom i fråga om 1 och 2 §§, som träder i kraft den 1 juni 1993.
  Före den 1 juni 1993 får Statens fastighetsverk tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till ansökan.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:280) om ändring i förordningen (1992:1533) med instruktion för Statens fastighetsverk

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:307) om ändring i förordningen (1992:1533) med instruktion för Statens fastighetsverk

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 utom i fråga om 1 och 2 §§, som träder i kraft den 1 oktober 1993.
Före den 1 oktober 1993 får Statens fastighetsverk tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till ansökan.
Omfattning
ändr. 7 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1533
Ikraftträder
1993-06-01

Ändring, SFS 1996:312

  Omfattning
  upph.