Upphävd författning

Lag (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2003:1079
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag avser

 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,
 2. kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter,
 3. märkning och registrering av djur,
 4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar.

[S2]Vad som sägs i denna lag om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur. Lag (1999:661).

Prop. 1998/99:88: Genom ändringen i paragrafens första stycke har lagens tillämpningsområde utvidgats till att omfatta även åtgärder för att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar.

Bestämmelsen i paragrafens andra stycke är ny och har tillkommit för att i lagen inledningsvis förklara att vad som sägs i lagen om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur. Bestämmelsen har utformats efter förslag av Lagrådet. De smittämnen som avses är de som inte ger upphov till ...

Prop. 2005/06:128: Paragrafen överensstämmer i sak med 1 § nuvarande provtagningslagen.

1 a §  Bestämmelserna i denna lag kompletterar sådana EG- bestämmelser som inte faller inom tillämpningsområdet för lagen (1985:295) om foder och som finns i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel3 och
 2. sådana EG-förordningar som har beslutats med stöd av den förordning som anges under 1.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs som komplettering av dessa EG-bestämmelser. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: Paragrafen är ny. Av paragrafen framgår att lagen kompletterar de EGbestämmelser som finns i ABP-förordningen eller i tillämpningsförordningar till ABP-förordningen och som inte faller inom tillämpningsområdet för foderlagen. I andra stycket ges regeringen eller den

Provtagning och undersökning

2 §  För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

[S2]För att kontrollera förekomsten av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag. Lag (1998:127).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 8.2–8.4 och 13.1, motsvarar delvis 1 a § nuvarande provtagningslagen. Av paragrafens första stycke framgår att lagen kompletterar de bestämmelser i EG-förordningar som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

Av paragrafens andra stycke följer att regeringen i Svensk författningssamling kan tillkännage vilka av bestämmelserna i en EG-förordning ...

3 §  Provtagning eller undersökning enligt 2 § får utföras av veterinär eller annan person som utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Provtagningen eller undersökningen får utföras på djur och djurprodukter, foder samt material i övrigt enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S3]Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så små olägenheter som möjligt för denne. Lag (1998:127).

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning

3 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium skall iaktta i fråga om skyldighet att anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar. Lag (1999:661).

Prop. 1998/99:88: Regler om anmälningsskyldighet för veterinärer finns i dag i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter om anmälnings- och rapporteringsskyldighet för veterinärer och ansvariga för laboratorier. Rapporteringsskyldigheten, som införts efter påpekande från Lagrådet, avser regelbundna sammanställningar av analyser av zoonotiska ...

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

 1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra anteckningar om verksamheten,
 2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär,
 3. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling, och
 4. krav på hygien i djurhållningen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare föreskriva eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt eller flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria från viss sjukdom. Lag (1998:127).

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa

4 a §  För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. avlivning av djur,
 2. isolering av djur,
 3. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och människor.

[S2]Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och vissa zoonoser finns särskilda bestämmelser. Lag (1999:661).

Prop. 1998/99:88: Bemyndigandet i paragrafen har vidgats till att omfatta föreskrifter och beslut som syftar till att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar. Bemyndigandet skall också kunna avse föreskrifter eller beslut om villkor för hantering av djur eller djurprodukter och kontakter mellan djur och människor.

Som exempel på föreskrifter med avseende på begränsningar i eller villkor för hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor kan nämnas bestämmelser som reglerar ...

4 b §  I fråga om djur eller djurprodukter som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan skada människors hälsa får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande eller märkning av djur eller djurprodukter,
 2. förbud mot att djur eller djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel,
 3. avlivning av djur,
 4. destruktion av djur som har avlivats och av djurprodukter. Lag (1998:127).

Prop. 1996/97:62: Paragrafen är ny och innebär att det i lagen införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta vad som skall ske med djurkadaver och annat animaliskt avfall. Föreskrifterna och besluten kan t.ex. avse krav på godkännande eller tillstånd för hantering av sådant avfall. Syftet med sådana föreskrifter och beslut är att få kontroll över hanteringen av avfall, främst för att hindra smittspridning....

4 c §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om omhändertagande, bearbetning, bortskaffande och hantering i övrigt av djurkadaver och andra animaliska biprodukter.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 1 a §. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: I paragrafen har gjorts ett tillägg som innebär att bemyndigandet enbart är tillämpligt i de fall då ABP-förordningen inte är tillämplig. Som en anpassning till terminologin i ABP-förordningen har vidare begreppet ”animaliskt avfall” ersatts med ”animaliska biprodukter”. Slutligen har tillagts, som ett klargörande, att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer också har rätt att meddela föreskrifter eller beslut om bortskaffande av djurkadaver och andra animaliska biprodukter.

Märkning m.m.

5 §  För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskommelser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur,
 2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur,
 4. förbud mot användning av anläggningar för djur som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 3.

[S2]I föreskrifter enligt första stycket kan föreskrivas att en organisation får föra register och utfärda identitetshandlingar. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: I första stycket har tillförts en fjärde punkt. I denna punkt ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att föreskriva om förbud att använda anläggningar som inte uppfyller kraven på registrering enligt tredje punkten.

Kontroll av mjölkproduktion

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om djurhälsa i besättningar för mjölkproduktion samt om djurhållning, hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan produktion. Lag (1993:1482).

Prop. 2005/06:128: Paragraferna överensstämmer med 3 a och 4 §§ nuvarande provtagningslagen.

Tillsyn

7 §  Om inte regeringen föreskriver något annat, utövar Statens jordbruksverk tillsynen över att föreskrifter meddelade med stöd av 2 och 4-6 §§ följs. Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a-4 c §. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Verket får också överlåta åt en kommun att inom kommunen kontrollera att föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av 4 c eller 6 § följs.

[S2]En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 och 4-6 §§ skall följas. Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a-4 c §. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

[S3]Det som sägs i första och andra styckena om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag gäller också för tillsyn över efterlevnaden av de EG-bestämmelser som avses i 1 a §.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: Paragrafen har tillförts ett nytt stycke. Av det nya tredje stycket framgår att Jordbruksverket, länsstyrelserna eller i förekommande fall kommunerna skall utöva tillsyn över sådana EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Prop. 1996/97:62: Ändringarna i paragrafens första stycke innebär att myndighetstillsynen skall innefatta också beslut i enskilda fall. Dessutom har tillsynen utvidgats till att omfatta föreskrifter eller beslut om provtagning eller undersökning för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar eller för att kontrollera användningen av läkemedel eller liknande ämnen vid uppfödningen av djur. Även rätten i paragrafens andra stycke att meddela förelägganden har ...

7 a §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 4 c § eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §, får tillsynsmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: I paragrafen hänvisas till de EG-bestämmelser som finns i ABPförordningen. Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt bestämmelserna ges tillsynsmyndigheten befogenhet att besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

8 §  För tillsyn eller andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a § har den som utövar tillsynen eller utför åtgärderna rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt förvaras eller annars hanteras.

[S2]Den som utövar tillsyn eller utför andra åtgärder har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen eller åtgärderna. Den som är föremål för tillsyn eller andra åtgärder skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsyn eller andra åtgärder skall kunna genomföras.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för

 1. EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter,
 2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Europeiska unionen, om tillsynen utövas eller åtgärderna utförs tillsammans med företrädare för en svensk myndighet.

[S4]Polismyndigheten skall på begäran lämna den handräckning som behövs vid tillsynen eller vid andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: I paragrafens första stycke har gjorts ett tillägg som innebär att paragrafens bestämmelser om rätt för den som utövar tillsyn eller utför andra åtgärder att få tillträde till bl.a. de områden där djur hålls eller där djurprodukter förvaras även skall gälla för den som utövar tillsyn eller utför andra åtgärder enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §. För att tydliggöra att tillsynsmyndigheten även har rätt att få tillträde till exempelvis förbränningsanläggningar har i första stycket tillagts ...

Prop. 1996/97:62: I paragrafens första stycke har rätten till tillträde till utrymmen där djur hålls eller animaliskt material förvaras uttryckligen utsträckts till att också avse tillsyn eller andra åtgärder enligt beslut som meddelats med stöd av lagen. Ändringen följer av det utökade tillsynsansvaret. Paragrafen har vidare kompletterats med ett nytt tredje och ett nytt fjärde stycke. Tredje stycket innehåller en bestämmelse som ger också EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter ...

Prop. 2005/06:128: Paragraferna överensstämmer i huvudsak med 4 a och 4 b §§ nuvarande provtagningslagen. I 8 §, som har kommenterats i avsnitt 13.2, har punkten 4 utgått ur lagtexten i förhållande till bestämmelsen i 4 b § i den nuvarande provtagningslagen. Paragrafen har också omformulerats något i syfte att bättre överensstämma med terminologin i bl.a. Europaparla-...

Avgifter

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller en organisations kostnader för provtagning, undersökning, kontroll, märkning, godkännande och registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar för djur enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: I paragrafen har gjorts det tillägget att rätten att föreskriva om avgifter även avser åtgärder enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §.

Prop. 1996/97:62: Paragrafen har förtydligats så att det klart framgår att avgifter får tas ut för provtagning, undersökning och kontroll som grundas på beslut i enskilda fall.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.2, överensstämmer i huvudsak med 5 § nuvarande lagen. Enligt paragrafens första stycke får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om bl.a. märkning, journalföring, registrering av djur och djurhållare. Till skillnad från bemyndigandet i den nuvarande provtagningslagen är detta bemyndigande inte begränsat till att avse föreskrifter som ...

Ansvar och överklaganden

10 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 4-4 c § eller 5 § första stycket eller som inte fullgör skyldigheten enligt 8 § andra stycket andra meningen eller som åsidosätter förbud eller villkor som finns i de EG-bestämmelser som avses i 1 a §.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S3]Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2003:1079).

Prop. 2002/03:148: I paragrafens första stycke har gjorts ett tillägg som innebär att åsidosättande av förbud eller villkor som finns i de aktuella EG-bestämmelserna straffsanktioneras enligt lagen. I paragrafen har även gjorts det tillägget att uppsåtliga eller grovt oaktsamma brott mot föreskrifter

Prop. 1996/97:62: Paragrafen har kommenterats i den allmänna motiveringen.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.3, har sin huvudsakliga motsvarighet i 7 § första stycket nuvarande provtagningslagen. Paragrafen har utformats på samma sätt som motsvarande bestämmelser i bl.a. livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter. Begreppet tillsyn ersätts med begreppet offentlig kontroll. Med offentlig kontroll ...

11 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall meddelat enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut som meddelats av en sådan organisation som avses i 5 § andra stycket.

[S3]Tillsynsmyndigheten för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S5]Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (2001:205).

Prop. 1998/99:88: En upplysning om ett besluts omedelbara verkan har tagits in i paragrafen.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.4 och 13.3, har inte någon motsvarighet i den nuvarande provtagningslagen. Bestämmelsen i första stycket innebär att det i lagen slås fast att Jordbruksverket har ett ansvar för att samordna den offentliga kontrollen som verket har överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt lämna råd och hjälp i kontrollverksamheten.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga kontrollen även skall bistå enskilda ...

12 §  Bestämmelserna i 22, 23 - 28 och 30 §§förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation. Lag (2001:205).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.4, motsvaras delvis av 7 § fjärde stycket nuvarande provtagningslagen.

Innehållet i punkten 2 är nytt och tar främst sikte på föreskrifter om skyldighet för länsstyrelserna, kommunerna och de kontrollorgan som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 att lämna uppgifter till den myndighet som ansvarar för att underlag ...

Ändringar

Lag (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

  Förarbeten
  Bet. 1992/93:JoU6
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1482) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:88, Prop. 1993/94:68, Bet. 1993/94:JoU11
  Omfattning
  nuvarande 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 9, 8, 10, 11 §§; ändr. författningsrubr. 1 §, de nya 8, 9, 10 11 §§ ikrafttr.best; nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§
  CELEX-nr
  392L0102
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:552) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:335, Prop. 1994/95:175, Bet. 1994/95:JoU19
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 11 §§; nya 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:198) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:193, Prop. 1996/97:62, Bet. 1996/97:JoU8
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 9, 10 §§; ny 4 b §
  CELEX-nr
  396L0345
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:127) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:179, Prop. 1997/98:48, Bet. 1997/98:JoU21
  Omfattning
  nuvarande 4 b § betecknas 4 c §; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 4, 4 a §§; ny 4 b §; omtryck
  Ikraftträder
  1998-04-01

Lag (1999:661) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:215, Prop. 1998/99:88, Bet. 1998/99:MJU9
Omfattning
ändr. 1, 4 a, 11 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (2001:205) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:193, Prop. 2000/01:60, Bet. 2000/01:MJU14
Omfattning
ändr. 5, 9, 11 §§; nya 7 a, 12 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:1079) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:54, Prop. 2002/03:148, Bet. 2003/04:MJU5
Omfattning
ändr. 4 c, 5, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 4 a §; ny 1 a §
CELEX-nr
32002R1774
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2006:806

Omfattning
upph.