Finansinspektionens tillkännagivande (1992:1717) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
1992-12-11
Ändring införd
SFS 1992:1717
Ikraft
1993-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Finansinspektionen har den 11 december 1992 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (dnr 319/6627/92).
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:
  1. En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 6 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).
  2. En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 6 % (jfr SFS 1971:14).
  3. Ansvarslivränta som ej hänförs till 1 a eller 1 b ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).
Under 1 a-c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1993.
 1. Livräntor föranledde av händelser som inträffat efter utgången av år 1973:
  1. En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före 1 februari 1993. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger 2 a tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (1992:1717) om ändring av vissa skadelivräntor

  Ikraftträder
  1993-02-01