Upphävd författning

Förordning (1992:1718) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1718
Ikraft
1993-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt bidrag lämnas enligt denna förordning till arbetsgivares kostnader för sjömansskatt och socialavgifter. Förordning (1993:1616).

2 §  Bidrag lämnas till svenska fysiska eller juridiska personer eller till svenska partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenska handelsfartyg som huvudsakligen används i fjärrfart.

[S2]Med fjärrfart avses i denna förordning detsamma som i 2 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.

3 §  Bidrag till kostnader för sjömansskatt som avses i 1 § lämnas med belopp motsvarande den skatt som skall betalas enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt och som har inbetalats.

4 §  Bidrag till kostnader för socialavgifter lämnas med 29 000 kr för kalenderår och årsarbetskraft, om inte annan beräkningsgrund skall tillämpas enligt 7 a § andra stycket.

[S2]Som en årsarbetskraft räknas en sjöman som uppburit tolv månadslöner under ett kalenderår. Med månadslön avses lön och avtalade tillägg per månad (månadsinkomst).

[S3]Har en sjöman från samma arbetsgivare dessutom uppburit semester- och vederlagsersättning som utgör beskattningsbar inkomst enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt och som beskattas som engångsbelopp, beräknas bidrag även på denna ersättning. Ersättningen omräknas då till månadslöner och del av månadslön varvid den anställdes månadslön då ersättningen utbetalades utgör grund för beräkningen.

[S4]Har en sjöman uppburit lägre lön och ersättning än vad som motsvarar tolv månadslöner, beräknade på det sätt som anges i tredje stycket, grundas bidraget på vad sjömannen sammanlagt uppburit. Förordning (1993:1616).

5 §  Beslut i frågor om bidrag fattas av Nämnden för rederistöd.

6 §  Ansökan om bidrag enligt 3 § skall ges in till nämnden senast den 30 april året efter det år då skatten betalades. Ansökan får göras efter varje skatteinbetalning.

[S2]Ansökan om bidrag enligt 4 § skall ges in till nämnden efter utgången av det kalenderår som ansökan avser, dock senast den 30 april.

7 §  I ansökan om bidrag skall anges vilka fartyg ansökan omfattar samt för varje fartyg uppgift om

 1. den tid som sökanden bemannat fartyget,
 2. beskattningsbar inkomst som utbetalats i månadslön samt i semester- och vederlagsersättning till de anställda och
 3. den sjömansskatt som vid varje inbetalningstillfälle betalats för de anställda.

[S2]Nämnden får begära de ytterligare uppgifter av sökanden som behövs för prövning av ansökan.

[S3]Ansökan om bidrag skall undertecknas av den bidragssökande samt granskas och godkännas av en auktoriserad eller godkänd revisor.

7 a §  I samband med att en ansökan om bidrag enligt 4 § ges in skall i den omfattning nämnden bestämmer uppgifter lämnas om hur bemanningskostnaderna har utvecklats för varje fartyg.

[S2]Om det vid prövningen av en ansökan enligt 4 § framstår som sannolikt att det finns möjligheter till rationaliseringar ombord på ett fartyg och dessa inte har genomförts, skall nämnden inhämta yttrande från Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets bedömning av antalet ombordanställda som krävs för en rationell och säker drift av fartyget skall vara utgångspunkt för nämndens beräkning av bidrag till kostnader för socialavgifter. Förordning (1993:1616).

8 §  Bidrag betalas ut av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

9 §  Om bidrag har betalats ut med för högt belopp, får nämnden återkräva vad som har betalats för mycket.

10 §  Nämndens beslut i frågor om bidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1718) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1993. Bidrag enligt förordningen får dock betalas ut från och med den 28 december 1992.
Förarbeten
Prop. 1992/93:128, Bet. 1992/93:TU12
Ikraftträder
1993-01-15

Förordning (1993:1616) om ändring i förordningen (1992:1718) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Bidrag enligt förordningen får dock betalas ut från och med den 28 december 1993.
  2. De nya bestämmelserna skall tillämpas på bidrag till kostnader för sjömansskatt och socialavgifter som belöper på lön och annan ersättning för tid från och med den 1 juli 1993.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag till kostnader för sjömansskatt och socialavgifter som belöper på lön och annan ersättning för tiden före den 1 juli 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:99, Prop. 1993/94:69, Bet. 1993/94:TU7
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1996:1559

  Omfattning
  upph.