Förordning (1992:284) om tillfälliga stödåtgärder till vissa yrkesfiskare

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1992-05-07
Ändring införd
SFS 1992:284 i lydelse enligt SFS 1993:1145
Ikraft
1992-06-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Fiskeföretag som vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning har beviljats fiskerilån, fiskberedningslån eller garantilån enligt förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. kan om det finns särskilda skäl beviljas amorteringsfrihet, räntefrihet eller förlängd amorteringstid enligt denna förordning.

[S2]Stödåtgärder får bara beviljas sådana fiskeföretag som

  1. är särskilt skuldsatta,
  2. tillfälligt har låga inkomster till följd av att fisket efter torsk eller andra fiskslag har påverkats av den ogynnsamma situationen för torskbestånden i Östersjön, och
  3. kan förutsättas bli lönsamma inom en tvåårsperiod från det att stödåtgärden beviljades. Förordning (1993:145).

Amorterings- och räntefrihet

2 §  För fiskerilån och fiskberedningslån får låntagaren medges amorterings- och räntefrihet i högst fyra år.

[S2]För garantilån får låntagaren medges amorteringsfrihet i högst två år utöver den tid som anges i 27 § förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m.

Förlängd amorteringstid

3 §  För fiskerilån och fiskberedningslån får amorteringstiden bestämmas till högst 25 år. Detsamma gäller för andra garantilån än driftslån enligt 9 och 20 §§ förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. och för lån till motorer eller annan utrustning med kort användningstid.

[S2]Amorteringstiden för lånen får inte överstiga investeringens ekonomiska livslängd.

Förfarandet i ärenden m. m.

4 §  Frågor om stödåtgärder enligt denna förordning prövas av Fiskeriverket, eller om Fiskeriverket bestämmer det, av länsstyrelsen.

5 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket. Fiskeriverkets beslut får inte överklagas.

6 §  Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1992:284) om tillfälliga stödåtgärder till vissa yrkesfiskare

    Ikraftträder
    1992-06-01

Förordning (1993:1145) om ändring i förordningen (1992:284) om tillfälliga stödåtgärder till vissa yrkesfiskare

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraftträder
1993-11-25