Inaktuell version

/r1/ Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-05-07
Ändring införd
SFS 1992
Upphäver
Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns föreskrifter om att kommuner och landsting får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller landstinget får bedriva inom det offentliga skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning.

2 §  I denna förordning avses med reguljär utbildning utbildning i gymnasieskolan respektive komvux för elever som har tagits in i gymnasieskolan eller komvux enligt de bestämmelser om behörighet och urval som gäller för respektive utbildning (ordinarie elever).

3 §  Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning.

4 §  Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning).

[S2]Samundervisning skall följa gällande föreskrifter för respektive utbildning.

[S3]/r3/ Betyg

[S4]/r4/ Gymnasieutbildning

5 §  Uppdragselever får ges betyg enligt bestämmelserna i gymnasieförordningen, om

  1. uppdragsutbildningen följer en kursplan som har fastställts enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan,
  2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom jämförbar utbildning i gymnasieskolan, och
  3. uppdragseleverna uppfyller de behörighetskrav som gäller för intagning till motsvarande utbildning i gymnasieskolan.

[S2]/r4/ Komvuxutbildning

6 §  De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för komvux, om

  1. uppdragsutbildningen följer en kursplan som har fastställts enligt bestämmelserna för komvux,
  2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom jämförbar utbildning i komvux samt aktuell erfarenhet av sådan utbildning, och
  3. deltagarna uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för intagning till motsvarande kurs i komvux.

Ändringar

Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

    Ikraftträder
    1992-06-15

Förordning (2011:312) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 5, 6 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:453) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-07-01