Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1109 i lydelse enligt SFS 2019:875
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Lag (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Med uppdragsutbildning avses i denna lag utbildning som innebär att kommuner och regioner mot särskild ersättning från annan än enskild, för dennes räkning anordnar utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Uppdragsutbildning får bedrivas på de villkor som anges i denna lag. Lag (2019:875).

2 §  Kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller regionen får bedriva inom skolväsendet. Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ett helt nationellt program i gymnasieskolan. Lag (2019:875).

3 § Har upphävts genom lag (2012:911).

4 §  Deltagare i sådan uppdragsutbildning som motsvarar utbildning inom skolväsendet får ges betyg eller annat kompetensbevis enligt bestämmelserna för sådan utbildning under de förutsättningar som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S2]Även i andra frågor som rör förhållandet till skolväsendet meddelas föreskrifter av regeringen. Lag (2012:911).

5 §  Kommuner och regioner som är huvudmän för folkhögskolor som kan få statsbidrag, får bedriva uppdragsutbildning vid skolorna vid sidan av den verksamhet som kan berättiga till statsbidrag. Lag (2019:875).

Ändringar

Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Lag (1993:794) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1992/93:363, Prop. 1992/93:169, Bet. 1992/93:UbU14
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1993-07-01

Lag (2010:876) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:911) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2012/13:113, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:UbU1
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-02-01

Lag (2019:875) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2020-01-01