Inaktuell version

Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-05-07
Ändring införd
SFS 1992:395 i lydelse enligt SFS 2011:312
Ikraft
1992-06-15
Upphäver
Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns föreskrifter om att kommuner och landsting får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller landstinget får bedriva inom skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning. Förordning (2011:312).

2 §  I förordningen avses med

  • reguljär utbildning: utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare, och
  • ordinarie elever: elever i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare. Förordning (2011:312).

3 §  Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning.

4 §  Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning).

[S2]Samundervisning skall följa gällande föreskrifter för respektive utbildning.

Betyg

5 §  De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för jämförbar reguljär utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare om

  1. uppdragsutbildningen följer en eller flera av de kurs- eller ämnesplaner som gäller för den jämförbara reguljära utbildningen, och
  2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom den jämförbara reguljära utbildningen. Förordning (2011:312).

6 § Har upphävts genom förordning (2011:312).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

    Ikraftträder
    1992-06-15

Förordning (2011:312) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
  2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda jämställas med särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare jämställas med utbildning i svenska för invandrare.
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 5, 6 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:453) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-07-01