Upphävd författning

Förordning (1992:512) med instruktion för Krigsarkivet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-05-27
Ändring införd
SFS 1992:512 i lydelse enligt SFS 1994:1498
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Krigsarkivet är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) för de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet samt för de enskilda organ som med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring förvarar allmänna handlingar som härrör från myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde.

[S2]Krigsarkivet är också arkivdepå. Förordning (1994:1498).

2 §  I arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) finns bestämmelser om de uppgifter som Krigsarkivet har i egenskap av arkivmyndighet.

3 §  Krigsarkivet skall också såvitt avser de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet

 1. ta emot arkivhandlingar från myndigheterna,
 2. ta emot tryck och kartor från myndigheterna,
 3. verka för utveckling av arkivverksamheten genom stöd till myndigheterna,
 4. utföra gallringsutredningar och i övrigt verka för ändamålsenlig gallring av handlingar hos myndigheterna.

4 §  Krigsarkivet skall även

 1. främja forskning och studier genom att tillhandahålla och levandegöra de arkiv, samlingar, kartor och annat tryck som förvaras hos Krigsarkivet,
 2. främja internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

5 §  Krigsarkivet skall ge ut publikationer av betydelse för forskning och arkivvård inom sitt verksamhetsområde.

6 §  Krigsarkivet får lämna råd till frivilliga försvarsorganisationer och andra enskilda arkivbildare samt ta emot handlingar från dem.

7 §  Krigsarkivet får i lämplig omfattning ta ut avgift för verksamhet som utförs på uppdrag av myndigheter och enskilda samt för publikationer som myndigheten ger ut och bevis som utfärdas av myndigheten. Med verksamhet är därvid att anse även efterforskning av uppgifter i arkivmaterial samt erbjudande av kopior och avskrifter av handlingar. Krigsarkivet bestämmer avgifternas storlek. Förordning (1993:217).

Myndighetens ledning

9 §  Chef för Krigsarkivet är krigsarkivarien.

[S2]När krigsarkivarien inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Krigsarkivet.

Personalansvarsnämnden

11 §  Krigsarkivets personalansvarsnämnd består -- förutom av krigsarkivarien och personalföreträdarna -- av personalchefen och ytterligare en företrädare för myndigheten. Krigsarkivarien är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättning

12 §  Krigsarkivarien förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Krigsarkivet.

Ändringar

Förordning (1992:512) med instruktion för Krigsarkivet

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:217) om ändring i förordningen (1992:512) med instruktion för Krigsarkivet

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-05-15

Förordning (1993:1181) om ändring i förordningen (1992:512) med instruktion för Krigsarkivet

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1498) om ändring i förordningen (1992:512) med instruktion för Krigsarkivet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1995:679

  Omfattning
  upph.