Upphävd författning

Förordning (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-05-27
Ändring införd
SFS 1992:514 i lydelse enligt SFS 2004:1026
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen.

[S2]I myndigheten ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum samt Försvarets traditionsnämnd.

[S3]I fråga om sjöförsvaret skall myndigheten i lämplig omfattning samråda med Statens sjöhistoriska museer. Förordning (1997:337).

2 §  Myndigheten skall särskilt

 1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
 3. förteckna och vetenskapligt bearbeta samlingar av militär eller kulturhistorisk art inom myndigheter som bedriver militär verksamhet, öva tillsyn över sådana samlingar samt stödja andra samlingar av militär art i Sverige,
 4. främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet. Förordning (1997:337).

3 §  Myndigheten skall även handlägga frågor som rör traditioner, traditionsvård och liknande ärenden på det militära området. Förordning (1997:337).

4 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

[S2]Myndigheten får ta betalt för depositioner av föremål ur samlingarna enligt grunder som myndigheten föreskriver efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:462).

5 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten. Förordning (1997:337).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens försvarshistoriska museer med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17, 19, 20 och 30 §§. Förordning (2004:1026).

Myndighetens ledning

7 §  Överintendenten är chef för myndigheten. Förordning (1997:337).

Styrelsen

8 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

[S3]Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (1997:337).

Organisation

9 §  Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet.

[S2]Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (2004:1026).

10 §  Armémuseum skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör lantförsvaret och statens trofésamling. Förordning (1997:337).

11 §  Flygvapenmuseum skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör flygstridskrafterna. Förordning (1997:337).

12 §  Försvarets traditionsnämnd skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör militära traditioner.

[S2]I Försvarets traditionsnämnd ingår tre ledamöter utsedda av Försvarsmakten, en ledamot utsedd av Statens sjöhistoriska museer, chefen för Armémuseum, chefen för Flygvapenmuseum och statsheraldikern vid Riksarkivet.

[S3]Överintendendenten är ordförande i nämnden. Förordning (1997:337).

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens försvarshistoriska museer. Förordning (1997:337).

Styrelsens uppgifter

14 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Förordning (1997:337).

Ärendenas handläggning

15 §  När chefen för en enhet inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som överintendenten bestämmer. Förordning (1997:337).

16 § Har upphävts genom förordning (2004:1026).

Ändringar

Förordning (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1180) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:172) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

  Omfattning
  ändr. 2, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:110) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

  Omfattning
  upph. 8, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 8, 11, 14 §§; ändr. 6, 12 §§, rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:337) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3
  Omfattning
  nuvarande 10 § betecknas 13 §, rubr. närmast före 10, 12 §§ sätts närmast före 13, 16 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 §§; nya 8, 10, 11, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 8, 14, 15 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:462) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2004:1026) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2007:1178

Omfattning
upph.