Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:524
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Lag (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga skall upphöra att gälla.
En värnpliktig som vid denna lags ikraftträdande omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och som då inte slutligt fullgjort sin grundutbildning skall tas ut till en utbildningsreserv enligt 4 a § värnpliktslagen (1941:967).
Om det är av väsentlig betydelse för den värnpliktige att fullgöra värnpliktsutbildning, kan han dock, med tillämpning av 4 b § värnpliktslagen, i stället tas ut för utbildning enligt 27 § 1 mom. den lagen.

Ändringar

Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga