Upphävd författning

Förordning (1992:584) med instruktion för Styrelsen för Sverigebilden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:584
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för Sverigebilden har till uppgift att bidra till spridandet av information om Sverige utomlands och bistå med sådana marknadsföringsinsatser som kommer svenskt näringsliv och då särskilt turistbranschen till godo.

[S2]Styrelsen för Sverigebilden skall fullgöra sin uppgift genom upphandling av tjänster med inriktning på marknadsföring utomlands av Sverige som turistland.

[S3]Styrelsen för Sverigebilden skall vidare ha ett huvudansvar för presentationen utomlands av Sverige som investeringsland. Förordning (1993:563).

2 §  Styrelsen för Sverigebilden skall också

 1. anslå medel för långsiktig kunskapsuppbyggnad och viss statistik med avseende på turism i den mån Styrelsen för Sverigebilden bedömer att det behövs,
 2. ansvara för internationella kontakter med avseende på turism i den mån dessa naturligen inte faller under någon annan myndighets eller organisations ansvarsområde,
 3. besluta i vissa bidragsärenden till intresseorganisationer med anknytning till turismen,
 4. avge yttranden i ärenden med anknytning till Styrelsen för Sverigebildens verksamhetsområde, och
 5. upphandla tjänster i syfte att särskilt främja de handikappades behov av rekreation.

3 §  Styrelsen för Sverigebilden skall samordna sina insatser avseende information med verksamheterna inom Svenska institutet och Sveriges exportråd.

4 §  Styrelsen för Sverigebilden skall verka för turistnäringens utveckling i alla delar av landet.

[S2]/r3/ Sammansättning

5 §  Styrelsen för Sverigebilden består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1993:563).

[S2]/r3/ Organisation

6 §  Vid myndigheten finns ett kansli som leds av en chef.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen )1987:1100) skall tillämpas på Styrelsen för Sverigebilden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S4]16 § om interna föreskrifter,

[S5]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]18 § om ärendeförteckning,

[S7]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S8]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S9]29 § om myndighetens beslut,

[S10]30 § om överklagande.

8 §  Styrelsen för Sverigebilden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

9 §  Myndigheten är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att myndigheten inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med Styrelsen för Sverigebilden.

11 §  Styrelsen för Sverigebilden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av myndigheten.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Styrelsen för Sverigebilden utser vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 §  Tjänsten som chef för kansliet och andra tjänster tillsätts av myndigheten.

[S2]/r3/ Överklagande

15 §  Beslut av Styrelsen för Sverigebilden i ärenden om bidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1992:584) med instruktion för Styrelsen för Sverigebilden

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1993:563) om ändring i förordningen (1992:584) med instruktion för Styrelsen för Sverigebilden

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1995:950

  Omfattning
  upph.