Upphävd författning

Förordning (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:588
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart.

2 §  Följande bestämmelser i de i bilagan till avtalet som nummer 1--10, 12, 17--23, 26, 27 och 29 betecknade rättsakterna skall gälla som svensk förordning:

 1. Artiklarna 1--15 i rådets förordning (EEG) nr 2343/90 av den 24 juli 1990 om lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer i regelbunden lufttrafik inom gemenskapen och om delning av passagerarkapaciteten mellan lufttrafikföretag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna (nr 1).
 2. Artiklarna 1--12 i rådets förordning (EEG) nr 2342/90 av den 24 juli 1990 om biljettpriser för regelbunden luftfart (nr 2).
 3. Artiklarna 1--10 i rådets förordning (EEG) nr 294/91 av den 4 februari 1991 om bedrivande av flygfrakttrafik mellan medlemsstater (nr 3).
 4. Artiklarna 5--7, 10, 13, 15 punkt 3, 16 punkt 3 och 21--24 i rådets första förordning 62/17/EEG om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 med vidtagna ändringar (nr 4).
 5. Artiklarna 8, 10, 12 punkt 3, 13 punkt 3 och 18--19 i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna inom luftfartssektorn (nr 5).
 6. Artiklarna 1--8 i rådets förordning (EEG) nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (nr 6).
 7. Rådets förordning (EEG) nr 2344/90 av den 24 juli 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 3976/87 angående tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (nr 7).
 8. Kommissionens förordning (EEG) nr 82/91 av den 5 december 1990 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som rör marktjänster (nr 8).
 9. Kommissionens förordning (EEG) nr 83/91 av den 5 december 1990 om tillämpning av artikel 85.3 i fördragen på vissa kategorier av överenskommelser mellan företag med avseende på datoriserade bokningssystem för lufttransporttjänster (nr 9).
 10. Kommissionens förordning (EEG) nr 84/91 av den 5 december 1990 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av kapacitet, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser (nr 10).
 11. Artiklarna 20, 21 och 23 i rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (nr 12).
 12. Rådets direktiv av den 16 december 1980 om framtida samarbete och ömsesidig hjälp mellan medlemsstater vid undersökningar av luftfartsolyckor (80/1266/EEG) (nr 13).
 13. Artiklarna 9, 10, 12, 19, 20, 22--24 och 25 punkt 2 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (nr 17).
 14. Artiklarna 1--7 i kommissionens direktiv av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag (80/723/EEG) (nr 18).
 15. Artiklarna 1--19 i kommissionens förordning (EEG) nr 2367/90 av den 25 juli 1990 om de anmälningar, tidsfrister och förhör som avses i rådets förordning nr 4064/89/EEG om kontroll av företagskoncentrationer (nr 19).
 16. Artiklarna 1--14 i kommissionens förordning (EEG) nr 4261/88 av den 16 december 1988 om de klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 som fastställer proceduren för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (nr 20).
 17. Artiklarna 1--18 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag (nr 21).
 18. Artiklarna 1--15 i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (nr 22).
 19. Artiklarna 1--11 i rådets förordning (EEG) nr 2409/92 av den 23 juli 1992 om biljettpriser och tariffer för lufttrafik (nr 23).
 20. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2411/92 av den 23 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3976/87 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (nr 26).
 21. Artiklarna 1--3, 5--11 och 13 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (nr 27).
 22. Artiklarna 1--13 i rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (nr 29).

[S2]Den svenska texten till rättsakterna som nämns i första stycket 4, 5, 11 och 13 finns intagna som bilaga till lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG och civil luftfart. Den svenska texten till rättsakterna som nämns i första stycket 1--3, 6--10, 12 och 14--22 finns intagna som bilaga till denna förordning.

[S3]De danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha lika giltighet. Förordning (1993:1005).

2 a §  Följande tillägg skall göras till listan över kategori-1-flyg- platser i bilaga I till förordningen 2408/92: "Norge: Oslo flygplatssystem Sverige: Stockholms flygplatssystem".

[S2]Följande tillägg skall göras till listan över flygplatssystem i bilaga II till samma förordning: "Norge: Oslo -- Fornebu/Gardermoen Sverige: Stockholm -- Arlanda/Bromma''. Förordning (1993:1005).

3 §  Med avtalspart, fördraget, rådet, kommissionen, medlemsstat och gemenskapen avses detsamma som i lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart. Hänvisningar i rättsakterna till artiklarna 85 och 86 i fördraget skall i stället avse 4--7 §§ samma lag.

Behöriga myndigheter

4 §  Luftfartsverket prövar frågor om rätt till luftfart, delning av passagerarkapacitet, biljettpriser och tariffer, utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag och EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen enligt rättsakterna nr 1--3 och 21--23. Frågor om icke svenska lufttrafikföretags rätt att bedriva regelbunden lufttrafik i Sverige i andra fall än som avses i artikel 3.2 i rättsakt nr 22 samt frågor som avses i artikel 4 samma rättsakt prövas dock av regeringen. När det i rättsakt nr 27 sägs att en medlemsstat skall fullgöra olika uppgifter, skall dessa för Sveriges vidkommande fullgöras av Luftfartsverket. Luftfartsverket skall vidare vid behov utse samordnare och en samordningskommitté enligt rättsakt nr 29. Förordning (1993:1158).

5 §  De uppgifter som enligt rättsakterna nr 4--13 och 17--20 skall ankomma på en avtalsparts behöriga myndighet skall fullgöras av Konkurrensverket om inte uppgiften enligt särskilda föreskrifter eller överenskommelse mellan berörda myndigheter skall handläggas av en annan myndighet.

[S2]Om Konkurrensverket har mottagit en framställning från kommissionen som skall handläggas av en annan myndighet, skall verket överlämna ärendet dit.

6 §  Konkurrensverket fullgör uppgifterna enligt 13 § lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart.

Verkställighet av kommissionens beslut

7 §  När Konkurrensverket erhåller en begäran från kommissionen om verkställighet av ett av kommissionen fattat beslut skall verket genast överlämna ärendet till den myndighet som enligt 16 § lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart skall handlägga ärendet.

8 §  Underrättelse till regeringen enligt 16 och 17 §§ lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart skall lämnas skyndsamt. Underrättelse sker genom att en kopia av beslutet skickas till regeringen.

9 §  Verkställighet enligt 17 § andra stycket lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart sker enligt bestämmelser i utsökningsbalken. Konkurrensverket är den myndighet som ansöker om verkställighet.

[S2]Texterna på norska finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bilaga

Rättsakt nr 1

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) Nr 2343/90
av den 24 juli 1990 om lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer i regelbunden lufttrafik inom gemenskapen och om delning av passagerarkapaciteten mellan lufttrafikföretag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande,
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och
med beaktande av följande:
Det är viktigt att åtgärder beslutas för att gradvis upprätta den inre marknaden under perioden fram till den 31 december 1992 i enlighet med artikel 8 a i fördraget. Den inre marknaden innebär ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.
Beslut 87/602/EEG/n4/ utgjorde ett första steg i riktning mot den liberalisering med avseende på delning av passagerarkapacitet och tillträde till marknaden som var nödvändig för att upprätta den inre marknaden när det gäller lufttransport. Rådet enades om att vidta ytterligare liberaliseringsåtgärder vid slutet av en inledande treårsperiod.
Före den 1 juli 1992 är det nödvändigt att på grundval av gemensamma bestämmelser och kriterier införa principer som reglerar förhållandet mellan registreringsstaterna och lufttrafikföretag som har tillstånd att utöva luftfart inom dessa staters territorier.
Den 2 december 1987 i London enades Spanien och Storbritannien om en ordning för utvidgat samarbete i fråga om utnyttjandet av flygplatsen i Gibraltar i form av en gemensam deklaration av de båda ländernas utrikesministrar. Denna ordning har ännu inte genomförts.
Lufttrafiksystemet på de grekiska öarna och på de öar i Atlanten som utgör den autonoma regionen Azorerna är för närvarande inte tillräckligt utvecklat, och flygplatser belägna på dessa öar bör därför temporärt undantas från tillämpningen av denna förordning.
Infrastrukturen på Oporto-flygplatsen är fortfarande under utbyggnad för att kunna möta ökningen av den regelbundna lufttrafiken och flygplatsen bör därför temporärt undantas från tillämpningen av denna förordning till dess utbyggnaden av infrastrukturen avslutats.
Det är nödvändigt att under vissa omständigheter införa särskilda bestämmelser för luftfartsförbindelser på nya linjer mellan regionala flygplatser samt för allmän trafikplikt, som är nödvändig för att upprätthålla förbindelser till vissa regionala flygplatser.
Ökad tillgång till marknaden kommer att stimulera utvecklingen av gemenskapens lufttransportsektor och leda till bättre förbindelser för avnämarna. Det är därför nödvändigt att införa liberalare bestämmelser om utseende av flera lufttrafikföretag och om tredje, fjärde och femte frihetsrättigheter.
Med hänsyn till problem i samband med flygplatsernas infrastruktur, navigationshjälpmedel och fördelning av avgångs- och ankomsttider är det nödvändigt med vissa begränsningar i utövandet av trafikrättigheterna.
Utövandet av trafikrättigheter skall ske i överensstämmelse med bestämmelserna om säkerhet, miljöskydd, fördelning av avgångs- och ankomsttider samt villkoren för tillgång till flygplatser och skall vidare hanteras utan särbehandling på grundval av nationalitet.
Bilaterala bestämmelser om kapacitetsdelning är oförenliga med principerna om den inre marknaden, som skall vara genomförd till 1993 inom lufttransportsektorn, och de bilaterala begränsningarna måste därför gradvis trappas ned.
Det är särskilt viktigt att främja utvecklingen av interregionala flygförbindelser för att bygga ut flyglinjenätet inom gemenskapen och att bidra till att lösa problemet med överbelastning på vissa stora flygplatser. Det är därför lämpligt med liberalare regler för kapacitetsdelning när det gäller dessa förbindelser.
Med tanke på den relativa betydelse icke regelbunden trafik har för vissa medlemsstater i jämförelse med regelbunden trafik är det nödvändigt att vidta åtgärder för att mildra effekterna härav på möjligheterna för lufttrafikföretag i medlemsstater att ta emot denna trafik. De åtgärder som vidtas bör inte ha till syfte att begränsa den icke regelbundna trafiken eller till att reglera den.
Med hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden bör åtgärder vidtas för att förhindra otillbörliga ekonomiska verkningar för lufttrafikföretagen.
Denna förordning ersätter direktiv 83/416/EEG i dess senaste lydelse enligt direktiv 89/463/EEG, och beslut 87/602/EEG, vilka därför bör upphävas.
Rådet bör besluta om ytterligare liberaliseringsåtgärder, som även skall omfatta cabotage, med avseende på tillträde till marknaden och kapacitetsdelning senast den 30 juni 1992.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1
 1. Denna förordning gäller
  1. EG-lufttrafikföretags tillträde till marknaden,
  2. delning av passagerarkapacitet mellan ett eller flera lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en medlemsstat och ett eller flera lufttrafikföretag med motsvarande tillstånd i en annan medlemsstat med avseende på regelbunden lufttrafik mellan dessa stater.
 2. Denna förordnings tillämpning på flygplatsen i Gibraltar inverkar inte på Spaniens respektive Storbritanniens rättsliga ställning med avseende på tvisten om överhöghet över det territorium där flygplatsen är belägen.
 3. Tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall uppskjutas tills ordningen i den gemensamma förklaring som avgavs av Spaniens och Storbritanniens utrikesministrar den 2 december 1987 har genomförts. När så sker, underrättar Spaniens och Storbritanniens regeringar samma dag rådet om detta.
 4. Flygplatserna på de grekiska öarna och på de öar i Atlanten som utgör den autonoma regionen Azorerna undantas från tillämpningen av denna förordning till och med den 30 juni 1993. Såvida inte annat beslutats av rådet efter förslag från kommissionen, skall detta undantag gälla under ytterligare fem år och kan därefter förlängas med ytterligare en femårsperiod.
Flygplatsen i Oporto undantas från tillämpningen av denna förordning till och med den 31 december 1992. Undantaget återkallas så snart som Portugal bedömer att flygplatsens ekonomiska förhållanden har förbättrats. Portugal skall underrätta kommissionen i detta avseende. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna.

Artikel 2

I denna förordning avses med
a) från en medlemsstat att utöva regelbunden luftfart,lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltigt tillstånd
 1. tredje frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att inom en annan stats territorium låta passagerare stiga av samt att lossa frakt och post som det har tagit ombord i den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart, fjärde frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att inom en annan stats territorium ta ombord passagerare, frakt och post för avstigning respektive lossning i den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,
femte frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag har att utföra lufttransport av passagerare, frakt och post mellan två andra stater än den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,
c) lufttrafik bedrivs,berörda stater: de medlemsstater mellan vilka regelbunden
d) tillståndet är utfärdat,registreringsstat: den medlemsstat i vilken det i punkt a nämnda
e)EG-lufttrafikföretag:
 1. ett lufttrafikföretag som har och fortsatt kommer att ha sin centrala administration och sitt huvudkontor inom gemenskapen, och i vilket aktiemajoriteten ägs och fortsatt kommer att ägas av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och som kontrolleras och fortsatt kommer att kontrolleras av sådana stater eller personer, eller
ii) definitionen enligt i) då denna förordning antasett lufttrafikföretag som även om det inte motsvarar
 1. antingen har sin centrala administration och sitt huvudkontor inom gemenskapen och har bedrivit regelbunden lufttrafik eller utfört icke regelbundna flygningar inom gemenskapen under de närmaste tolv månaderna före antagande av denna förordning,
 2. eller har bedrivit regelbunden lufttrafik mellan medlemsstater på grundval av tredje och fjärde frihetsrättigheter under de närmaste tolv månaderna före antagande av denna förordning.
Lufttrafikföretag som motsvarar de kriterier som anges i punkt ii) ovan är förtecknade i bilaga 1.
f) uppfyller följande kriterier:regelbunden lufttrafik: en serie flygningar där varje flygning
i) territorium,den passerar genom luftrummet över mer än en medlemsstats
ii) den utförs med luftfartyg för befordran av passagerare eller passagerare och gods och/eller post mot vederlag på ett sådant sätt att det på varje flygning finns platser att köpa för enskilda personer (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess auktoriserade agenter),
iii) eller flera, antingenden bedrivs så att den betjänar trafiken mellan samma orter, två
1.enligt en utgiven tidtabell eller
2. igenkännlig planmässig serie.med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en
g) destinationsflygplats,flygning: en avgång från en angiven flygplats till en angiven
 1. utseende av flera lufttrafikföretag på flyglinjer mellan två länder: en registreringsstats utseende av två eller flera av de lufttrafikföretag, för vilka den utfärdat tillstånd, att bedriva regelbunden lufttrafik mellan dess eget och en annan stats territorium,
 2. utseende av flera lufttrafikföretag att trafikera flyglinjer mellan två orter: en registreringsstats utseende av två eller flera av de lufttrafikföretag, för vilka den utfärdat tillstånd, att trafikera en flyglinje mellan en flygplats eller ett flygplatssystem inom dess eget territorium och en flygplats eller ett flygplatssystem inom en annan medlemsstats territorium,
j) som en kategori-1-flygplats,regional flygplats: varje flygplats som inte är upptagen i bilaga 2
 1. flygplatssystem: två eller fler flygplatser som förts samman eftersom de betjänar samma ort, såsom framgår av bilaga 2,
l) en flyglinje under en given tidsperiod,kapacitet: det antal platser som utbjuds till enskilda personer på
 1. kapacitetsandel: den i enlighet med artikel 11 beräknade procentandel som en medlemsstat har av den totala kapaciteten på en bilateral förbindelse till en annan medlemsstat med undantag av den kapacitet som utbjuds på linjer med femte frihetsrättigheter,
 2. allmän trafikplikt: varje åläggande för ett lufttrafikföretag att på de flyglinjer som det trafikerar med tillstånd från en medlemsstat vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att driften uppfyller de fastställda normer för kontinuitet, regelbundenhet och kapacitet som lufttrafikföretaget inte skulle uppfylla om det endast skulle ta hänsyn till sina kommersiella intressen.

Förhållandet mellan registreringsstaterna och deras lufttrafikföretag

Artikel 3
 1. Denna förordning påverkar inte förhållandet mellan en medlemsstat och de lufttrafikföretag, som den utfärdat tillstånd för, med avseende på tillträde till marknaden och kapacitetsdelning.
 2. På grundval av ett förslag från kommissionen om gemensamma bestämmelser och kriterier, som skall lämnas in senast den 31 maj 1991, skall rådet anta regler för genomförande senast den 1 juli 1992, om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag att utöva luftfart i regelbunden trafik och för tillstånd att trafikera flyglinjer.

Tredje och fjärde frihetsrättigheter

Artikel 4
Om inte annat följer av denna förordning har ett EG-lufttrafikföretag tillåtelse att bedriva lufttrafik på grundval av tredje och fjärde frihetsrättigheterna mellan flygplatser eller flygplatssystem i en medlemsstat och flygplatser eller flygplatssystem i en annan medlemsstat, när dessa flygplatser eller flygplatssystem är öppna för trafik mellan medlemsstater eller för internationell trafik.

Förhållandet mellan en medlemsstat och andra medlemsstaters lufttrafikföretag

Artikel 5
 1. Om inte annat följer av artikel 6 skall en medlemsstat ge lufttrafikföretag, för vilka tillstånd att utöva luftfart utfärdats i en annan medlemsstat, tillåtelse att
  • utöva tredje och fjärde frihetsrättigheter enligt artikel 4,
  • inom gemenskapen använda samma linjebeteckning för kombinerade flygförbindelser med tredje och fjärde frihetsrättigheter.
 2. När ett lufttrafikföretag i en medlemsstat har beviljats tillstånd att trafikera en flyglinje enligt denna artikel, får den stat där detta lufttrafikföretag är registrerat inte göra invändningar mot en ansökan från ett lufttrafikföretag i den andra berörda staten om att upprätta en regelbunden flygförbindelse på samma linje.
 3. a) En medlemsstat får, efter samråd med andra berörda stater, införa allmän trafikplikt med avseende på luftfartsförbindelser med en regional flygplats inom medlemsstatens territorium på en flyglinje som anses vital för den ekonomiska utvecklingen i den region i vilken flygplatsen är belägen, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa ett adekvat utbud av luftfartsförbindelser på denna flyglinje som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, regelbundenhet och prissättning, normer som lufttrafikföretagen inte skulle uppfylla om de endast skulle ta hänsyn till sina kommersiella intressen.
b) beaktande avEtt adekvat utbud av luftfartsförbindelser skall bedömas med
i)allmänhetens intresse,
ii) möjligheten att anlita andra transportmedel samt dessas ändamålsenlighet när det gäller att tillgodose de transportbehov som föreligger,
iii) de biljettpriser och villkor som kan erbjudas avnämarna.
 1. Utan hinder av bestämmelsen i punkt 2 är en medlemsstat inte skyldig att ge tillåtelse åt mer än ett lufttrafikföretag att trafikera en flyglinje som är förenad med allmän trafikplikt under förutsättning att rätten att upprätthålla denna flygförbindelse bjuds ut genom offentligt anbudsförfarande för en period på upp till tre år till alla lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart utfärdade i de berörda staterna och till alla EG-lufttrafikföretag som enligt artikel 8 är berättigade att utöva femte frihetsrättigheter på flyglinjer.
Lufttrafikföretagens anbud skall delges med övriga berörda stater och kommissionen.
 1. Artikel 5.3 c är inte tillämplig i de fall då den andra medlemsstaten föreslår ett tillfredsställande alternativt sätt att fullgöra den allmänna trafikplikten.
e)Artikel 5.3 är inte tillämplig på flyglinjer med en kapacitet
överstigande 30 000 platser per år.
 1. Utan hinder av bestämmelsen i punkt 2 är en medlemsstat, som har gett ett av de lufttrafikföretag, för vilka den utfärdat tillstånd att utöva luftfart, tillåtelse att utöva passagerartrafik på en ny flyglinje mellan regionala flygplatser med luftfartyg med högst 80 säten, under en tid av två år inte skyldig att godkänna en ömsesidig flygförbindelse, såvida den inte bedrivs med luftfartyg med högst 80 säten eller ingår i en flygförbindelse som bedrivs enligt bestämmelserna i artikel 7, på vilken högst 80 säten finns till salu för varje flygning mellan de två regionala flygplatserna.
 2. Kommissionen skall på begäran av en medlemsstat, som anser att utvecklingen av en flyglinje hindras orimligt genom bestämmelserna i punkt 3 eller 4, eller på eget initiativ eller då oenighet uppstår om tillämpligheten av punkt 3, göra en utredning och på grundval av alla relevanta faktorer fatta ett beslut inom två månader efter det att den inlett sin utredning om huruvida punkt 3 eller 4 bör fortsätta att tillämpas på flyglinjen i fråga.
 3. Kommissionen skall underrätta rådet och medlemsstaterna om sitt avgörande. Varje medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en tidsfrist på en månad. Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat avgörande inom en månad.

Utseende av flera lufttrafikföretag

Artikel 6
 1. En medlemsstat skall acceptera att en annan medlemsstat utser flera lufttrafikföretag att trafikera flyglinjer mellan två länder.
 2. En medlemsstat skall också acceptera att flera lufttrafikföretag utses att trafikera flyglinjer mellan två orter:
  • från den 1 januari 1991 på flyglinjer där det föregående år befordrades över 140 000 passagerare eller där antalet tur och retur-flygningar överstiger 800 per år,
  • från den 1 januari 1992 på flyglinjer där det föregående år befordrades över 100 000 passagerare eller där antalet tur och retur-flygningar överstiger 600 per år.

Kombination av orter

Artikel 7
Vid regelbunden lufttrafik till eller från två eller flera orter i en annan medlemsstat eller andra stater än registreringsstaten skall de berörda staterna ge ett EG-lufttrafikföretag tillåtelse att kombinera flygförbindelser i regelbunden lufttrafik och använda samma linjebeteckning. Trafikrättigheter mellan de kombinerade orterna får utövas enligt artikel 8.

Femte frihetsrättigheter

Artikel 8
 1. I överensstämmelse med denna artikel skall ett EG-lufttrafikföretag tillåtas utöva trafikrättigheter på grundval av femte frihetsrättigheter mellan kombinerade orter i två skilda medlemsstater på följande villkor:
  1. trafikrättigheterna utövas på en flygförbindelse som enligt tidtabellen antingen utgör en förlängning av en förbindelse från eller den första delsträckan av en förbindelse till registreringsstaten,
  2. lufttrafikföretaget får för flygförbindelsen med femte frihetsrättigheter använda högst 50 procent av sin säteskapacitet per säsong på den flygförbindelse med tredje eller fjärde frihetsrättigheter, som förbindelsen med femte frihetsrättigheter utgör en förlängning eller en första delsträcka av.
 2. a) För en flygförbindelse med femte frihetsrättigheter får lufttrafikföretaget använda ett annat, men inte större, luftfartyg än det som utnyttjas för flygförbindelsen med tredje och fjärde frihetsrättigheter, som förbindelsen med femte frihetsrättigheter är en förlängning eller en första delsträcka av.
  1. När mer än en flygförbindelse med femte frihetsrättigheter trafikeras som en förlängning eller en första delsträcka av en förbindelse med tredje eller fjärde frihetsrättigheter, skall den i punkt 1 b angivna kapaciteten utgöra den sammanlagda säteskapacitet som står till förfogande för passagerarbefordran på grundval av femte frihetsrättigheter på dessa förbindelser med femte frihetsrättigheter.
 3. Ett lufttrafikföretag som trafikerar en flygförbindelse med femte frihetsrättigheter enligt denna artikel skall på begäran tillhandahålla berörda medlemsstater alla relevanta upplysningar om
  1. säteskapaciteten per säsong på den flygförbindelse med tredje och fjärde frihetsrättigheter, som flygförbindelsen med femte frihetsrättigheter utgör förlängningen eller den första delsträckan av, och
  2. den kapacitet per säsong som utnyttjats för var och en av de flygförbindelser med femte frihetsrättigheter, på vilka artikel 8.2 b är tillämplig.

Villkor för utövande av trafikrättigheter

Artikel 9
Denna förordning inskränker inte en medlemsstats rätt att utan diskriminering på grundval av nationalitet bestämma trafikfördelningen mellan flygplatser inom ett flygplatssystem.
Artikel 10
 1. Utan hinder av artikel 5.2, regleras utövandet av trafikrättigheter av offentliggjorda gemenskapsbestämmelser och offentliggjorda nationella, regionala eller lokala bestämmelser om säkerhet, miljöskydd och fördelning av ankomst- och avgångstider samt av följande villkor:
a) utrustning för att betjäna flygförbindelsen,flygplatsen eller flygplatssystemet i fråga måste ha tillräcklig
b) flygförbindelsen.navigationshjälpmedlen måste vara tillräckliga för att betjäna
 1. När villkoren i punkt 1 inte är uppfyllda, får en medlemsstat utan diskriminering på grundval av nationalitet införa villkor för, begränsa eller vägra tillstånd för utövandet av dessa trafikrättigheter. Innan en medlemsstat vidtar en sådan åtgärd, skall den underrätta kommissionen och ge den alla nödvändiga upplysningar.
 2. Såvida inte annat följer av artikel 9 får en medlemsstat inte utan andra berörda medlemsstaters samtycke ge ett lufttrafikföretag tillåtelse
  1. att upprätta en ny flygförbindelse, eller
  2. att öka turtätheten på en befintlig flygförbindelse
mellan en bestämd flygplats inom dess territorium och en annan medlemsstat, så länge ett lufttrafikföretag, för vilket tillstånd att utöva luftfart beviljats av denna andra medlemsstat, inte har tillåtits att med stöd av punkterna 1 och 2 upprätta en ny flygförbindelse eller att öka turtätheten på en befintlig förbindelse med den aktuella flygplatsen, till dess rådet har antagit en förordning om en uppförandekod för fördelning av ankomst- och avgångstider med utgångspunkt från den allmänna principen om icke-diskriminering på grundval av nationalitet, och till dess denna förordning har trätt i kraft.
 1. På begäran av en medlemsstat skall kommissionen pröva tillämpningen av punkt 2 och/eller punkt 3 på varje enskilt fall och inom en månad besluta huruvida medlemsstaten får fortsätta denna tillämpning.
 2. Kommissionen skall underrätta rådet och medlemsstaterna om sitt beslut. Varje medlemsstat kan hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en tidsfrist på en månad. Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad.

Kapacitetsdelning

Artikel 11
 1. Från den 1 november 1990 skall en medlemsstat tillåta en annan medlemsstat att öka sin kapacitetsandel med 7,5 procentenheter för vilken säsong som helst i jämförelse med situationen under motsvarande föregående säsong, vilket innebär att varje medlemsstat under alla förhållanden kan kräva en kapacitetsandel på 60 procent.
 2. Rådet skall på grundval av ett förslag från kommissionen som skall lämnas in senast den 31 december 1991, anta bestämmelser för genomförande senast den 1 januari 1993 för upphävande av restriktionerna beträffande kapacitetsdelning mellan medlemsstaterna.
 3. Begränsningar som avser kapacitetsdelning skall inte tillämpas på lufttrafik mellan regionala flygplatser, oavsett luftfartygets kapacitet.
 4. Vid tillämpningen av punkt 1 skall hänsyn inte tas till ensidiga nedskärningar av kapaciteten. I sådana fall skall underlaget för beräkningen av kapacitetsandelarna vara den kapacitet som det lufttrafikföretag som skurit ned kapaciteten erbjöd under motsvarande föregående säsonger.
Artikel 12
 1. På begäran av en medlemsstat, i vilken tillämpningen av artikel 11 har medfört allvarlig ekonomisk skada för de lufttrafikföretag som erhållit tillstånd att utöva luftfart av denna stat, skall kommissionen företa en granskning och på grundval av alla relevanta faktorer, innefattande marknadsläget, den ekonomiska ställningen för det eller de berörda lufttrafikföretagen och det faktiska kapacitetsutnyttjandet, besluta huruvida kapacitetsdelningen på flyglinjerna till eller från denna stat skall stabiliseras under en begränsad tid.
 2. På begäran av en medlemsstat, vars regelbundna lufttrafik är utsatt för väsentlig konkurrens från icke regelbunden trafik, och där förhållandena är sådana att möjligheterna för medlemsstatens lufttrafikföretag att konkurrera effektivt på marknaden är orimligt påverkade, skall kommissionen, efter granskning av alla relevanta faktorer innefattande marknadsläget och det faktiska kapacitetsutnyttjandet och efter samråd med övriga berörda medlemsstater, inom två månader efter att ha mottagit begäran besluta huruvida de 7,5 procentenheter som avses i artikel 11.1 skall sättas ned för denna bilaterala förbindelse.
 3. Kommissionen skall underrätta rådet och medlemsstaterna om sitt beslut. Varje medlemsstat kan hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en tidsfrist på en månad. Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad.

Allmänna bestämmelser

Artikel 13
 1. Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att ingå inbördes överenskommelser, som är mer flexibla än bestämmelserna i artikel 6, 8 och 11, eller från att upprätthålla redan träffade överenskommelser som är mera flexibla.
 2. Bestämmelserna i denna förordning får inte användas för att införa begränsningar i existerande överenskommelser om kapacitet och tillträde till marknaden.
Artikel 14
 1. Kommissionen skall vartannat år, och första gången senast den 31 maj 1992, offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning.
 2. Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta vid tillämpningen av denna förordning, särskilt när det gäller införskaffande av information för den rapport som avses i punkt 1.
 3. Hemliga uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning omfattas av tystnadsplikt.
Artikel 15
Rådet skall besluta om ändring av denna förordning senast den 30 juni 1992 på grundval av ett förslag från kommissionen, vilket skall lämnas in senast den 31 maj 1991.
Artikel 16
Beslut 87/602/EEG och direktiv 83/416/EEG upphävs härmed.
Artikel 17
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 juli 1990.

På rådets vägnar

C. Mannino

Ordförande

BILAGA 1
/r3/ Lufttrafikföretag som avses i artikel 2 e ii
Följande lufttrafikföretag uppfyller kriterierna i artikel 2 e ii så länge de erkänns som nationella lufttrafikföretag av den medlemsstat som tillerkänner dem denna status då denna förordning antas:
 • Scandinavian Airlines System,
 • Britannia Airways,
 • Monarch Airlines.
BILAGA 2
/r3/ Förteckning över kategori-1-flygplatser

BELGIEN Bryssel -- Zaventem

DANMARK Köpenhamn -- Kastrup/Roskilde
FÖRBUNDSREPUBLIKEN Frankfurt -- Rhen-Main,
TYSKLAND Du'sseldorf -- Lohausen,
Mu'nchen -- Riem
SPANIEN Palma -- Mallorca,
Madrid -- Barajas,
Malaga,
Las Palmas
GREKLAND Aten -- Hellinikon,

Saloniki -- Micra

FRANKRIKE Paris -- Charles de Gaulle/Orly

IRLAND Dublin
ITALIEN Rom -- Fiumicino/Ciampino,

Milano -- Linate/Malpensa

NEDERLÄNDERNA Amsterdam -- Schiphol

PORTUGAL Lissabon, Faro
STORBRITANNIEN London -- Heathrow/Gatwick/Stansted,
Luton
Rättsakt nr 2
/r1/ RÅDETS FÖRORDNING (EEG) Nr 2342/90
/r3/ av den 24 juli 1990 om biljettpriser för regelbunden luftfart
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta, med beaktande av kommissionens förslag/n1/,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande/n2/,
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och med beaktande av följande:
Det är viktigt att åtgärder beslutas för att gradvis upprätta den inre marknaden under perioden fram till den 31 december 1992 i enlighet med artikel 8 a i fördraget. Den inre marknaden innebär ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.
Genom rådets direktiv 87/601/EEG av den 14 december 1987 om biljettpriser för regelbunden luftfart mellan medlemsstaterna har ett första steg tagits i riktning mot den liberalisering av biljettpriserna som är nödvändig för att upprätta den inre marknaden inom lufttransportsektorn. Rådet enades om att vidta ytterligare liberaliseringsåtgärder.
Det är lämpligt att uppställa klara kriterier, enligt vilka medlemsstaternas myndigheter skall bedöma föreslagna flygbiljettpriser.
Målet är fortfarande att förverkliga ett system med dubbelt underkännande av flygbiljettpriser senast den 1 januari 1993, och en viktig del i den fortsatta liberaliseringen är att under mellantiden vinna erfarenheter av detta system.
Det är önskvärt att införa ett flexiblare, enklare och effektivare system med zoner, inom vilka flygbiljettpriser, vilka uppfyller särskilda villkor, automatiskt godkänns av luftfartsmyndigheterna i de berörda staterna.
När det gäller dubbelt godkännande och dubbelt underkännande av flygbiljettpriser, är det lämpligt att införa en procedur enligt vilken medlemsstaterna kan anmoda kommissionen att undersöka och avgöra om ett föreslaget flygbiljettpris överensstämmer med de uppställda kriterierna. I fråga om orimligt höga eller orimligt låga biljettpriser måste kommissionen ha möjlighet att skjuta upp tillämpningen av ett biljettpris medan undersökning pågår.
I fråga om dubbelt godkännande av flygbiljettpriser bör åtgärder beslutas som medger snabbt samråd medlemsstater emellan i händelse av oenighet samt procedurer för biläggande av sådana fall av oenighet som inte kunnat lösas genom samråd.
Denna förordning ersätter direktiv 87/601/EEG, som därför bör upphävas.
Det är önskvärt att rådet beslutar om ytterligare liberaliseringsåtgärder med avseende på flygbiljettpriser senast den 30 juni 1992.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

RÄCKVIDD OCH DEFINITIONER

Artikel 1
I denna förordning finns bestämmelser om kriterier och procedurer som gäller fastställande av biljettpriser för regelbunden luftfart på flyglinjer mellan medlemsstater.

Artikel 2

I denna förordning avses med
 1. biljettpriser för regelbunden luftfart: de priser som skall betalas i tillämplig nationell valuta för befordran av passagerare och bagage i regelbunden lufttrafik samt de villkor som hänför sig till dessa inberäknat ersättning och villkor som erbjuds agenturer och andra mellanhänder,
b) uppfyller följande kriterier:regelbunden luftfart: en serie flygningar där varje flygning
i) territorium,den passerar genom luftrummet över mer än en medlemsstats
ii) den utförs med luftfartyg för befordran av passagerare eller passagerare och gods och/eller post mot vederlag på ett sådant sätt att det på varje flygning finns platser att köpa för enskilda personer (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess auktoriserade agenter),
iii) den bedrivs så att den betjänar trafiken mellan samma orter, två eller flera, antingen
 1. enligt en utgiven tidtabell eller
 2. med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en igenkännlig planmässig serie,
c) destinationsflygplats,flygning: en avgång från en angiven flygplats till en angiven
d) från en medlemsstat att utöva regelbunden luftfart,lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltigt tillstånd
e)EG-lufttrafikföretag:
 1. ett lufttrafikföretag som har och fortsatt kommer att ha sin centrala administration och sitt huvudkontor inom gemenskapen, och i vilket aktiemajoriteten ägs och fortsatt kommer att ägas av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater, och som kontrolleras och fortsatt kommer att kontrolleras av sådana stater eller personer, eller
ii) definitionen enligt i) då denna förordning antasett lufttrafikföretag som även om det inte motsvarar
 1. antingen har sin centrala administration och sitt huvudkontor inom gemenskapen och har bedrivit regelbunden luftfart eller utfört icke regelbundna flygningar inom gemenskapen under de närmaste tolv månaderna före antagande av denna förordning,
 2. eller har bedrivit regelbunden luftfart mellan medlemsstater på grundval av tredje och fjärde frihetsrättigheterna under de närmaste tolv månaderna före antagande av denna förordning. Lufttrafikföretag som uppfyller de kriterier som anges i punkt ii) ovan är förtecknade i bilaga 1.
  1. tredje frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att inom en annan stats territorium låta passagerare stiga av samt att lossa frakt och post som det tagit ombord i den stat där den beviljats tillstånd att utöva luftfart,
fjärde frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att på en annan stats territorium ta ombord passagerare, frakt och post för avstigning respektive lossning i den stat där den beviljats tillstånd att utöva luftfart,
femte frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag har att utföra lufttransport av passagerare, frakt och post mellan två andra stater än den stat där den beviljats tillstånd att utöva luftfart,
g) luftfart bedrivs,berörda stater: de medlemsstater mellan vilka regelbunden
 1. flexibilitetszon: en priszon enligt bestämmelserna i artikel 4, inom vilken biljettpriser som uppfyller villkoren i bilaga 2 automatiskt skall godkännas av luftfartsmyndigheterna i de berörda staterna. En zons gränser uttrycks i procent av referenspriset,
 2. referenspris: det normala biljettpriset för enkel resa respektive tur och returresa i ekonomiklass som tillämpas av lufttrafikföretag med tredje eller fjärde frihetsrättigheter på flyglinjen i fråga. Finns flera än ett sådant biljettpris skall ett pris som motsvarar genomsnittet av alla sådana biljettpriser användas, såvida inte en bilateral överenskommelse träffats om något annat. Finns inte något normalpris för ekonomiklass, skall det lägsta fullständigt flexibla biljettpriset användas.

KRITERIER

Artikel 3
 1. Medlemsstaterna skall godkänna EG-lufttrafikföretagens biljettpriser för regelbunden luftfart om de står i ett rimligt förhållande till det ansökande lufttrafikföretagets långsiktiga, fullständigt fördelade, relevanta kostnader med hänsynstagande till behovet av en tillfredsställande kapitalavkastning och en tillräcklig kostnadsmarginal så att en tillfredsställande säkerhetsstandard kan upprätthållas.
 2. Vid godkännande av flygbiljettpriser enligt punkt 1, skall medlemsstaterna också ta hänsyn till andra relevanta faktorer, konsumenternas behov och konkurrenssituationen på marknaden, inbegripet de biljettpriser som tillämpas av andra lufttrafikföretag som trafikerar samma flyglinje, samt vikten av att förhindra dumping.
 3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 4, punkterna 4 och 5, skall medlemsstaterna vägra att godkänna ett biljettpris som inte uppfyller villkoren i artikel 4.3 och som i förhållande till de kriterier som anges i artikel 3.1 är orimligt högt till nackdel för konsumenterna eller orimligt lågt i betraktande av konkurrenssituationen på marknaden.
 4. Den omständigheten att ett föreslaget biljettpris är lägre än det pris som erbjuds av ett annat lufttrafikföretag, som trafikerar samma flyglinje, skall inte utgöra tillräckligt skäl för att underkänna priset.
 5. En medlemsstat skall, efter att vederbörligen ha underrättat berörda stater, tillåta ett EG-lufttrafikföretag från en annan medlemsstat som bedriver regelbunden luftfart på en direkt eller indirekt flyglinje inom gemenskapen, att anpassa ett redan godkänt flygpris för regelbunden luftfart mellan samma två orter, dock under förutsättning att denna bestämmelse inte tillämpas på indirekta flyglinjer som är 20 procent längre än den kortaste direkta flyglinjen. Medlemsstaterna kan också tillåta ett EG-lufttrafikföretag från en annan medlemsstat, som bedriver regelbunden luftfart på en direkt flyglinje, att anpassa biljettpriser som redan är godkända eller offentliggjorda för icke regelbunden trafik på samma flyglinje, förutsatt att de båda produkterna är likvärdiga i fråga om kvalitet och villkor.
 6. Endast EG-lufttrafikföretag har rätt att införa biljettpriser som är lägre än gällande priser då de trafikerar flyglinjer där de har tredje eller fjärde frihetsrättigheter och vad gäller trafik med femte frihetsrättigheter, får de införa sådana lägre biljettpriser förutsatt att de uppfyller villkoren i artikel 4.3.

PROCEDURER

Artikel 4
 1. Biljettpriser för regelbunden luftfart skall godkännas av berörda medlemsstater. För detta ändamål skall lufttrafikföretagen lämna in sina förslag till biljettpriser i den ordning som föreskrivs av luftfartsmyndigheterna i berörda medlemsstater.
 2. Luftfartsmyndigheterna kan inte kräva att lufttrafikföretagen skall lämna in sina biljettpriser för flyglinjer inom gemenskapen tidigare än 45 dagar innan de träder i kraft.
 3. a) Till och med den 31 december 1992 skall medlemsstat ge lufttrafikföretag, som utövar tredje och/eller fjärde frihetsrättigheter och/eller femte frihetsrättigheter, tillstånd att själva bestämma flygbiljettpriser inom flexibilitetszonerna på de villkor som uppställs i bilaga 2 för varje zon och under förutsättning att biljettpriserna anmäls till berörda stater minst 21 dagar före den dag då de föreslås träda i kraft.
  1. För regelbunden luftfart införs följande tre flexibilitetszoner:
-- referenspriset,en normalpriszon för ekonomiklass mellan 95 och 105 procent av
--en rabattzon mellan 94 och 80 procent av referenspriset,
--en lågpriszon mellan 79 och 30 procent av referenspriset.
 1. Ett fullständigt flexibelt biljettpris på över 105 procent av referenspriset på en flyglinje inom gemenskapen, skall anses godkänt om inte båda medlemsstaterna inom 30 dagar från den dag då priset framlades för dem, skriftligen meddelar det berörda lufttrafikföretaget om sitt underkännande med angivande av skälen. Medlemsstaterna skall också underrätta varandra. På begäran av endera medlemsstaten skall samråd mellan de berörda staterna hållas inom 30-dagarsperioden.
 2. Till och med den 31 december 1992 krävs godkännande från båda de berörda staterna av biljettpriser som inte uppfyller villkoren i punkterna 3 och 4. Om ingendera medlemsstaten har meddelat underkännande inom 21 dagar från den dag då biljettpriset framlades för dem, skall det anses godkänt.
 3. Ett godkänt biljettpris på en flyglinje inom gemenskapen gäller till dess det upphör eller ett nytt pris införs. Giltighetstiden kan emellertid förlängas med en period på högst 12 månader från den ursprungliga dagen för upphörande.
Artikel 5
 1. En medlemsstat som gör gällande ett rättmätigt intresse i flyglinjen i fråga kan anmoda kommissionen att undersöka om ett biljettpris, som inte uppfyller villkoren i artikel 4.3, står i överensstämmelse med artikel 3.1 eller om en medlemsstat har uppfyllt sina förpliktelser enligt artikel 3.3. Kommissionen skall genast underrätta den (de) andra berörda medlemsstaten(erna) och lufttrafikföretaget i fråga och bereda dem tillfälle att yttra sig.
 2. Kommissionen skall inom 14 dagar efter det att den mottagit en anmodan enligt punkt 1 besluta om biljettpriset skall fortsätta att gälla medan undersökningen pågår.
 3. Kommissionen skall snarast möjligt och under alla förhållanden senast två månader efter det att den mottagit anmodan, avgöra om biljettpriset står i överensstämmelse med artikel 3.1. Denna tidsfrist kan förlängas i den mån det är nödvändigt för att inhämta ytterligare information från den berörda medlemsstaten.
 4. Kommissionen skall meddela medlemsstaterna och det berörda lufttrafikföretaget sitt beslut.
 5. Varje medlemsstat kan hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en tidsfrist på en månad. Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad.

SAMRÅDS- OCH SKILJEDOMSFÖRFARANDE

Artikel 6
 1. När en berörd stat (den första staten) enligt artikel 4.5 beslutar att inte godkänna ett biljettpris för regelbunden luftfart, skall den skriftligen och med angivande av sina skäl meddela den andra berörda staten (den andra staten) om detta inom 21 dagar från det att anmälan om priset lämnats in.
 2. Om den andra staten inte är införstådd med den första statens beslut, skall den anmäla detta till den första staten inom sju dagar från det att den själv underrättats och ange skälen för sitt beslut samt begära samråd. Båda staterna skall lämna all relevant information som den andra begär. Endera av de berörda staterna kan begära att kommissionen skall vara representerad vid samråden.
 3. Om den första staten saknar tillräcklig information för att fatta ett beslut om biljettpriset, kan den före utgången av den i punkt 1 föreskrivna 21-dagarsfristen anmoda den andra staten att delta i samråd.
 4. Samråden skall avslutas inom 21 dagar från det att de begärts. Om meningsskiljaktigheterna fortfarande består vid slutet av denna tidsperiod, skall ärendet hänskjutas till skiljedom på begäran av endera av de berörda staterna. De två berörda staterna kan komma överens om att antingen förlänga tiden för samråden eller att övergå direkt till skiljedom utan samråd.
 5. Skiljedomsförfarandet ombesörjs av en nämnd på tre skiljemän om inte de berörda staterna kommer överens om att använda sig av endast en skiljeman. De berörda staterna skall vardera utse en ledamot av skiljenämnden och försöka att komma överens om den tredje ledamoten (som skall vara medborgare i en tredje medlemsstat och vara nämndens ordförande). Alternativt kan de utse en enda skiljeman. Valet av skiljemän skall ske inom sju dagar. En skiljenämnds avgöranden utgörs av den mening som erhåller majoriteten av skiljemännens röster.
 6. Om en av de berörda staterna inte utser en ledamot av en skiljenämnd eller om de berörda staterna inte kan enas om utseendet av en tredje ledamot, skall rådet omedelbart underrättas och dess ordförande föranstalta om att nämnden blir fulltalig inom tre dagar. I händelse att ordförandeskapet innehas av en medlemsstat som är part i tvisten, skall rådets ordförande anmoda regeringen i den medlemsstat som står närmast i tur att överta ordförandeskapet och som inte är part i tvisten att föranstalta om att nämnden blir fulltalig.
 7. Skiljeförfarandet skall vara avslutat inom 21 dagar från den dag då hela skiljenämnden eller den ende skiljedomaren är utsedd. De berörda staterna kan emellertid komma överens om att förlänga denna tid. Kommissionen skall ha rätt att närvara som observatör. Skiljemännen skall klargöra i vilken utsträckning skiljedomen grundas på kriterierna i artikel 3.
 8. Skiljedomen skall omedelbart anmälas till kommissionen. Kommissionen skall inom 10 dagar bekräfta skiljedomen såvida inte skiljemännen underlåtit att beakta kriterierna i artikel 3 eller den procedur som anges i denna förordning eller om skiljedomen i andra hänseenden inte står i överensstämmelse med gemenskapens lagstiftning.
Föreligger inte något beslut inom denna tid skall skiljedomen anses bekräftad av kommissionen. En skiljedom som bekräftats av kommissionen är bindande för de berörda staterna.
 1. Under samråds- och skiljedomsförfarandet skall de gällande flygbiljettpriserna fortsätta att tillämpas till dess att proceduren avslutats och ett nytt pris har trätt i kraft.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 7
Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att ingå överenskommelser som medger större flexibilitet än bestämmelserna i artikel 4 eller från att upprätthålla redan träffade överenskommelser som är mera flexibla.
Artikel 8
Minst en gång om året skall kommissionen samråda med representanter för konsumentorganisationerna på luftfartsområdet inom gemenskapen om biljettpriser för regelbunden luftfart och dithörande frågor och skall kommissionen för detta ändamål förse deltagarna med relevant information.
Artikel 9
Kommissionen får, när den fullgör de uppdrag som tilldelats den enligt denna förordning, inhämta all nödvändig information från berörda medlemsstater och lufttrafikföretag.
Artikel 10
 1. Kommissionen skall offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning senast den 31 maj 1992 och därefter vartannat år.
 2. Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta vid tillämpningen av denna förordning, särskilt när det gäller insamling av information för den rapport som omnämns i punkt 1.
 3. Hemlig information som kommer fram vid tillämpningen av denna förordning omfattas av tystnadsplikt.
Artikel 11
Då en medlemsstat har ingått en överenskommelse med ett eller flera tredje land, som ger ett lufttrafikföretag i ett tredje land femte frihetsrättigheter på en flyglinje mellan medlemsstater och överenskommelsen i detta avseende innehåller bestämmelser som är oförenliga med denna förordning, skall medlemsstaten så snart tillfälle ges vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja sådana skillnader. Rättigheter och förpliktelser gentemot tredje land enligt en sådan överenskommelse påverkas inte av denna förordning intill dess att skillnaderna har undanröjts.
Artikel 12
I syfte att senast den 1 januari 1993 genomföra ett system med dubbelt underkännande för biljettpriser skall rådet besluta om ändring av denna förordning senast den 30 juni 1992 på grundval av ett förslag från kommissionen vilket skall framläggas senast den 31 maj 1991.
Artikel 13
Direktiv 87/601/EEG upphävs härmed.
Artikel 14
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 juli 1990.

På rådets vägnar

C. MANNINO

Ordförande

BILAGA 1

Lufttrafikföretag som avses i artikel 2 e ii
Följande lufttrafikföretag uppfyller kriterierna i artikel 2 e ii så länge de erkänns som nationella lufttrafikföretag av den medlemsstat som tillerkänner dem denna status då denna förordning antas:
 • Scandinavian Airlines System,
 • Britannia Airways,
 • Monarch Airlines.

BILAGA 2

Villkor för rabattpriser och lågpriser

Rabattpriszon
 1. Ett biljettpris är hänförligt till rabattzonen när följande två villkor är uppfyllda:
  • tur och retur- eller rundresa och
  • bokning av hela resan, biljettutställelse och betalning skall ske samtidigt, dock att bokning av returresan kan göras vid en senare tidpunkt. Avbeställning är endast tillåten före avgång på avresan och mot en avgift på minst 20 procent av biljettpriset. Ombokning är endast tillåten mot en avgift som motsvarar skillnaden mellan det biljettpris som betalats och närmast högre tillämpliga biljettpris.
Lågpriszon
 1. Ett biljettpris är hänförligt till lågpriszonen när följande villkor är uppfyllda:
 2. tur och returresa eller rundresa och
 3. två av följande villkor
  1. bortovaro minst enligt "söndagsregeln" eller sex dagar
  2. i) bokning av hela resan, biljettutställelse och betalning skall ske samtidigt; avbeställning eller ändring av bokning är endast tillåten före avgång på avresan och mot en avgift på minst 20 procent av biljettpriset,
eller
ii) obligatoriskt förköp på minst 14 dagar; bokning av hela resan, biljettutställelse och betalning skall ske samtidigt; avbeställning eller ombokning är endast tillåten före avgång på avresan och mot en avgift på minst 20 procent av biljettpriset,
eller
iii) köp av biljett är endast tillåtet dagen före avresan; bokning skall göras separat för av- och återresan och endast i avreselandet dagen före respektive resa,
 1. passagerarna är inte över 25 år eller under 60 år eller är en far och/eller en mor som reser tillsammans med barn som är högst 25 år (minst tre personer),
 2. lågtrafik förutsatt att
1. d, ochvillkoret under c inte får kombineras enbart med villkoret under
 1. då villkoret under b i) kombineras enbart med villkoren under c eller d, den nedre gränsen för flexibilitetszonen inte får sättas lägre än vid 40 procent av referenspriset.
/r3/ Tillägg till bilaga 2
 1. Anmärkningar till den zonindelning som omnämns i artikel 4, punkterna 3 b och 4
  1. Referenspris för 1990/91 det referenspris som åsyftas i artikel 2 i och som tillämpas den 1 september 1990.
ii) Referenspris för 1991/92
det referenspris som åsyftas i artikel 2 i och som tillämpas den 1 september 1991.
 1. Definition av "lågtrafik"
Ett lufttrafikföretag får med hänsyn till kommersiella intressen beteckna vissa flygningar som "flygningar under lågtrafik".
Då ett lufttrafikföretag vill utnyttja villkor 2.2 d, skall luftfartsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna gemensamt, och på grundval av ett förslag framlagt av lufttrafikföretaget i fråga, bestämma vilka flygningar på varje flyglinje som skall betecknas som flygningar under lågtrafik.
På varje flyglinje, där den sammanlagda verksamhet som utövas av lufttrafikföretag med tredje och fjärde frihetsrättigheter uppnår ett genomsnitt av 18 tur- och returflygningar i veckan, har det berörda lufttrafikföretaget rätt att som ett minimum tillämpa villkor 2.2 d i bilaga 2 på upp till 50 procent av sitt totala antal flygningar per dag, förutsatt att avgångarna för de flygningar på vilka dessa villkor tillämpas äger rum mellan kl. 10.00 och 16.00 eller mellan kl. 21.00 och 06.00.
Rättsakt nr 3
/r1/ RÅDETS FÖRORDNING (EEG) Nr 294/91
/r3/ av den 4 februari 1991 om bedrivande av flygfrakttrafik mellan medlemsstater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag/n1/,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande/n2/,
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande/n3/, och
med beaktande av följande:
Det är viktigt att åtgärder beslutas för att gradvis upprätta den inre marknaden under perioden fram till den 31 december 1992 i enlighet med artikel 8 a i fördraget. Den inre marknaden innebär ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.
Den 2 december 1987 i London enades Spanien och Storbritannien om en ordning för utvidgat samarbete i fråga om utnyttjandet av flygplatsen i Gibraltar i form av en gemensam deklaration av de båda ländernas utrikesministrar. Denna ordning har ännu inte genomförts.
Förordning (EEG) nr 2343/90 innehåller bestämmelser om liberalisering av flygfrakttrafik i kombination med passagerartrafik.
Flygfrakttrafik, som inte är kombinerad med annan transport, bör också liberaliseras.
Denna förordning inskränker inte tillämpningen av artiklarna 85 och 86 i fördraget.
Inom flygfraktsnäringen finns fortfarande nationella hinder som hämmar den fria rörligheten för varor som fraktas med flyg. Ökade möjligheter att få tillträde till marknaden främjar utvecklingen av gemenskapens lufttransportsektor och medför en förbättrad service åt avnämarna.
Vissa medlemsstater är starkt beroende av flygfrakttrafiken för sina förbindelser med övriga delar av gemenskapen. Flygfrakttrafiken utgör ett väsentligt led i handelsutbytet.
Det är således viktigt att avlägsna de nuvarande hindren för tillträde till marknaden för flygfrakttrafik.
Som ett första steg bör förutsättningarna på marknaden för flygfrakttrafik mellan medlemsstaterna förbättras.
Gemensamma bestämmelser för tillståndsgivning avseende bedrivande av denna trafik bör utarbetas och antas av rådet senast den 1 juli 1992.
Med hänsyn till infrastruktur och navigationshjälpmedel på flygplatserna är det nödvändigt att införa vissa begränsningar i utövandet av trafikrättigheterna.
Offentliggörandet av alla standardfrakttaxor skapar förbättrade möjligheter till insyn på marknaden.
För att öka sin konkurrenskraft behöver flygfraktföretagen flexibilitet vid bestämmande av frakttaxor.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1
 1. Denna förordning gäller:
a) mellan medlemsstater,EG-flygfraktföretags tillträde till marknaden för flygfrakttrafik
b)flygfrakttaxor mellan medlemsstater.
 1. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar inverkar inte på Spaniens respektive Storbritanniens rättsliga ställning med avseende på tvisten om överhöghet över det territorium där flygplatsen är belägen.
 2. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall uppskjutas tills ordningen i den gemensamma förklaring som avgavs av Spaniens och Storbritanniens utrikesministrar den 2 december 1987 har genomförts. När så sker, underrättar Spaniens och Storbritanniens regeringar samma dag rådet om detta.
Artikel 2
I denna förordning avses med:
 1. flygfraktföretag: ett lufttransportföretag med ett av en medlemsstat utfärdat, giltigt tillstånd att utöva åtminstone flygfrakttrafik,
 2. EG-flygfraktföretag:
 3. ett flygfraktföretag som har och fortsatt kommer att ha sin centrala administration och sitt huvudkontor inom gemenskapen, och i vilket aktiemajoriteten innehas och fortsatt kommer att innehas av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstaterna, och som kontrolleras och fortsatt kommer att kontrolleras av sådana stater eller personer, eller
ii) ett flygfraktföretag som motsvarar definitionen i artikel 2 e ii) i förordning (EEG) nr 2343/90 och som är upptaget i bilagan till denna förordning,
 1. frakttaxor: de priser som skall betalas i den nationella valutan för befordran av gods och villkoren för dessa taxors tillämpning, inbegripet ersättning och villkor som erbjuds speditörer och andra mellanhänder,
 2. standardfrakttaxor: de priser som ett lufttrafikföretag normalt noterar för befordran av gods och villkoren för dessa taxors tillämpning utan hänsyn till särskilda rabatter,
 3. flygfrakttrafik: lufttrafik för befordran av enbart gods och post,
 4. tredje frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att inom en annan stats territorium låta passagerare stiga av samt att lossa gods och post som det har tagit ombord i den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,
fjärde frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att på en annan stats territorium ta ombord passagerare, gods och post för avstigning respektive lossning i den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,
femte frihetsrättigheter: den rätt som ett lufttrafikföretag har att utföra lufttransporter av passagerare, gods och post mellan två andra stater än den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,
g) eftersom de betjänar samma ort,flygplatssystem: två eller fler flygplatser som förts samman
h) bedrivs,berörda stater: de medlemsstater mellan vilka flygfrakttrafik
i) tillståndet är utfärdat.registreringsstat: den medlemsstat i vilken det i punkt a) nämnda
Tillstånd att utöva luftfart
Artikel 3
 1. Denna förordning påverkar inte förhållandet mellan en medlemsstat och flygfraktföretag, som den utfärdat tillstånd för, när det gäller tillträde till marknaden och vilken kapacitet som skall sättas in.
 2. På grundval av ett förslag från kommissionen om gemensamma bestämmelser och kriterier, som skall lämnas in senast den 31 maj 1991, skall rådet anta regler för genomförande senast den 1 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för flygfraktföretag att utöva flygfrakttrafik samt om tillstånd att trafikera flyglinjer.

Tillträde till marknaden

Artikel 4
Om inte annat följer av denna förordning har EG-flygfraktföretag tillåtelse att bedriva flygfrakttrafik på grundval av tredje och fjärde frihetsrättigheterna mellan flygplatser eller flygplatssystem i en medlemsstat och flygplatser eller flygplatssystem i en annan medlemsstat, när dessa flygplatser eller flygplatssystem är öppna för flygfrakttrafik mellan medlemsstater eller för internationell trafik.
Artikel 5
 1. En medlemsstat skall tillåta flygfraktföretag att utöva tredje, fjärde och femte frihetsrättigheter när tillstånd att bedriva luftfart för dessa flygfraktföretag har utfärdats i en annan medlemsstat och när denna stat har gett dem tillåtelse att utöva dessa rättigheter. Trafikrättigheter på grundval av femte friheten får utövas på en flygförbindelse som utgör antingen en förlängning av en förbindelse från eller en första delsträcka av en förbindelse till registreringsstaten.
 2. Vid flygfrakttrafik till eller från två eller flera orter i en annan eller andra medlemsstater än registreringsstaten skall de berörda staterna ge ett EG-flygfraktföretag tillåtelse att kombinera flygförbindelser och använda samma linjebeteckning.

Driftsmässig flexibilitet

Artikel 6
 1. Ett EG-flygfraktföretag får på varje ort på en flyglinje företa omlastning om detta innebär endast ett byte av luftfartyg vid varje omlastning.
 2. Om inte annat följer av artikel 8, föreligger inga begränsningar med avseende på turtäthet, typ av luftfartyg och/eller den mängd gods och post som får transporteras.

Villkor för utövande av trafikrättigheter

Artikel 7
Denna förordning inskränker inte en medlemsstats rätt att utan diskriminering på grundval av nationalitet bestämma trafikfördelningen mellan flygplatser inom ett flygplatssystem.
Artikel 8
Utövandet av trafikrättigheter regleras av offentliggjorda gemenskapsbestämmelser och offentliggjorda nationella, regionala eller lokala bestämmelser om säkerhet, miljöskydd och fördelning av ankomst- och avgångstider samt av följande villkor:
a) utrustning för att betjäna flygförbindelsen,flygplatsen eller flygplatssystemet i fråga måste ha tillräcklig
b) flygförbindelsen.navigationshjälpmedlen måste vara tillräckliga för att betjäna
 1. När villkoren i punkt 1 inte är uppfyllda, får en medlemsstat utan diskriminering på grundval av nationalitet införa villkor för, begränsa eller vägra tillstånd för utövandet av dessa trafikrättigheter. Innan en medlemsstat vidtar en sådan åtgärd, skall den underrätta kommissionen och ge den alla nödvändiga upplysningar.
 2. På begäran av en medlemsstat skall kommissionen pröva tillämpningen av punkt 2 på varje enskilt fall och inom en månad besluta huruvida medlemsstaten får fortsätta denna tillämpning.
 3. Kommissionen skall underrätta rådet och medlemsstaterna om sitt beslut. Varje medlemsstat kan hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en tidsfrist på en månad. Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad.

Prissättning

Artikel 9
 1. EG-lufttrafikföretagens prissättning för flygfrakt avtalas fritt mellan parterna i transportavtalen.
 2. Lufttrafikföretag som utövar luftfart inom gemenskapen skall på begäran ställa alla standardfrakttaxor till allmänhetens förfogande.

Allmänna bestämmelser

Artikel 10
 1. Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att ingå inbördes överenskommelser, som är mer flexibla än bestämmelserna i artiklarna 4, 5 och 6 eller från att upprätthålla redan träffade överenskommelser som är mer flexibla.
 2. Bestämmelserna i denna förordning får inte användas för att införa begränsningar i existerande rättigheter och överenskommelser om tillträde till marknaden, kapacitet som skall sättas in och driftsmässig flexibilitet.

Slutbestämmelser

Artikel 11
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 1991

På rådets vägnar

J.F. Poos

Ordförande

BILAGA
/r3/ Flygfraktföretag som avses i artikel 2 b ii
 • Scandinavian Airlines System,
 • Britannia Airways,
 • Monarch Airlines.
/r1/ RÅDETS FÖRORDNING (EEG) Nr 3976/87
/r3/ av den 14 december 1987 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 87 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag/n1/,
med beaktande av Europaparlamentets yttranden/n2/,
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttranden/n3/, och med beaktande av följande:
I rådets förordning (EEG) nr 3975/87/n4/ fastställs proceduren för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn. I rådets förordning nr 17 fastställs proceduren för tillämpning av dessa regler på andra överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden än de som direkt angår lufttransporttjänster.
Artikel 85.1 i fördraget kan förklaras vara icke tillämplig på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller de villkor som anges i artikel 85.3.
Gemensamma tillämpningsföreskrifter för artikel 85.3 antas genom en förordning i enlighet med artikel 87. Enligt artikel 87.2 b måste en sådan förordning fastställa den närmare utformningen för tillämpning av artikel 85.3 och under hänsynstagande till nödvändigheten av att å ena sidan trygga en effektiv övervakning och att å andra sidan i största möjliga utsträckning förenkla den administrativa kontrollen. Enligt artikel 87.2 d skall en sådan förordning fastställa fördelningen av uppgifter mellan kommissionen och domstolen.
Luftfartssektorn har hittills reglerats genom ett nätverk av internationella överenskommelser, bilaterala avtal mellan stater samt bilaterala och multilaterala avtal mellan lufttrafikföretag. De ändringar i detta internationella regelverk som är nödvändiga för att öka konkurrensen bör införas gradvis för att ge luftfartssektorn tid att anpassa sig.
Kommissionen bör därför bemyndigas att genom en förordning förklara att vissa kategorier av överenskommelser mellan företag, vissa beslut av företagssammanslutningar samt vissa samordnade förfaranden skall undantas från bestämmelserna i artikel 85.1.
Det bör fastställas på vilka särskilda villkor och under vilka omständigheter kommissionen får utöva sådana befogenheter i nära och ständigt samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Det är särskilt önskvärt att gruppundantag medges för vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden och att dessa undantag medges för en begränsad tidsperiod under vilken lufttrafikföretagen kan anpassa sig till en marknadssituation med ökad konkurrens. Kommissionen bör i nära samarbete med medlemsstaterna exakt ange dessa undantags omfattning och de villkor som är knutna till dem.
Undantag kan inte medges om de i artikel 85.3 uppställda villkoren inte är uppfyllda. Kommissionen bör därför ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder då en överenskommelse visar sig ha följder som är oförenliga med artikel 85.3. Kommissionen bör följaktligen först ha möjlighet att rikta rekommendationer till parterna och därefter fatta beslut.
Denna förordning inskränker inte tillämpningen av artikel 90 i fördraget.
Stats- och regeringscheferna enades vid sitt möte i juni 1986 om att den inre marknaden inom luftfartssektorn skall vara genomförd 1992 i enlighet med gemenskapens åtgärder i syfte att stärka sin ekonomiska och sociala samhörighet. Bestämmelserna i denna förordning tillsammans med bestämmelserna i rådets direktiv 87/601/EEG av den 14 december 1987 om biljettpriser för regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna och bestämmelserna i rådets beslut 87/602/EEG av den 14 december 1987 om delning av passagerarkapaciteten mellan lufttrafikföretag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna och om lufttrafikföretags tillgång till regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna utgör ett första steg i denna riktning. För att förverkliga det av stats- och regeringscheferna uppställda målet kommer rådet därför att besluta om ytterligare liberaliseringsåtgärder vid slutet av en inledande treårsperiod.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Denna förordning gäller för internationella lufttransporter mellan flygplatser inom gemenskapen.
Artikel 2
 1. Kommissionen får med beaktande av förordning (EEG) nr 3975/87 och i enlighet med artikel 85.3 i fördraget genom en förordning förklara att artikel 85.1 inte skall tillämpas på vissa kategorier av överenskommelser mellan företag, vissa beslut av företagssammanslutningar och vissa samordnade förfaranden.
 2. Kommissionen bör särskilt anta sådana förordningar med avseende på överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden som rör */i4/
  • gemensam planering och samordning av den kapacitet som skall erbjudas inom regelbunden lufttrafik, i den mån detta bidrar till att åstadkomma en spridning av flygningarna till tider på dygnet och under tidsperioder då trafikintensiteten är lägre eller till flyglinjer med lägre beläggning, så länge parterna utan påföljd kan säga upp sådana överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden genom att endast med tre månaders varsel meddela att de inte avser att delta i en sådan gemensam planering och samordning under kommande säsonger,
  • fördelning av intäkter från regelbunden lufttrafik så länge överföringen inte överstiger 1 procent av den poolintäkt som den överförande parten haft på en viss flyglinje och den överförande parten inte delar eller godkänner några kostnader samt överföringen sker som ersättning för den förlust som den mottagande parten åsamkats genom att förlägga flygningar till tider på dygnet eller till tidsperioder då trafikbelastningen inte är så stor,
  • samråd för gemensamt utarbetande av förslag till taxor, biljettpriser och villkor för befordran av passagerare och bagage i regelbunden lufttrafik under förutsättning att sådana samråd är frivilliga, att utgången av dem inte är bindande för lufttrafikföretagen, och att kommissionen och de medlemsstater vars lufttrafikföretag är berörda får delta som observatörer vid alla sådana samråd,
  • fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser och planering av trafiken på flygplatser under förutsättning att de berörda lufttrafikföretagen har rätt att delta i dessa överenskommelser, att full insyn är möjlig i de nationella och multilaterala åtgärderna med anledning av dessa överenskommelser och att de tar hänsyn till alla restriktioner och fördelningsbestämmelser som införts av nationella eller internationella myndigheter och till varje rättighet som trafikföretagen tidigare har förvärvat, */i4/
  • gemensamma inköp samt gemensam utveckling och drift av datoriserade bokningssystem som lufttrafikföretagen använder för att upprätta tidtabeller, göra reservationer och ställa ut biljetter, under förutsättning att medlemsstaternas lufttrafikföretag har tillträde till dessa system på samma villkor, att deltagande lufttrafikföretags flygningar förtecknas enligt grunder som inte är diskriminerande samt att en deltagare får utträda ur systemet efter skälig uppsägningstid,
  • teknisk och driftsmässig marktjänst på flygplatserna såsom förflyttning av flygplan från parkeringsplatsen till manövrerbar position (aircraft push back), bränslepåfyllning, städning och säkerhetsåtgärder, -- betjäning av passagerare samt post-, frakt- och bagagehantering på flygplatserna, eller
  • tjänster i samband med tillhandahållande av in-flight catering.
 3. Med beaktande av punkt 2 skall i kommissionens förordningar klart anges vilka kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som de är tillämpliga på och skall de särskilt ange
  1. de restriktioner eller klausuler som får och som inte får förekomma i överenskommelserna, besluten och de samordnade förfarandena,
  2. de klausuler som måste förekomma i överenskommelserna, besluten och de samordnade förfarandena eller andra villkor som måste uppfyllas.
Artikel 3
Förordningar som kommissionen antar enligt artikel 2 skall upphöra att gälla den 31 januari 1991.
Artikel 4
Förordningar som antas enligt artikel 2 skall innefatta en bestämmelse om att de skall tillämpas med retroaktiv verkan på överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som föreligger vid tidpunkten för en sådan förordnings ikraftträdande.
Artikel 5
Innan en förordning antas, skall kommissionen offentliggöra ett förslag till denna och anmoda alla berörda personer och organisationer att komma in med sina yttranden inom en av kommissionen fastställd skälig tidsfrist, som inte får vara kortare än en månad.
Artikel 6
Innan kommissionen offentliggör ett förslag till förordning och innan den antar en förordning, skall den samråda med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartens område, som tillsatts genom artikel 8.3 i förordning (EEG) nr 3975/87.
Artikel 7
 1. Om berörda personer åsidosätter ett villkor eller en förpliktelse som är knutet eller knuten till ett undantag, vilket medgetts i en förordning antagen enligt artikel 2, får kommissionen för att få en sådan överträdelse att upphöra
  • rikta rekommendationer till berörda personer och
  • i händelse av underlåtenhet från dessa personer att följa dessa rekommendationer och beroende på hur allvarlig överträdelsen är, fatta ett beslut varigenom de antingen förbjuds att genomföra eller förpliktas att vidta vissa åtgärder eller varigenom de med samtidig återkallelse av det medgivna gruppundantaget, medges ett individuellt undantag enligt artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 eller varigenom det medgivna gruppundantaget återkallas.
 2. Om kommissionen antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller en fysisk eller juridisk person, som åberopar ett rättmätigt intresse, finner att en överenskommelse, ett beslut eller ett samordnat förfarande, för vilken eller vilket ett gruppundantag medgetts genom en förordning antagen enligt artikel 2.2, i ett enskilt fall ändå har följder som är oförenliga med artikel 85.3 eller är förbjudna i artikel 86, kan kommissionen återkalla gruppundantaget för dessa överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden och enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr 3975/87 vidta alla lämpliga åtgärder i syfte att få dessa överträdelser att upphöra.
 3. Innan kommissionen fattar ett beslut enligt punkt 2, kan den rikta rekommendationer till de berörda personerna att upphöra med överträdelsen.
Artikel 8
Rådet skall besluta om ändring i denna förordning senast den 30 juni 1990 på grundval av ett förslag från kommissionen, vilket skall läggas fram senast den 1 november 1989.
Artikel 9
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 december 1987.

På rådets vägnar

U. Ellemann-Jensen Ordförande

Rättsakt nr 7

/r1/ RÅDETS FÖRORDNING (EEG) Nr 2344/90
/r3/ av den 24 juli 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 3976/87 angående tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 87 i detta
med beaktande av kommissionens förslag/n1/,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande/n2/,
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande/n3/,
och med beaktande av följande:
Rådets förordning (EEG) nr 3976/87/n4/ bemyndigar kommissionen att genom en förordning förklara att bestämmelserna i artikel 85.1 inte är tillämpliga på vissa kategorier av överenskommelser mellan företag, vissa beslut av företagssammanslutningar och vissa samordnade förfaranden.
Dessa gruppundantag medgavs för en begränsad tidsperiod, som löper ut den 31 januari 1991, för att ge lufttrafikföretag möjlighet att anpassa sig till en marknadssituation med ökad konkurrens föranledd av förändringar i det regelverk som är tillämpligt på internationell luftfart inom gemenskapen.
Efter detta datum kommer det fortfarande att finnas behov av gruppundantag under ytterligare en övergångsperiod.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EEG) nr 3976/87 ändras härigenom på följande sätt:
 1. i artikel 2.2 tillkommer en ny strecksats med följande lydelse:
"-- samråd om fraktsatser,"
 1. i artikel 3 ersätts "den 31 januari 1991" med "den 31 december 1992",
 2. i artikel 8 ersätts "den 30 juni 1990" och "den 1 november 1989" med "den 31 december 1992" respektive "den 1 juli 1992".
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 juli 1990.

På rådets vägnar

C. Mannino Ordförande

Rättsakt nr 8
/r1/ KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) Nr 82/91
/r3/ av den 5 december 1990 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som rör marktjänster
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser och samordnade förfaranden på luftfartens område/n1/ i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 2344/90/n2/, särskilt artikel 2 i denna,
efter att ha offentliggjort ett förslag till denna förordning/n3/,
efter samråd med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartens område,
och med beaktande av följande:
 1. Förordning (EEG) nr 3976/87 bemyndigar kommissionen att genom en förordning tillämpa artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden, som direkt eller indirekt angår lufttransporttjänster.
 2. Överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden som avser marktjänster som ombesörjs antingen av lufttrafikföretag eller företag specialiserade på dessa tjänster, till exempel teknisk och driftsmässig marktjänst, betjäning av passagerare, post, frakt- och bagagehantering samt tjänster i samband med tillhandahållande av in-flight catering kan under vissa omständigheter begränsa konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstater. Av hänsyn till de berörda företagens rättssäkerhet bör en kategori av överenskommelser anges, som även om de i allmänhet inte är konkurrensbegränsande, kan undantas såvida de på grund av särskilda ekonomiska eller rättsliga förhållanden skulle kunna omfattas av artikel 85.1.
 3. Sådana överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden kan leda till ekonomiska fördelar i den mån de bidrar till att säkerställa kontinuerlig tillgång till tjänster av hög standard till skälig kostnad, något som såväl lufttrafikföretagen som deras kunder är betjänta av.
 4. Undantag för sådana överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden bör dock förenas med villkor för att undvika att de medför begränsningar som inte är nödvändiga för att åstadkomma tjänster av bästa möjliga kvalitet och för att de inte skall leda till att konkurrensen när det gäller sådana tjänster sätts ur spel.
 5. Villkoren för att undantag skall medges enligt denna förordning måste därför vara att överenskommelserna inte förpliktar lufttrafikföretagen att utnyttja tjänster från endast en viss leverantör, att tillhandahållandet av tjänsterna inte görs beroende av att avtal skall ingås om andra varor eller tjänster, att det står varje lufttrafikföretag fritt att välja de tjänster som bäst svarar mot dess behov från det urval av tjänster som en bestämd leverantör erbjuder, att begärda priser är skäliga för de tjänster som faktiskt tillhandahålls och att det står lufttrafikföretagen fritt att utan påföljd frånträda överenskommelserna efter uppsägning tre månader i förväg.
 6. I överensstämmelse med artikel 4 i förordning (EEG) nr 3976/87 skall förevarande förordning tillämpas med retroaktiv verkan på överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som föreligger vid dess ikraftträdande, förutsatt att de uppfyller de villkor för undantag som uppställs i denna förordning.
 7. Enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 3976/87 skall förevarande förordning också ange de omständigheter under vilka kommissionen i enskilda fall kan återkalla förmånen av gruppundantaget.
 8. Överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som automatiskt undantas genom denna förordning behöver inte anmälas enligt rådets förordning nr 17/n4/. I verkligt tveksamma fall kan företag emellertid begära att kommissionen förklarar huruvida deras överenskommelser står i överensstämmelse med denna förordning eller inte.
 9. Denna förordning inskränker inte tillämpningen av artiklarna 86 och 90, särskilt då det på en flygplats inte förekommer någon konkurrens beträffande vissa marktjänster.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Med stöd av artikel 85.3 i fördraget och under förutsättning att de villkor som anges i artikel 3 i denna förordning är uppfyllda, förklaras härmed att artikel 85.1 i fördraget inte skall gälla för överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden i vilka endast två företag är parter, och vilka gäller endast den ena partens tillhandahållande av de i artikel 2 nämnda tjänsterna till ett lufttrafikföretag vid en flygplats inom gemenskapen som är öppen för internationell lufttrafik.
Artikel 2
Det undantag som medges enligt artikel 1 är tillämpligt på följande tjänster:
 1. alla tekniska och driftsmässiga marktjänster som vanligtvis tillhandahålls vid flygplatser, såsom utlämning av alla för en flygning nödvändiga dokument och upplysningar till besättningen, service på plattan inklusive lastning och lossning, säkerhetsåtgärder, service på flygplanet och bränslepåfyllning samt förberedelser för start,
 2. alla tjänster i samband med betjäning av passagerare samt post-, frakt- och bagagehantering, till exempel information till passagerare och allmänhet, betjäning av passagerare och hantering av deras bagage före avgång och efter ankomst samt hantering och förvaring av frakt och post i samband med postbefordran,
 3. alla tjänster i samband med in-flight catering såsom tillagning, förvaring och leverans av måltider och förråd till flygplan och skötsel av cateringutrustning.

Artikel 3

Undantaget är endast tillämpligt om
 1. överenskommelserna, besluten eller de samordnade förfarandena inte tvingar ett lufttrafikföretag att genom endast en viss leverantör utnyttja alla eller några av de marktjänster som nämns i artikel 2,
 2. tillhandahållandet av de i artikel 2 nämnda tjänsterna inte förenas med krav på avtal om eller köp av andra varor eller tjänster som genom sin karaktär eller enligt affärssed inte har samband med de i artikel 2 nämnda tjänsterna, och inte heller med krav på liknande avtal om tillhandahållande av tjänster på en annan flygplats,
 3. överenskommelserna, besluten eller de samordnade förfarandena inte hindrar ett lufttrafikföretag från att bland det urval av marktjänster som erbjuds av en viss leverantör välja de tjänster som det önskar beställa från denne leverantör och inte vägrar lufttrafikföretaget rätt att beställa liknande eller andra tjänster från en annan leverantör eller att självt anskaffa dem,
 4. leverantören av marktjänster inte direkt eller indirekt inför priser eller andra villkor som är oskäliga, särskilt när de inte står i ett rimligt förhållande till anskaffningskostnaden för de tjänster som tillhandahålls,
 5. leverantören av marktjänster inte tillämpar olika villkor för likvärdiga tjänster gentemot sina kunder,
 6. lufttrafikföretaget utan påföljd och efter uppsägning tre månader i förväg kan frånträda överenskommelsen med leverantören av marktjänster.
Artikel 4
Enligt artikel 7 i Rådets förordning (EEG) nr 3976/87 kan kommissionen återkalla undantaget enligt förevarande förordning då den i ett enskilt fall finner att en överenskommelse, ett beslut eller ett samordnat förfarande, för vilken eller vilket undantag medgetts enligt denna förordning, ändå har vissa följder som är oförenliga med de villkor som uppställs i artikel 85.3 i fördraget eller är förbjudna i artikel 86.
Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991 och upphör att gälla den 31 december 1992.
Den gäller med retroaktiv verkan på överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som föreligger vid dess ikraftträdande från den tidpunkt då förutsättningarna för tillämpning av denna förordning har uppfyllts.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 1990

På kommissionens vägnar

Leon Brittan Vice ordförande

Rättsakt nr 9
/r1/ KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) Nr 83/91
/r3/ av den 5 december 1990 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser mellan företag med avseende på datoriserade bokningssystem för lufttransporttjänster
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser och samordnade förfaranden/n1/ inom luftfartssektorn i dess lydelse enligt förordning 2344/90/n2/, särskilt artikel 2 i denna,
efter att ha offentliggjort ett förslag till denna förordning/n3/,
efter samråd med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartens område,
och med beaktande av följande:
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3976/87 bemyndigar kommissionen att genom en förordning tillämpa artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som direkt eller indirekt rör tillhandahållandet av lufttransporttjänster.
 2. Överenskommelser om gemensamma inköp, gemensam utveckling och gemensam drift av datoriserade bokningssystem när det gäller att lägga upp tidtabeller, göra reservationer och ställa ut biljetter kan begränsa konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna.
 3. Datoriserade bokningssystem kan lämna lufttrafikföretag, resebyråer och flygresenärer värdefull service genom att erbjuda lättillgänglig, aktuell och detaljerad information, särskilt om flyglägenheter, prisalternativ och platstillgång. De kan också användas för bokningar och i vissa fall för att ställa ut biljetter och embarkeringskort. Härigenom ges flygresenären möjlighet att träffa ett val grundat på utförligare information och tillgodoser därigenom hans resebehov på bästa möjliga sätt. För att dessa fördelar skall kunna uppnås måste emellertid presentationen av tidtabeller och biljettpriser vara så komplett och opartisk som möjligt.
 4. Marknaden för datoriserade bokningssystem är sådan att få enskilda europeiska företag på egen hand kan göra de investeringar och uppnå de stordriftsfördelar som krävs för att konkurrera med de mer avancerade existerande systemen. Samarbete bör därför tillåtas på detta område. Ett gruppundantag bör därför medges för sådant samarbete.
 5. Enligt rådets förordning (EEG) nr 2299/89/n4/ om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem bör samarbetet inte tillåta moderföretagen att skapa otillbörliga fördelar för sig själva och därigenom snedvrida konkurrensen. Det är därför nödvändigt att säkerställa att ingen diskriminering förekommer mellan moderföretag och deltagande lufttrafikföretag, i synnerhet vad gäller tillträde till och opartiskhet vid presentationen. Gruppundantaget bör vara förbundet med villkor som säkerställer att alla lufttrafikföretag kan delta i systemen utan att diskrimineras med avseende på tillträde, presentation, inmatning av information och avgifter. Vidare måste abonnenterna, för att konkurrensen skall upprätthållas på en oligopolistisk marknad, kunna byta från ett system till ett annat med kort varsel och utan påföljd. Systemleverantörer och lufttrafikföretag bör inte tillåtas agera på ett sätt som begränsar konkurrensen mellan systemen.
 6. Enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 3976/87 bör förevarande förordning tillämpas med retroaktiv verkan på överenskommelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande, förutsatt att de uppfyller de villkor för undantag som uppställs i denna förordning.
 7. Enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 3976/87 bör förevarande förordning också ange de omständigheter under vilka kommissionen i enskilda fall kan återkalla gruppundantaget.
 8. De överenskommelser som automatiskt undantas genom denna förordning behöver inte anmälas enligt rådets förordning nr 17/n5/. I verkligt tveksamma fall kan företag emellertid begära att kommissionen förklarar huruvida deras överenskommelser överensstämmer med denna förordning eller inte.
 9. Denna förordning inskränker inte tillämpningen av fördragets artikel 86.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag
Med stöd av artikel 85.3 i fördraget och under förutsättning att villkoren i artikel 3--11 i denna förordning är uppfyllda, förklaras härmed att artikel 85.1 i fördraget inte skall gälla för överenskommelser mellan företag då överenskommelserna har till syfte
a) elleratt gemensamt köpa eller utveckla ett datoriserat bokningssystem,
b) datoriserade bokningssystemet, elleratt etablera en systemleverantör för marknadsföring och drift av det
c) systemleverantören eller av återförsäljare.att reglera hur distributionstjänster skall tillhandahållas av
Undantaget skall endast vara tillämpligt på följande förpliktelser:
 1. en förpliktelse att inte engagera sig direkt eller indirekt i utvecklingen, marknadsföringen eller driften av ett annat datoriserat bokningssystem,
ii) en förpliktelse för systemleverantören att utse moderföretag eller deltagande lufttrafikföretag till återförsäljare med avseende på alla eller vissa abonnenter inom ett angivet område inom den gemensamma marknaden,
iii) en förpliktelse för systemleverantören att bevilja en återförsäljare ensamrätt att värva alla eller vissa abonnenter inom ett angivet område inom den gemensamma marknaden, eller
iv) en förpliktelse för systemleverantören att inte tillåta återförsäljare att sälja distributionstjänster som tillhandahålls av andra systemleverantörer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med
datoriserat bokningssystem: ett datoriserat system som innehåller information om bl. a. lufttrafikföretags tidtabeller, biljettpriser, platstillgång och tjänster i samband med flygbefordran, och med vars hjälp bokningar kan göras eller biljetter ställas ut eller bådadera, och som är av sådan omfattning att samtliga eller några av dessa tjänster ställs till abonnenternas förfogande,
distributionstjänster: tjänster som en systemleverantör ställer till förfogande för att presentera information till abonnenter om lufttrafikföretags tidtabeller, biljettpriser och platstillgång samt för att reservera platser eller ställa ut biljetter eller bådadera och för att tillhandahålla varje annan tjänst i samband med flygbefordran,
återförsäljare: ett företag som systemleverantören godkänt för försäljning av distributionstjänster till abonnenter,
moderföretag: ett lufttrafikföretag som är systemleverantör eller som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra, äger eller kontrollerar en systemleverantör,
deltagande lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag som har en överenskommelse med en systemleverantör om försäljning av sina tjänster genom ett datoriserat bokningssystem. I den utsträckning som ett moderföretag använder distributionstjänsterna i sitt eget bokningssystem betraktas det som ett deltagande lufttrafikföretag,
abonnent: ett annat företag än ett deltagande lufttrafikföretag som enligt avtal eller annan uppgörelse med en systemleverantör eller återförsäljare använder ett datoriserat bokningssystem inom gemenskapen för försäljning av lufttransporttjänster till enskilda personer,
systemleverantör: varje företag som ansvarar för driften av ett datoriserat bokningssystem.

Artikel 3

Tillträde
 1. En systemleverantör som erbjuder distributionstjänster skall ge varje lufttrafikföretag möjlighet att få del av dessa tjänster på lika och icke-diskriminerande villkor inom ramen för varje systems tillgängliga kapacitet om inte annat följer av tekniska begränsningar som ligger utanför systemleverantörens kontroll.
 2. a) En systemleverantör får inte
-- lufttrafikföretag,knyta oskäliga villkor till ett avtal med ett deltagande
 • kräva att tilläggsvillkor godtas som genom sin karaktär eller enligt affärssed inte har något samband med deltagandet i dess datoriserade bokningssystem och skall i övrigt tillämpa samma villkor för samma servicenivå.
 1. En systemleverantör får inte ställa som villkor för att få delta i dess datoriserade bokningssystem att ett deltagande lufttrafikföretag inte samtidigt deltar i ett annat system.
 2. Ett deltagande lufttrafikföretag skall ha rätt att säga upp sitt avtal med en systemleverantör utan påföljd med en uppsägningstid som inte behöver överstiga sex månader. Uppsägningstiden får dock tidigast löpa ut vid utgången av det första avtalsåret.
 1. Systemleverantören skall utan diskriminering erbjuda alla deltagande lufttrafikföretag de inmatnings- och databehandlingstjänster som han tillhandahåller.
 2. Om systemleverantören förbättrar de distributionstjänster han erbjuder eller den utrustning som används i samband med att dessa tjänster erbjuds, skall han erbjuda samtliga deltagande lufttrafikföretag dessa förbättringar på samma villkor och under samma förutsättningar med undantag för allmänt vedertagna tekniska begränsningar.
Artikel 4
/r3/ Presentation
 1. En systemleverantör skall tillhandahålla en primär textbild som visar data som inlevererats av deltagande lufttrafikföretag om tidtabeller, biljettpriser och tillgången på platser till salu för enskilda köpare på ett klart och uttömmande sätt som inte är diskriminerande eller partiskt, särskilt vad gäller den ordning i vilken informationen presenteras.
 2. En systemleverantör får inte avsiktligt eller av försumlighet visa oriktig eller vilseledande information, och särskilt om inte annat följer av artikel 9.5, får
  • de normer som används för att rangordna informationen inte baseras på någon faktor som direkt eller indirekt har samband med lufttrafikföretagets identitet, och de skall tillämpas på ett för alla deltagande lufttrafikföretag icke-diskriminerande sätt,
  • ingen diskriminering utövas vid sammanställning och val av två orter (city-pairs) för en flygning på grund av att olika flygplatser betjänar samma ort.

Artikel 5

Inmatning av information
 1. Deltagande lufttrafikföretag och andra som lämnar material till ett datoriserat bokningssystem skall tillse att den information som lämnas är uttömmande, riktig och inte vilseledande samt att den ger möjlighet till full insyn.
 2. En systemleverantör skall inte behandla det material som nämns i punkt 1 på ett sätt som kan leda till att felaktig, vilseledande eller diskriminerande information lämnas.
 3. En systemleverantör skall mata in och behandla data som lämnats av deltagande lufttrafikföretag med samma omsorg och skyndsamhet om inte annat följer av begränsningar i den inmatningsmetod som valts av de enskilda deltagande lufttrafikföretagen och de standardformat som används av varje leverantör.

Artikel 6

Avgifter
 1. De avgifter som begärs av en systemleverantör får inte vara diskriminerande och skall stå i ett rimligt förhållande till anskaffningskostnaden för den tjänst som tillhandahålls och utnyttjas och särskilt skall avgifterna vara desamma för samma servicenivå.
 2. En systemleverantör skall på begäran lämna intresserade parter uppgifter om tillämpade metoder, avgifter och systemtjänster samt om de kriterier för redigering och textbildspresentation som används. Denna bestämmelse förpliktar emellertid inte en systemleverantör att lämna information som är rättsligt skyddad, till exempel programvara.
 3. Alla deltagande lufttrafikföretag och abonnenter skall utan diskriminering underrättas om alla ändringar avseende avgiftsnivåer, villkor eller tjänster som erbjuds och grunden för dessa ändringar.

Artikel 7

Tillhandahållande av information
En systemleverantör får tillhandahålla statistik eller annan information från sitt datoriserade bokningssystem utöver den som erbjuds som en integrerad del av distributionstjänsterna endast enligt följande:
 1. information om enskilda bokningar skall ställas till förfogande under samma förutsättningar för det eller de lufttrafikföretag som deltar i utförandet av den tjänst som bokningen avser,
 2. information i samlad eller anonym form skall, när den på begäran ställs till ett lufttrafikföretags förfogande, erbjudas alla deltagande lufttrafikföretag utan diskriminering,
 3. annan information från det datoriserade bokningssystemet skall ställas till förfogande efter samtycke från det berörda lufttrafikföretaget såvida inte annat följer av en överenskommelse mellan en systemleverantör och deltagande lufttrafikföretag,
 4. personlig information om en konsument härrörande från en resebyrå får bara med konsumentens medgivande göras tillgänglig för andra som inte är berörda av transaktionen.

Artikel 8

Reciprocitet
 1. Förpliktelserna för en systemleverantör enligt artikel 3--7 gäller inte mot ett moderföretag i ett tredje land i den mån dess datoriserade bokningssystem inte står i överensstämmelse med denna förordning eller inte erbjuder gemenskapens lufttrafikföretag en behandling som är likvärdig med den som tillämpas enligt denna förordning.
 2. Förpliktelserna enligt artikel 10 för moderföretag och deltagande lufttrafikföretag gäller inte för ett datoriserat bokningssystem som kontrolleras av lufttrafikföretag i ett tredje land i den mån detta moderföretag eller deltagande lufttrafikföretag inte beviljas en behandling i landet i fråga som är likvärdig med den som tillämpas enligt denna förordning.
 3. En systemleverantör eller ett lufttrafikföretag som ämnar åberopa bestämmelserna i punkterna 1 eller 2 måste underrätta kommissionen om sina avsikter och skälen för dessa senast 14 dagar före en sådan åtgärd. I undantagsfall kan kommissionen på begäran av den berörda leverantören eller det berörda lufttrafikföretaget ge dispens från 14-dagarsregeln.
 4. När kommissionen mottar en underrättelse, skall den utan dröjsmål fastställa huruvida diskriminering i den mening som avses i punkterna 1 eller 2 föreligger. I sådana fall skall kommissionen informera alla systemleverantörer eller berörda lufttrafikföretag i gemenskapen samt medlemsstaterna om detta. Om diskriminering i den mening som avses i punkt 1 eller 2 inte föreligger, skall kommissionen informera systemleverantören eller de berörda lufttrafikföretagen om det.

Artikel 9

Avtal med abonnenter
 1. En systemleverantör skall utan diskriminering ställa samtliga distributionstjänster i ett datoriserat bokningssystem till förfogande för alla abonnenter.
 2. En systemleverantör får inte kräva att en abonnent ingår ett exklusivavtal och får heller inte, varken direkt eller indirekt, hindra en abonnent från att abonnera på eller använda något annat eller några andra system.
 3. En systemleverantör som erbjuder någon abonnent en serviceförbättring skall erbjuda alla abonnenter denna förbättring utan diskriminering.
 4. En systemleverantör får inte uppställa oskäliga villkor i ett avtal med en abonnent, och en abonnent får alltid säga upp sitt avtal med en systemleverantör utan påföljd med en uppsägningstid som inte behöver överstiga tre månader. Uppsägningstiden får dock tidigast löpa ut vid utgången av det första avtalsåret.
 5. En systemleverantör skall säkerställa, antingen på teknisk väg eller genom avtalet med abonnenten, att den primära textbilden tillhandahålls för varje enskild transaktion och att abonnenten inte behandlar det material som levereras av de datoriserade bokningssystemen på ett sätt som skulle leda till att konsumenterna får oriktig, vilseledande eller diskriminerande information. Abonnenten får emellertid för en enskild transaktion omgruppera data eller använda alternativa textbilder för att tillmötesgå en kunds önskan.
 6. En systemleverantör får inte ålägga en abonnent skyldighet att acceptera ett erbjudande om teknisk utrustning, men kan kräva att en utrustning som är kompatibel med hans eget system används.

Artikel 10

Förhållande till abonnenter
 1. Ett moderföretag eller ett deltagande lufttrafikföretag får inte till en abonnents användning av deras datoriserade bokningssystem knyta provision eller annan förmån för att sälja eller utställa biljetter för deras lufttransportprodukter.
 2. Ett moderföretag eller ett deltagande lufttrafikföretag får inte kräva att en abonnent använder dess datoriserade bokningssystem för att sälja eller utställa biljetter för lufttransportprodukter som företaget självt direkt eller indirekt levererar.
 3. Punkterna 1 och 2 hindrar inte att ett lufttrafikföretag uppställer särskilda villkor för att godkänna en resebyrå som sin agent med rätt att sälja och utställa biljetter för företagets lufttransportprodukter.

Artikel 11

Konkurrens mellan systemleverantörer
En systemleverantör får inte med andra systemleverantörer ingå överenskommelser eller delta i samordnade förfaranden vars syfte eller följd är en uppdelning av marknaden.
Artikel 12
Enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 3976/87 kan kommissionen återkalla undantaget enligt förevarande förordning då den i ett enskilt fall finner att en överenskommelse som är undantagen ändå har vissa följder som är oförenliga med de villkor som uppställs i artikel 85.3 i fördraget eller som är förbjudna i artikel 86, särskilt då
i) marknaden för datoriserade bokningssystem,överenskommelsen hindrar att en effektiv konkurrens upprätthålls på
ii) överenskommelsen har konkurrensbegränsande effekter på lufttransportmarknaden eller på andra marknader med anknytning till resebranschen,
iii) en systemleverantör direkt eller indirekt inför oskäliga priser, avgifter eller taxor för abonnenter eller deltagande lufttrafikföretag,
iv) en systemleverantör eller en återförsäljare utan sakliga och objektiva skäl av teknisk eller kommersiell art vägrar ingå avtal med en abonnent om användning av ett datoriserat bokningssystem,
 1. ett moderföretag som har en dominerande ställning inom den gemensamma marknaden, eller inom en väsentlig del av denna, vägrar att ansluta sig till de distributionstjänster som erbjuds av ett konkurrerande datoriserat bokningssystem utan sakliga och objektiva skäl av teknisk eller kommersiell art,
vi) en systemleverantör vägrar att låta deltagande lufttrafikföretag få tillgång till andra tjänster än distributionstjänster utan sakliga och objektiva skäl av teknisk eller kommersiell art.
Artikel 13
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991 och upphör att gälla den 31 december 1992.
Den gäller med retroaktiv verkan på överenskommelser som föreligger vid dess ikraftträdande, från den tidpunkt då förutsättningarna för tillämpning av denna förordning har uppfyllts.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 1990

På kommissionens vägnar

Leon Brittan Vice ordförande

Rättsakt nr 10
/r1/ KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) Nr 84/91
/r3/ av den 5 december 1990 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av kapacitet, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillämpningen av artikel 85.3 på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden på luftfartens område/n1/ i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 2344/90/n2/, särskilt artikel 2 i denna,
efter att ha offentliggjort ett förslag till denna förordning/n3/
efter samråd med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartens område, och
med beaktande av följande:
 1. Förordning (EEG) nr 3976/87 bemyndigar kommissionen att genom en förordning tillämpa artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden som direkt eller indirekt har avseende på tillhandahållandet av lufttransporttjänster.
 2. Överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden som avser gemensam planering och samordning av kapaciteten, samråd om taxor samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser kan begränsa konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstater.
 3. Gemensam planering och samordning av kapaciteten kan bidra till att fördela lufttransporter till tider på dygnet och tidsperioder då trafikintensiteten är lägre eller till flyglinjer med lägre beläggning samt till utvecklingen av anslutande flygförbindelser och därigenom vara till nytta för avnämare av lufttransporttjänster. En sådan planering och samordning får emellertid inte vara bindande för lufttrafikföretagen utan måste de ha frihet att ensidigt ändra sina planerade flygningar. Inte heller får planeringen och samordningen hindra lufttrafikföretagen från att sätta in extra kapacitet. Bestämmelserna om extra flygningar får inte innehålla krav på godkännande av övriga parter eller medföra ekonomiska påföljder. Parterna måste också tillåtas frånträda dessa överenskommelser med en skälig uppsägningstid.
 4. Samråd om passagerar- och frakttaxor kan bidra till ett allmänt godtagande av interlinetaxor till nytta för både lufttrafikföretag och avnämare av lufttransporttjänster. Samråden får emellertid inte gå utöver det tillåtna syftet att främja interlining. Rådets förordning (EEG) nr 2342/90 av den 24 juli 1990 om biljettpriser för regelbunden luftfart mellan medlemsstater/n4/ och den föreslagna rådsförordningen om regelbunden luftfart för befordran av gods mellan medlemsstater/n5/ är steg i riktning mot en ökad priskonkurrens på luftfartens område och begränsar möjligheterna att förhindra nya och konkurrenskraftiga passagerar- och frakttaxor. Dessa överenskommelser behöver alltså inte utesluta konkurrens. Samråd om passagerar- och frakttaxor mellan lufttrafikföretag kan därför för närvarande tillåtas, under förutsättning att sådana samråd sker frivilligt, att de inte leder till en överenskommelse med avseende på passagerar- och frakttaxor eller dithörande villkor, att kommissionen och de berörda medlemsstaterna med hänsyn till behovet av insyn kan sända observatörer till samråden, och att de lufttrafikföretag som deltar i samrådsförfarandet är förpliktade att delta i interlining med övriga berörda lufttrafikföretag enligt deras egna taxor inom den kategori av taxa som diskuteras.
När det lufttrafikföretag som önskar utnyttja interlineförpliktelsen tillämpar andra taxor än det lufttrafikföretag som utför transporten, kan det ansöka om tillstånd att anpassa sina priser i enlighet med artikel 3.5 i förordning (EEG) nr 2342/90.
 1. Överenskommelser om fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser och planering av trafiken på flygplatser kan leda till att dessas kapacitet och luftrummet utnyttjas bättre, att trafikövervakningen underlättas och att behovet av en spridning av lufttransporttjänsterna tillgodoses. För att konkurrens inte skall förhindras måste emellertid möjligheten till tillträde till hårt belastade flygplatser säkerställas. För att tillgodose en tillfredsställande grad av säkerhet och insyn i systemet kan sådana överenskommelser endast godtas om alla berörda lufttrafikföretag kan delta i förhandlingarna och om tilldelningen sker på ett icke-diskriminerand e sätt som medger full insyn.
 2. Enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 3976/87 bör denna förordning tillämpas med retroaktiv verkan på överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som föreligger vid denna förordnings ikraftträdande, förutsatt att de uppfyller de villkor för undantag som uppställs i denna förordning.
 3. I enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 3976/87 bör denna förordning också ange de omständigheter under vilka kommissionen i enskilda fall kan återkalla gruppundantaget.
 4. De överenskommelser som automatiskt undantas genom denna förordning behöver inte anmälas enligt artikel 3 eller 5 i rådets förordning (EEG) nr 3975/87/n6/. I verkligt tveksamma fall kan företag emellertid begära att kommissionen förklarar huruvida deras överenskommelser överensstämmer med denna förordning eller inte.
 5. Denna förordning inskränker inte tillämpningen av fördragets artikel 86.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

UNDANTAG

Artikel 1
Med stöd av artikel 85.3 i fördraget och under förutsättning att villkoren i denna förordning är uppfyllda, förklaras härmed att artikel 85.1 i fördraget inte skall gälla för överenskommelser mellan företag inom lufttransportsektorn, beslut av sammanslutningar av sådana företag och samordnade förfaranden mellan sådana företag då dessa överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden syftar till
 • gemensam planering och samordning av den kapacitet som skall sättas in i regelbunden internationell luftfart mellan flygplatser inom gemenskapen,
 • samråd om taxor för befordran av passagerare med bagage och av frakt i regelbunden internationell luftfart mellan flygplatser inom gemenskapen, eller
 • fördelning av avgångs- och ankomsttider och planering av trafiken på flygplatser i den mån de berör internationell luftfart mellan flygplatser inom gemenskapen.

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 2

Särskilda bestämmelser för gemensam planering och samordning av kapacitet

Undantaget för gemensam planering och samordning av den kapacitet som skall sättas in i regelbunden luftfart gäller endast om
 1. överenskommelserna, besluten och de samordnade förfarandena inte binder lufttrafikföretagen såvitt avser resultaten av planeringen och samordningen,
 2. planeringen och samordningen syftar till att säkerställa ett tillfredsställande utbud av tjänster vid tider på dygnet och under tidsperioder då trafikintensiteten är lägre och på flyglinjer med lägre beläggning eller till att upprätta tidtabeller som underlättar anslutningarna för passagerare eller frakt på de flygförbindelser som upprätthålls av deltagarna,
 3. överenskommelserna, besluten och de samordnade förfarandena inte innefattar någon uppgörelse ägnad att direkt eller indirekt begränsa den kapacitet som skall sättas in av deltagarna eller fördelningen av kapaciteten,
 4. överenskommelserna, besluten och de samordnade förfarandena inte hindrar de lufttrafikföretag som deltar i planeringen och samordningen från att ändra sina planerade flygningar såväl i fråga om kapacitet som tidtabeller utan påföljd och utan att behöva inhämta övriga deltagares godkännande,
 5. överenskommelserna, besluten och de samordnade förfarandena inte hindrar lufttrafikföretagen från att utan påföljd frånträda planeringen och samordningen för kommande säsonger efter uppsägning tre månader i förväg,
 6. överenskommelserna, besluten och de samordnade förfarandena inte syftar till att påverka utomstående lufttrafikföretags kapacitet eller tidtabeller.

Artikel 3

Särskilda bestämmelser för samråd om passagerar- och frakttaxor
 1. Undantaget för samråd om passagerar- och frakttaxor gäller endast om
  1. deltagarna avhandlar endast passagerar- eller frakttaxor vilka avnämare av lufttransporttjänster skall betala direkt till ett deltagande lufttrafikföretag eller dess godkända agenter för befordran som passagerare eller för befordran av gods från flygplats till flygplats i regelbunden lufttrafik. Samråden får inte utsträckas till att omfatta den kapacitet för vilken sådana taxor skall tillämpas,
  2. avsikten med samråden är att åstadkomma interlining, det vill säga att varje lufttrafikföretag som deltar i samråden -- med hänsyn till typ av taxa och till de säsonger som omfattas av samråden -- ger andra lufttrafikföretag, vilka enligt punkt d är berättigade att delta i samråden, befogenhet
  3. att utfärda eller komplettera transportdokument för befordran på sina linjer inom gemenskapen enligt sina egna taxor och enligt andra tillämpliga bestämmelser, samt
ii) att ändra sina transportdokument för befordran på sina linjer inom gemenskapen enligt allmänt tillämpliga procedurer, förutsatt att ett lufttrafikföretag kan vägra att ge angiven befogenhet till ett annat lufttrafikföretag på sakliga och objektiva grunder av teknisk eller ekonomisk art, särskilt när det gäller det förvägrade lufttrafikföretagets kreditvärdighet, vilket företag i sådant fall skall meddelas om detta skriftligt.
 1. de passagerar- eller frakttaxor som samråden avser tillämpas av de deltagande lufttrafikföretagen utan diskriminering med hänsyn till passagerarnas nationalitet och hemvist eller med hänsyn till godsets ursprung inom gemenskapen,
 2. deltagande i samråden är frivilligt och tillgängligt för alla lufttrafikföretag som upprätthåller eller har ansökt om att få upprätthålla direkta eller indirekta flygförbindelser på den aktuella linjen, inklusive för lufttrafikföretag med tillåtelse att utnyttja trafikrättigheter på grundval av femte friheten enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 2343/90/n7/,
 3. samråden inte är bindande för deltagare, det vill säga att deltagarna efter samråden behåller sin rätt att handla självständigt med avseende på passagerar- och frakttaxor,
f) eller om andra delar av aktuella taxor,samråden inte leder till överenskommelser om ersättning till agenter
 1. varje deltagare utan dröjsmål underrättar kommissionen då varje särskild passagerartaxa som varit föremål för samråd har överlämnats till de berörda medlemsstaternas luftfartsmyndigheter.
 1. a) Kommissionen och berörda medlemsstater skall ha rätt att sända observatörer till samråden om taxor, vare sig de är bilaterala eller multilaterala. Lufttrafikföretagen skall därför meddela berörda medlemsstater och kommissionen samtidigt som deltagarna, dock med minst 10 dagars varsel, om dag, plats och ämne för samråden.
  1. Sådana meddelanden skall lämnas till:
i) myndigheter i varje medlemsstat,berörda medlemsstater enligt procedurer som fastställs av behöriga
ii) Europeiska gemenskapernas officiella tidning.kommissionen enligt procedurer som periodiskt offentliggörs i
 1. En fullständig redogörelse för dessa samråd skall överlämnas till kommissionen av lufttrafikföretagen, eller på dessas vägnar, samtidigt som den överlämnas till deltagarna, dock senast sex veckor från det att samråden avslutats.

Artikel 4

Särskilda bestämmelser för fördelning av avgångs- och ankomsttider och planering av trafiken på flygplatser/n8/
 1. Undantaget för fördelning av avgångs- och ankomsttider och planering av trafiken på flygplatser gäller endast om
  1. samråden om fördelning av avgångs- och ankomsttider och planering av trafiken på flygplatser är tillgängliga för alla lufttrafikföretag som har uttryckt intresse för de avgångs- och ankomsttider som samråden avser,
  2. företrädesregler fastställs som varken direkt eller indirekt hänför sig till lufttrafikföretagens identitet eller nationalitet eller till kategori av flygförbindelse, och som tar hänsyn till restriktioner och regler om fördelningen av lufttrafik som fastställts av behöriga nationella eller internationella myndigheter och som visar skälig hänsyn till den resande allmänhetens och den berörda flygplatsens behov. Sådana regler får även ta hänsyn till rättigheter som ett lufttrafikföretag har skaffat sig genom att använda vissa avgångs- och ankomsttider under motsvarande föregående säsong,
c) intresserade parter,de fastställda företrädesreglerna på begäran tillhandahålls
 1. reglerna tillämpas utan diskriminering, vilket innebär att alla lufttrafikföretag skall ha samma rättigheter till avgångs- och ankomsttider för sina flygförbindelser, dock med beaktande av dessa regler,
 2. nytillkomna deltagare har företräde vid tilldelningen av minst 50 procent av nytillkomna eller outnyttjade avgångs- och ankomsttider. Denna prioritering får begränsas till ett maximum på minst fyra avgångs- och ankomsttider per lufttrafikföretag och dag.
I denna punkt avses med "nytillkommen deltagare'' ett lufttrafikföretag som
 1. inte har mer än tre avgångs- och ankomsttider på en flygplats en viss dag och som begär ytterligare avgångs- och ankomsttider på denna flygplats för förbindelser på flyglinjer inom gemenskapen under denna dag, eller
ii) inte har mer än 30 procent av samtliga lufttrafikföretags avgångs- och ankomsttider under en viss dag på en flygplats eller på andra flygplatser inom samma flygplatssystem, och som begär ytterligare avgångs- och ankomsttider på denna flygplats under denna dag för att upprätta en flygförbindelse enligt förordning (EEG) nr 2343/90 på en flyglinje inom gemenskapen, där högst två andra lufttrafikföretag utnyttjar tredje eller fjärde frihetsrättigheter mellan flygplatserna under den aktuella dagen och som inte kan erhålla dessa avgångs- och ankomsttider inom loppet av tre timmar från den tid som begärs enligt det normala fördelningsförfarandet,
f) dessa får tillgång till information omlufttrafikföretag som deltar i samråden senast vid tidpunkten för
--de avgångs- och ankomsttider som varje lufttrafikföretag tidigare
tilldelats, förtecknade i kronologisk ordning,
 • de avgångs- och ankomsttider som ursprungligen begärts av varje lufttrafikföretag, förtecknade i kronologisk ordning för samtliga lufttrafikföretag,
 • de avgångs- och ankomsttider som varje lufttrafikföretag tilldelats, i förekommande fall med uppgift om avgångs- och ankomsttider som begärts men inte erhållits, förtecknade i kronologisk ordning för samtliga lufttrafikföretag,
 • de återstående avgångs- och ankomsttider som är tillgängliga,
 • jämförelser mellan begärda och tilldelade avgångs- och ankomsttider för varje lufttrafikföretag, förtecknade efter tidsskillnad,
 • samtliga restriktioner som tillämpats vid fördelningen.
Om en begäran om avgångs- eller ankomsttider inte godtas, har lufttrafikföretaget rätt till en redovisning av skälen för detta.
 1. a) Kommissionen och berörda medlemsstater skall ha rätt att sända observatörer till samråden om fördelning av avgångs- och ankomsttider och planering av trafiken på flygplatser, som hålls i samband med ett multilateralt möte före varje säsong. Lufttrafikföretagen skall därför meddela berörda medlemsstater och kommissionen samtidigt som deltagarna, dock med minst 10 dagars varsel om dag, plats och ämne för samråden.
  1. Sådana meddelanden skall lämnas till
i) myndigheter i varje medlemsstat,berörda medlemsstater enligt procedurer som fastställs av behöriga
ii) Europeiska gemenskapernas officiella tidning.kommissionen enligt procedurer som periodiskt offentliggörs i
AVDELNING III
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Artikel 5
Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 3976/87 återkalla ett undantag som medgetts enligt förevarande förordning då den i ett enskilt fall finner att en överenskommelse, ett beslut eller ett samordnat förfarande som undantagits enligt denna förordning ändå har vissa följder som är oförenliga med de villkor som uppställs i artikel 85.3 i fördraget eller som förbjuds genom artikel 86, särskilt då
i) särskild linje eller grupp av linjer,samråden om taxor leder till frånvaro av priskonkurrens på en
ii) tillämpningen av artikel 4 inte har gjort det möjligt för nytillkomna deltagare att erhålla de avgångs- och ankomsttider som kan vara nödvändiga på en hårt belastad flygplats för att upprätta tidtabeller som gör det möjligt för dessa lufttrafikföretag att konkurrera effektivt med de etablerade lufttrafikföretagen på varje linje till och från denna flygplats, varigenom konkurrensen på dessa linjer allvarligt försvagas. I sådana fall skall gruppundantaget återkallas såvitt avser fördelningen av avgångs- och ankomsttider på flygplatsen i fråga.
Artikel 6
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991 och upphör att gälla den 31 december 1992.
Den gäller med retroaktiv verkan på överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som föreligger vid dess ikraftträdande, från den tidpunkt då förutsättningarna för tillämpning av denna förordning har uppfyllts.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 december 1990.

På kommissionens vägnar

Leon Brittan Vice ordförande

Rättsakt nr 13

RÅDETS DIREKTIV
av den 16 december 1980 om framtida samarbete och ömsesidig hjälp mellan medlemsstater vid undersökningar av luftfartsolyckor (80/1266/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta och
med beaktande av följande:
Moderna tunga luftfartyg blir ständigt mer tekniskt komplicerade; enligt kapitel 5 i bilaga 13 till konventionen angående internationell civil luftfart åligger det de fördragsslutande staterna att på begäran av behörig medlemsstat omedelbart låta oberoende experter från många olika tekniska och operativa områden undersöka olyckor där sådana luftfartyg är inblandade.
Alla medlemsstater kan inte ständigt eller i full utsträckning hålla tillgänglig den specialiststab eller den lämpliga tekniska utrustning som fordras för att undersöka större olyckor.
Den enhetliga tekniska utvecklingen och prestationsnivån på luftfartens område inom medlemsstaterna gör det möjligt för dem att samarbeta när det gäller att undersöka och förebygga luftfartsolyckor.
I över 90 procent av olyckorna är luftfartyg med en tillåten startvikt på högst 5 700 kg inblandade; för säkerheten inom luftfarten och för att förebygga olyckor är det tillrådligt att också utbyta information om dessa olyckor.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
 1. Om ett civilt luftfartyg är inblandat i en olycka, skall varje medlemsstat för att lämna ömsesidig hjälp på begäran av den medlemsstat som leder undersökningen bemöda sig om att inom gränserna för sina möjligheter och i den mån det är lämpligt ställa till förfogande
a) myndigheter för:installationer, resurser och utrustning som tillhör statens
 • den tekniska undersökningen av vrakdelar, luftfartygsutrustning och andra föremål som är av betydelse för undersökningen,
 • utvärdering av information från färdskrivare och annan apparatur för registrering av flygparametrar, kommunikation och ljudvarning i förarkabinen och
 • elektronisk lagring och utvärdering av data om luftfartsolyckor.
 1. experter på undersökningar av luftfartsolyckor som kan påtaga sig speciella uppgifter men dock endast då en undersökning inletts till följd av en större olycka.
 1. Denna ömsesidiga hjälp bör så långt möjligt lämnas kostnadsfritt.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall regelbundet underrätta varandra om olyckstillbud som inte lett till någon olycka och om resultaten av undersökningar av olyckor som luftfartyg med en tillåten startvikt på högst 5700 kg varit inblandade i, förutsatt att sådana resultat är tillgängliga i en form som motsvarar det formulär för rapportering av olycks-/olyckstillbudsdata som utarbetats av Internationella civila luftfartsorganisationen.
Sådan information och sådana resultat skall utväxlas i den mån de bidrar till att förbättra säkerheten inom luftfarten och till att förebygga olyckor.
Artikel 3
Efter samråd med kommissionen skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv från den 1 juli 1981.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 16 december 1980.

På rådets vägnar

Colette Flesch Ordförande

Rättsakt nr 18

KOMMISSIONENS DIREKTIV
av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag (80/723/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 90.3 i detta, och med beaktande av följande:
Offentliga företag spelar en viktig roll i medlemsstaternas ekonomi.
Medlemsstaternas regler för ägande får tillämpas utan hinder av bestämmelserna i detta fördrag. Lika behandling av privat och offentligt företagande måste därför garanteras.
Fördraget ålägger kommissionen att se till att medlemsstaterna inte ger stöd till offentliga eller privata företag i strid mot den gemensamma marknadens regler.
Emellertid kan de finansiella förbindelserna mellan myndigheter och offentliga företag vara så komplicerade, att de försvårar uppgiften.
Rättvis och effektiv tillämpning av reglerna i fördraget om stöd till offentliga och privata företag förutsätter en öppen redovisning av dessa förbindelser.
Redovisningen skall syfta till att klargöra skillnaden mellan statens roll som myndighet och dess egenskap av ägare.
Artikel 90.1 ålägger medlemsstaterna vissa skyldigheter då det gäller offentliga företag. Artikel 90.3 ålägger vidare kommissionen att se till, att skyldigheterna respekteras och ger kommissionen hjälpmedel för ändamålet, som innefattar rätten att ange villkoren för hur insyn skall uppnås.
Innebörden av offentliga myndigheter respektive offentliga företag måste sålunda klargöras.
Offentliga myndigheter kan utöva ett avgörande inflytande på hur offentliga företag agerar, inte bara som ägare eller majoritetsdelägare, utan också i kraft av sin ställning som företagsledare eller styrelse eller annan tillsynsbehörig, som följd antingen av bestämmelser för verksamheten eller av sättet för aktiefördelningen.
Anslag av allmänna medel för offentliga företag kan ges antingen direkt eller indirekt. Den öppna redovisningen får ej bero på vilket sätt medel anslås. Det torde också vara nödvändigt att redovisa skälen för att anslå offentliga medel liksom för deras användning.
Medlemsstaterna kan ha andra än ekonomiska mål för den offentliga företagsamheten. I vissa fall lämnas ersättning för kostnader som företaget tar på sig. Öppen redovisning måste lämnas även för denna ersättning.
Vissa företag skall undantas från tillämpningen av detta direktiv, antingen på grund av verksamhetens art eller på grund av omsättningens storlek. Det gäller vissa verksamheter utanför konkurrensområdet eller sådana, som redan täcks av speciella gemenskapsregler, vilka garanterar tillräcklig insyn. Vidare avses offentlig företagsamhet inom sektorer, där speciella bestämmelser råder och sådan med alltför liten omfattning för att motivera den administrativa kontrollapparaten.
Detta direktiv upphäver ej andra bestämmelser i gemenskapsfördraget, se särskilt artiklarna 90.2, 93 och 223.
Med hänsyn till att berörda företag är konkurrensutsatta, måste given information vara underkastad sekretessen.
Tillämpning av detta direktiv skall ske i samverkan med medlemsstaterna, och om så krävs revideras enligt vunna erfarenheter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Medlemsstaterna skall se till att ekonomiska relationer mellan offentliga myndigheter och offentliga företag öppet redovisas enligt detta direktiv, så att det klart framgår
a) till offentliga företag;vilka allmänna medel som genom myndighetsbeslut överförts direkt
b) offentliga företag eller finansiella institutioner;vilka allmänna medel som tillförts offentliga företag via andra
c)på vilket sätt sålunda tillförda medel använts.
Artikel 2
I detta direktiv avses med
-- myndigheter;offentliga myndigheter: statliga, regionala eller lokala (kommunala)
 • offentliga företag: varje företag, där offentlig myndighet direkt eller indirekt utövar ett dominerande inflytande såsom ägare eller delägare, till följd av annan finansiell medverkan eller på grund av bestämmelser för verksamheten.
Ett dominerande inflytande skall anses föreligga, när dessa myndigheter direkt eller indirekt i företaget
 1. äger majoriteten av bolagskapitalet, eller
 2. kontrollerar röstmajoriteten i bolaget, eller
c) verkställande ledning eller dess styrelse.äger tillsätta mer än hälften av företagets administrativa eller
Artikel 3
Den öppna redovisningen enligt artikel 1 gäller i synnerhet för finansiella beroenden mellan myndigheter och offentliga företag av följande slag: a) täckande av driftunderskott;
 1. tillskott av ägarkapital;
 2. amorteringsfria tillskott eller lån på förmånliga villkor; d) gynnande genom avstående från vinst eller fordringar;
e) f)gynnande genom avstående från normal avkastning på allmänna medel; kompensation för ekonomiska ålägganden från myndigheter.
Artikel 4
Direktivet skall inte tillämpas ifråga om förhållanden mellan offentliga myndigheter och:
a) handeln mellan medlemsstaterna;offentliga företag, ifråga om tjänster utan nämnvärd inverkan på
b) områden:offentliga företag ifråga om verksamhet inom något av följande
 • vatten och energi, varvid beträffande atomenergi innefattas framställning och anrikning av uran, återanvändning av kärnbränsle och beredning av material innehållande plutonium,
 • post och telekommunikationer,
 • transporter;
 1. offentliga kreditinstitut;
 2. offentliga företag med omsättning exklusive skatt som ej uppgår till sammanlagt 40 miljoner ECU under de två räkenskapsåren före det år under vilket de medel som avses i artikel 1 tillförts eller använts.
Artikel 5
 1. Medlemsstaterna skall se till, att information om ekonomiska relationer enligt artikel 1 hålls tillgänglig för kommissionen fem år efter utgången av det räkenskapsår, då de allmänna medlen ställdes till det offentliga företagets förfogande. Dock skall de fem åren räknas från året för ianspråktagandet av medlen, om det sker efter nämnda räkenskapsår.
 2. Medlemsstaterna skall när kommissionen finner det nödvändigt på begäran lämna information enligt punkt 1, jämte övrig nödvändig information, särskilt angående ändamålet med verksamheten.
Artikel 6
 1. Kommissionen skall ej föra vidare inhämtad information enligt artikel 5.2, som täcks av sekretessen.
 2. Punkt 1 utgör inget hinder mot publicering av allmän information eller översikter, som inte behandlar enskilda offentliga företag, vilka omfattas av detta direktivArtikel 7
Kommissionen skall regelbundet informera medlemsstaterna om resultatet av detta direktivs tillämpning.
Artikel 8
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv från och med den 31 december 1981. De skall informera kommissionen om detta.
Artikel 9
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 25 juni 1980.

På kommissionens vägnar

Raymond Vouel Medlem av kommissionen

Rättsakt nr 19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) Nr 2367/90
av den 25 juli 1990 om de anmälningar, tidsfrister och förhör som avses i rådets förordning nr 4064/89/EEG om kontroll av företagskoncentrationer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR UTFÄRDAT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer/n1/, särskilt artikel 23 i denna,
med beaktande av rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86/n2/, i dess lydelse enligt Spaniens och Portugals anslutningsakt, särskilt artikel 24 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar/n3/, i dess lydelse enligt Spaniens och Portugals anslutningsakt, särskilt artikel 29 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om fastställande av detaljerade regler för tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 inom sjötransportsektorn/n4/, särskilt artikel 26 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om fastställande av detaljerade regler för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn/n5/, särskilt artikel 19 i denna, efter att ha samrått med såväl den rådgivande kommittén för koncentrationer som de rådgivande kommittéerna för kartell- och monopolfrågor inom transportsektorn, inom sjötransportsektorn och inom luftfartssektorn, och
med beaktande av följande.
 1. Enligt artikel 23 i förordning (EEG) nr 4064/89 har kommissionen befogenhet att utfärda tillämpningsföreskrifter om form, innehåll och övriga detaljer i anmälningar enligt artikel 4, tidsfrister enligt artikel 10 samt förhör enligt artikel 18.
 2. Förordning (EEG) nr 4064/89 är baserad på principen om obligatorisk anmälan av koncentrationer innan de äger rum. Å ena sidan har en anmälan viktiga rättsliga verkningar som är till fördel för parterna, å andra sidan medför åsidosättande av anmälningsskyldigheten att parterna åläggs böter och det kan även medföra civilrättsliga nackdelar för dem. Det är därför nödvändigt med hänsyn till rättssäkerheten att noga ange innehållet i de uppgifter som skall lämnas i anmälan.
 3. De berörda parterna är skyldiga att lämna kommissionen fullständiga och korrekta uppgifter om de förhållanden och omständigheter som är av betydelse för beslut om den anmälda koncentrationen.
 4. För att förenkla och påskynda behandlingen av anmälan bör det föreskrivas att ett formulär skall användas.
 5. Eftersom anmälan medför att de rättsliga tidsfristerna för inledande av förfaranden och för beslut börjar löpa, skall det också fastställas bestämmelser om dessa tidsfrister och den tidpunkt från vilken de löper.
 6. Med hänsyn till rättssäkerheten är det nödvändigt att fastställa regler för beräkning av de tidsfrister som avses i förordning (EEG) nr 4064/89. Det är framför allt nödvändigt att fastställa när fristerna skall börja respektive löpa ut och vilka omständigheter som kan leda till att tidsfristen avbryts. Dessa bestämmelser skall vara baserade på principerna i förordning (EEG) nr 1182/71, Euratom av den 3 juni 1971 om fastställande av regler för tidsfrister, datum och tidsgränser/n6/, även om vissa justeringar är nödvändiga med hänsyn till de ytterst korta rättsliga frister som avses ovan.
 7. Bestämmelserna om kommissionens procedur skall utformas på så sätt att de till fullo tillgodoser rätten för parter att yttra sig och att gå i svaromål.
 8. Kommissionen skall lämna de berörda parterna, om de så begär, tillfälle att före anmälan diskutera den avsedda koncentrationen informellt och strängt konfidentiellt. Den skall dessutom efter anmälan upprätthålla nära kontakter med de berörda parterna i den utsträckning som är nödvändig för att diskutera sådana praktiska eller rättsliga problem med dem som den uppmärksammar vid en första prövning av ärendet och om möjligt undanröja sådana problem i samförstånd.
 9. I överensstämmelse med principen om rätten att yttra sig skall de berörda parterna lämnas tillfälle att framföra sina synpunkter på alla invändningar som kommissionen avser att beakta i sina beslut.
 10. Tredje man med tillräckligt intresse i saken skall också ges tillfälle att framföra sina synpunkter om denne har inlämnat en skriftlig ansökan.
 11. De olika personer som har rätt att framföra sina synpunkter skall göra detta skriftligt, såväl i eget intresse som av administrativa hänsyn, utan att detta utesluter rätten att begära ett muntligt förhör där så är lämpligt för att komplettera det skriftliga förfarandet. I brådskande fall skall kommissionen dock ha möjlighet att omgående hålla muntliga förhör med de berörda parterna eller tredje man. I sådana fall skall de personer som skall höras ha rätt att skriftligt bekräfta sina muntliga yttranden.
 12. Det är nödvändigt att ange vilka rättigheter som tillkommer personer som skall yttra sig, i vilken utsträckning de skall få ta del av kommissionens akt och under vilka betingelser de får låta sig företrädas eller biträdas.
 13. Det är också nödvändigt att ange regler för fastställande och beräkning av de tidsfrister som kommissionen bestämmer för inlämnande av svar.
 14. Den rådgivande kommittén för koncentrationer skall avge sitt yttrande på grundval av ett preliminärt utkast till beslut. Samråd med kommittén angående ett ärende skall därför ske efter att undersökningen i detta ärende har avslutats, men ett sådant samråd hindrar inte kommissionen från att återuppta undersökningen om så behövs.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ANMÄLNINGAR

Artikel 1

Personer som är berättigade att inlämna anmälningar
 1. Anmälningar skall inlämnas av de personer eller företag som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 4064/89.
 2. Om anmälningar undertecknas av ställföreträdare för personer eller företag, skall dessa ställföreträdare förete en skriftlig fullmakt.
 3. Gemensamma anmälningar bör inlämnas av en gemensam ställföreträdare som har fullmakt att överlämna och ta emot handlingar för alla anmälarnas räkning.

Artikel 2

Inlämnande av anmälningar
 1. Anmälningar skall inlämnas på det sätt som föreskrivs i formulär CO, som återges i bilaga I. Gemensamma anmälningar skall inlämnas på ett enda formulär.
 2. Tjugo exemplar av varje anmälan och femton exemplar av de bifogade handlingarna skall inlämnas till kommissionen under den adress som anges i formulär CO.
 3. De bifogade handlingarna skall vara antingen original eller kopior. I det senare fallet skall anmälarna bestyrka att kopiorna överensstämmer med originalen och att de är fullständiga.
 4. Anmälningar skall vara avfattade på ett av gemenskapens officiella språk. Detta språk skall också vara det språk som används vid förfarandet. Bifogade handlingar skall lämnas in på originalspråket. Omoriginalspråket inte är något av de officiella språken, skall en översättning till språket för förfarandet bifogas.

Artikel 3

Uppgifter som skall lämnas
 1. Anmälningar skall innehålla de upplysningar som begärs i formulär CO. Uppgifterna skall vara korrekta och fullständiga.
 2. Väsentliga förändringar i de i anmälan redovisade förhållanden som anmälarna känner till eller borde känna till skall meddelas kommissionen utan anmodan och så snart som möjligt.
 3. Oriktiga eller vilseledande uppgifter skall anses vara ofullständiga uppgifter.

Artikel 4

Giltighetsdatum för anmälningar
 1. Om inte annat följer av punkt 2, skall anmälningar gälla från den dag när de inkommer till kommissionen.
 2. Om uppgifter i anmälan är ofullständiga i något väsentligt avseende, skall kommissionen, om inte annat följer av punkt 3, snarast skriftligt underrätta anmälarna eller den gemensamma ställföreträdaren om detta och bestämma en lämplig tidsfrist inom vilken uppgifterna skall kompletteras. I sådana fall skall anmälan gälla från den dag när de fullständiga uppgifterna har inkommit till kommissionen.
 3. Kommissionen kan ge dispens från skyldigheten att lämna vissa upplysningar som begärs i formulär CO, om den anser att dessa uppgifter inte behövs för ärendets prövning.
 4. Kommissionen skall snarast lämna anmälarna eller den gemensamma ställföreträdaren skriftlig bekräftelse om att den har mottagit anmälan och svar på ett brev som den har skickat enligt punkt 2 ovan.

Artikel 5

Omvandling av anmälningar
 1. Om kommissionen konstaterar att den anmälda transaktionen inte utgör en koncentration enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 4064/89, skall den skriftligt underrätta anmälarna eller den gemensamma ställföreträdaren om detta. Om anmälarna begär det, kan kommissionen i sådana fall, där så är lämpligt och om inte annat följer av punkt 2 nedan, behandla anmälan som en ansökan enligt artikel 2 eller en anmälan enligt artikel 4 i förordning nr 17, som en ansökan enligt artikel 12 eller en anmälan enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 1017/68, som en ansökan enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 eller som en ansökan enligt artikel 3.2 eller artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87.
 2. I sådana fall som avses i punkt 1, andra meningen, kan kommissionen kräva att de uppgifter som lämnas i anmälan kompletteras inom en lämplig tidsfrist som den bestämmer, i den mån detta behövs för att bedöma transaktionen på grundval av ovannämnda förordningar. Ansökan eller anmälan skall anses uppfylla kraven i dessa förordningar från tidpunkten för den ursprungliga anmälan, förutsatt att kommissionen mottar de kompletterande uppgifterna inom den bestämda tidsfristen.

AVSNITT II

TIDSFRISTER FÖR INLEDANDE AV FÖRFARANDEN OCH FÖR BESLUT

Artikel 6

Tidsfristens början
 1. De tidsfrister som anges i artikel 10.1 i förordning nr 4064/89/EEG skall börja löpa från dagen efter giltighetsdatum för anmälan enligt artikel 4.1 och 2 i denna förordning.
 2. Den tidsfrist som anges i artikel 10.3 i förordning nr 4064/89/EEG skall börja löpa från dagen efter den dag när förfarandet inleddes.
 3. Om den första dagen i en frist inte är en arbetsdag enligt artikel 19, skall fristen löpa från följande arbetsdag.

Artikel 7

Tidsfristens utgång
 1. Den frist som avses i artikel 10.1, första stycket, i förordning nr 4064/89/EEG skall löpa ut vid utgången av den dag i månaden efter den månad i vilken fristen började att löpa, som har samma datum som dagen från vilken fristen löper. Om en sådan dag inte förekommer i den månaden, skall fristen löpa ut vid utgången av månadens sista dag.
 2. Den frist som avses i artikel 10.1, andra stycket, i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i sjätte veckan efter den vecka i vilken fristen började att löpa, som är samma veckodag som dagen från vilken fristen löper.
 3. Den frist som avses i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i fjärde månaden efter den månad i vilken fristen började att löpa, som har samma datum som dagen från vilken fristen löper. Om en sådan dag inte förekommer i den månaden, skall fristen löpa ut vid utgången av månadens sista dag.
 4. Om sista dagen i fristen inte är en arbetsdag enligt artikel 19, skall fristen löpa ut vid utgången av följande arbetsdag.
 5. Punkt 2--4 ovan gäller om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 8.

Artikel 8

Förlängning av tidsfrister vid helgdagar
Om helgdagar eller andra fridagar fastställda av kommissionen enligt artikel 19 infaller inom de frister som avses i artikel 10.1 och 3 i förordning (EEG) nr 4064/89, skall dessa frister förlängas med motsvarande antal dagar.

Artikel 9

Tillfälligt avbrytande av tidsfristen
 1. Den frist som avses i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall tillfälligt avbrytas om kommissionen måste fatta beslut enligt artikel 11.5 eller 13.3 i samma förordning därför att
  1. upplysningar som kommissionen med stöd av artikel 11.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 har begärt från ett företag som deltar i en koncentration inte lämnas, eller inte lämnas på ett fullständigt sätt, inom den tidsfrist som har bestämts av kommissionen,
  2. ett företag som deltar i koncentrationen har vägrat att underkasta sig en undersökning som kommissionen anser nödvändig med stöd av artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 4064/89 eller att samarbeta vid genomförandet av en sådan undersökning enligt ovannämnda bestämmelse,
  3. anmälarna har underlåtit att underrätta kommissionen om väsentliga förändringar i de förhållanden som redovisas i anmälan.
 2. Den frist som avses i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall tillfälligt avbrytas,
  1. i sådana fall som avses i punkt 1 a ovan, under tiden mellan utlöpandet av den tidsfrist som har bestämts i begäran om uppgifter och mottagandet av de fullständiga och korrekta uppgifter som krävs genom beslut,
  2. i sådana fall som avses i punkt 1 b ovan, under tiden mellan det misslyckade försöket att genomföra undersökningen och avslutandet av den genom beslut beordrade undersökningen,
  3. i sådana fall som avses i punkt 1 c ovan, under tiden mellan det att den förändring i förhållandena som omtalas där inträffar och mottagandet av de fullständiga och korrekta uppgifter som krävs genom beslut eller avslutandet av den genom beslut beordrade undersökningen.
 3. Avbrottet i tidsfristen skall löpa från dagen efter den dag när händelsen som föranledde avbrytandet inträffade. Avbrottet skall upphöra vid utgången av den dag när anledningen därtill undanröjs. Om denna dag inte är en arbetsdag enligt artikel 19, skall avbrottet i tidsfristen upphöra vid utgången av följande arbetsdag.

Artikel 10

Iakttagande av tidsfristen
De tidsfrister som avses i artikel 10.1 och 3 i förordning nr 4064/89/EEG skall iakttas om kommissionen har fattat beslutet i fråga före utgången av fristen. De berörda företagen skall meddelas beslutet utan dröjsmål.

AVSNITT III

FÖRHÖR MED PARTERNA OCH TREDJE MAN

Artikel 11

Beslut om uppskjutande av koncentrationer
 1. Om kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 7.2 i förordning nr 4064/89/EEG eller enligt artikel 7.4 i samma förordning som är till nackdel för parterna, skall den enligt artikel 18.1 i samma förordning skriftligt meddela de berörda parterna sina anmärkningar och bestämma en tidsfrist inom vilken de får yttra sig.
 2. Om kommissionen enligt artikel 18.2 i förordning nr 4064/89/EEG interimistiskt har fattat ett sådant beslut som avses i punkt 1 utan att ha lämnat de berörda parterna tillfälle att yttra sig, skall den snarast och i varje fall före utgången av den period under vilken koncentrationen uppskjuts skicka dem texten till det interimistiska beslutet samt bestämma en tidsfrist inom vilken de får yttra sig.
När de berörda parterna har yttrat sig skall kommissionen fatta ett slutligt beslut om att upphäva, ändra eller bekräfta det interimistiska beslutet. Om de berörda parterna inte har yttrat sig inom tidsfristen blir kommissionens interimistiska beslut slutligt vid utgången av denna frist.
 1. De berörda parterna skall yttra sig skriftligt eller muntligt inom den bestämda tidsfristen. De kan skriftligt bekräfta sina muntliga yttranden.

Artikel 12

Beslut i ärendet
 1. Om kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 8.2, andra stycket, artikel 8.3, 4 och 5, artikel 14 eller artikel 15 i förordning nr 4064/89/EEG, skall den innan den samråder med den rådgivande kommittén för koncentrationer inhämta yttranden från de berörda parterna enligt artikel 18 i nämnda förordning.
 2. Kommissionen skall skriftligt meddela de berörda parterna sina anmärkningar. Meddelandena skall riktas till anmälarna eller den gemensamma ställföreträdaren. När kommissionen meddelar sina anmärkningar skall den bestämma en tidsfrist inom vilken de berörda parterna får framföra sina synpunkter till kommissionen.
 3. När kommissionen har meddelat parterna sina anmärkningar skall den på begäran låta de berörda parterna ta del av akten för att kunna förbereda sina yttranden. De skall dock inte ges tillgång till handlingar som innehåller andra berörda parters eller tredje mans affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter, inklusive känslig kommersiell information vars avslöjande skulle kunna vara till betydande skada för den som har lämnat den, eller till myndigheternas interna handlingar.
 4. De berörda parterna skall inom den bestämda tidsfristen skriftligt yttra sig om kommissionens anmärkningar. De får i sina skriftliga yttranden redogöra för alla förhållanden som är av betydelse för ärendet och får bifoga alla handlingar som kan styrka de förhållanden som redovisas. De kan även föreslå att kommissionen hör personer som kan styrka dessa förhållanden.

Artikel 13

Muntliga förhör
 1. Kommissionen skall lämna de berörda parter som i sina skriftliga yttranden har begärt detta tillfälle att framföra sina synpunkter muntligt, om dessa personer visar ett tillräckligt intresse eller om kommissionen avser att ålägga dem böter eller viten. Den kan även i andra fall ge de berörda parterna tillfälle att framföra sina synpunkter muntligt.
 2. Kommissionen skall kalla de personer som skall höras att infinna sig vid den tidpunkt som den bestämmer.
 3. Den skall genast översända en kopia av kallelsen till medlemsstaternas behöriga myndigheter, som kan utse en tjänsteman att delta i förhöret.

Artikel 14

Förhör
 1. Förhören skall ledas av de personer som kommissionen utser för detta ändamål.
 2. Personer som kallas att närvara skall infinna sig personligen eller genom sina juridiska ombud eller stadgeenliga ställföreträdare. Företag och företagssammanslutningar kan företrädas av ett vederbörligen befullmäktigat ombud som har utsetts bland deras ordinarie personal.
 3. Personer som hörs av kommissionen kan biträdas av advokater eller akademiska lärare som enligt artikel 17 i protokollet till domstolens stadga (EEG) har rätt att föra talan vid Europeiska gemenskapernas domstol eller av andra kvalificerade personer.
 4. Förhören skall inte vara offentliga. Personerna skall höras enskilt eller i närvaro av andra personer som har kallats. I det senare fallet skall hänsyn tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas.
 5. De yttranden som avges av varje person som hörs skall protokollföras.

Artikel 15

Yttranden från tredje man
 1. Om fysiska eller juridiska personer som kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken, särskilt medlemmar av de berörda företagens administrativa eller styrande organ eller erkända arbetstagarrepresentanter från dessa företag, skriftligt begär att få yttra sig enligt artikel 18.4, andra meningen, i förordning nr 4064/89/EEG, skall kommissionen skriftligt underrätta dem om förfarandets karaktär och innehåll och fastställa en tidsfrist inom vilken de kan framföra sina synpunkter.
 2. De personer som avses i punkt 1 ovan skall yttra sig skriftligt eller muntligt inom den fastställda tidsfristen. De kan skriftligt bekräfta sina muntliga yttranden.
 3. Kommissionen kan på samma sätt lämna varje annan person tillfälle att framföra sina synpunkter.

AVSNITT IV

DIVERSE BESTÄMMELSER

Artikel 16

Överlämnande av handlingar
 1. Handlingar och kallelser från kommissionen kan överlämnas till adressaterna på något av följande sätt:
  1. med bud mot kvitto,
  2. i rekommenderat brev med mottagningsbevis,
  3. med telefax med begäran om mottagningserkännande,
  4. med telex.
 2. Om inte annat följer av artikel 18.1, gäller punkt 1 ovan även överlämnande av handlingar från de berörda parterna eller tredje man till kommissionen.
 3. Om en handling skickas med telex eller telefax skall den anses ha kommit adressaten tillhanda samma dag som den har avsänts.

Artikel 17

Fastställande av tidsfrister
 1. När kommissionen fastställer de tidsfrister som anges i artiklarna 4.2, 5.2, 11.1 och 2, 12.2 och 15.1 skall den ta hänsyn till den tid som behövs för att förbereda yttranden och till om ärendet är av brådskande natur. Den skall också ta hänsyn till helgdagar i mottagarlandet.
 2. Vid fastställande av tidsfrister skall bortses från dagen när adressaten mottar ett meddelande.

Artikel 18

Kommissionens mottagande av handlingar
 1. Om inte annat följer av artikel 4.1, skall meddelanden överlämnas till kommissionen under den adress som anges i formulär CO eller skickas i rekommenderat brev före utgången av den frist som anges i artikel 4.1 i förordning nr 4064/89/EEG. Ytterligare uppgifter som begärs för att göra anmälningar fullständiga enligt artikel 4.2 eller för att komplettera anmälningar enligt artikel 5.2 i föreliggande förordning skall vara kommissionen tillhanda under ovannämnda adress eller skickas i rekommenderat brev före utgången av den tidsfrist som har bestämts i varje särskilt fall. Skriftliga yttranden över kommissionens meddelanden enligt artiklarna 11.1 och 2, 12.2 och 15.1 skall överlämnas till kommissionen under ovannämnda adress före utgången av den tidsfrist som har bestämts i varje särskilt fall.
 2. Om sista dagen i en frist som avses i punkt 1 är sista inlämningsdag för handlingar och inte är en arbetsdag enligt definitionen i artikel 19, skall fristen löpa ut vid utgången av följande arbetsdag.
 3. Om sista dagen i en frist som avses i punkt 1 är sista avsändningsdag för handlingar och är en lördag, söndag eller helgdag i avsändningslandet, skall fristen löpa ut vid utgången av följande arbetsdag i det landet.

Artikel 19

Definition av kommissionens arbetsdagar
Med arbetsdagar i artiklarna 6.3, 7.4, 9.3 och 18.2 avses alla andra dagar än lördagar, söndagar, helgdagar enligt bilaga II och andra fridagar som fastställs av kommissionen och offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning före början av varje år.

Artikel 20

Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 21 september 1990.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 25 juli 1990.

På kommissionens vägnar

Leon Brittan Vice ordförande

BILAGA I

FORMULÄR CO OM ANMÄLAN AV EN KONCENTRATION ENLIGT RÅDETS FÖRORDNING NR 4064/89/EEG

A. Inledning
Av detta formulär framgår vilka uppgifter som skall lämnas av ett eller flera företag vid anmälan till kommissionen av en koncentration med en gemenskapsdimension. Begreppet koncentration definieras i artikel 3 och gemenskapsdimension i artikel 1 i förordning nr 4064/89/EEG.
Ni skall fästa särskild uppmärksamhet vid förordning nr 4064/89/EEG och kommissionens förordning nr 2367/90/EEG. Observera särskilt att
 1. Ni skall lämna alla uppgifter som begärs i detta formulär. Om Ni emellertid på grundval av tillgänglig information inte kan besvara en viss fråga eller endast kan svara i begränsad omfattning, ange detta samt skälen därtill. Om Ni anser att vissa uppgifter som begärs i detta formulär inte behövs för kommissionens prövning av ärendet, kan Ni begära att kommissionen enligt artikel 4.3 i förordning nr 2367/90/EEG ger dispens från skyldigheten att lämna dessa uppgifter,
 2. om Ni inte besvarar alla frågor i samtliga avsnitt eller inte ger en tillfredsställande förklaring till att det inte har varit möjligt att besvara vissa frågor (t. ex. på grund av bristande information om ett företag som motsätter sig ett bud om övertagande), blir anmälan ofullständig och gäller först från den dag när alla uppgifter har inkommit. Anmälan kommer att anses ofullständig om oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats,
c) eller av oaktsamhet, kan detta medföra bötesansvar.om oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats uppsåtligen
B. Vem är anmälningsskyldig?
Vid en företagssammanslagning enligt artikel 3.1 a i förordning nr 4064/89/EEG eller förvärv av gemensam kontroll över ett företag enligt artikel 3.1 b i förordning nr 4064/89/EEG skall anmälan fyllas i gemensamt av parterna i sammanslagningen respektive av dem som förvärvar gemensam kontroll.
När det gäller ett företags förvärv av ett kontrollerande inflytande i ett annat företag skall förvärvaren fylla i anmälan.
När det gäller ett offentligt bud om övertagande skall anmälan fyllas i av den som lämnar budet.
Varje part som fyller i anmälan ansvarar för riktigheten av de uppgifter som lämnas.
Med parterna i koncentrationen (parterna) avses i detta formulär även det företag i vilket ett kontrollerande inflytande förvärvas eller som är föremål för ett offentligt bud om övertagande.
C. Bifogade handlingar
Till den ifyllda anmälan skall fogas följande handlingar:
 1. kopior av de slutliga eller senaste versionerna av alla handlingar som rör koncentrationen, oavsett om denna genomförs till följd av en överenskommelse mellan de berörda parterna, förvärv av ett kontrollerande inflytande eller ett offentligt bud om övertagande,
 2. när det gäller ett offentligt bud om övertagande, ett exemplar av den handling som innehåller budet. Om denna handling saknas vid tidpunkten för anmälan, bör den inlämnas så snart som möjligt och senast när den skickas till aktieägarna,
c) parter i koncentrationen,kopior av de senaste årsredovisningarna och boksluten för alla
 1. kopior av rapporter eller analyser som har tagits fram för koncentrationen och som utgör underlag för de uppgifter som begärs i avsnitt 5 och 6,
 2. en lista över och kortfattad beskrivning av innehållet i alla andra analyser, rapporter, studier och undersökningar som har gjorts av eller för någon av anmälarna i syfte att bedöma eller analysera den planerade koncentrationen med hänsyn till konkurrensvillkor, konkurrenter (faktiska och potentiella) och marknadsförhållanden. För varje punkt på denna lista skall upphovsmannens namn och ställning anges.
D. Anvisningar beträffande anmälningar
Anmälningar skall vara avfattade på ett av Europeiska gemenskapens officiella språk. Detta språk skall i fortsättningen vara det språk som används av alla anmälarna vid förfarandet.
När Ni lämnar de uppgifter som begärs i detta formulär skall Ni följa formulärets indelning i avsnitt och punkter.
Bifogade handlingar skall inlämnas på originalspråket. Om detta inte är något av gemenskapens officiella språk, skall handlingarna översättas till det språk som används vid förfarandet (artikel 2.4 i förordning nr 2367/90/EEG).
De bifogade handlingarna kan vara antingen original eller kopior. I det senare fallet skall anmälaren bestyrka att kopiorna överensstämmer med originalen och att de är fullständiga.
De finansiella uppgifter som begärs i avsnitt 2.4 nedan skall uttryckas i ecu omräknat efter de genomsnittliga kurserna för ifrågavarande år eller annan period.
Tjugo exemplar av varje anmälan och femton exemplar av alla bifogade handlingar skall inlämnas.
Anmälan skall skickas till
Europeiska gemenskapernas kommission Generaldirektoratet för konkurrensfrågor (GD IV) Arbetsgruppen för företagssammanslagningar (Cort. 150) 200 rue de la Loi B-1049 Bryssel,
eller överlämnas personligen under kommissionens normala kontorstid på följande adress:
Europeiska gemenskapernas kommission Generaldirektoratet för konkurrensfrågor (GD IV) Arbetsgruppen för företagssammanslagningar 150 avenue de Cortenberg B-1040 Bryssel.
E. Sekretess
Enligt fördragets artikel 214 och artikel 17.2 i förordning nr 4064/89/EEG får kommissionen och medlemsstaterna samt deras tjänstemän och andra anställda inte röja upplysningar som de har inhämtat med stöd av förordningen och som är av sådant slag att de omfattas av sekretess. Samma princip skall också gälla för att skydda konfidentiella uppgifter i förhållandet mellan anmälarna.
Om Ni anser att det skulle skada Era intressen om några av de uppgifter som Ni har uppmanats att lämna offentliggjordes eller på annat sätt spreds till andra, lämna dessa uppgifter separat och märk varje sida klart och tydligt "Affärshemligheter". Ange också skälen till att dessa uppgifter inte bör spridas eller offentliggöras.
När det gäller företagssammanslagningar, gemensamma förvärv eller andra fall där anmälan ifylls av mer än en av parterna kan affärshemligheter översändas i särskilt kuvert och i anmälan kan hänvisas till dessa som bilaga. I sådana fall anses anmälan vara fullständig när alla bilagor har inkommit.
F. Hänvisningar
Alla hänvisningar i detta formulär avser tillämpliga artiklar och punkter i rådets förordning nr 4064/89/EEG.
AVSNITT 1
1.1 Uppgifter om anmälaren (eller anmälarna) Ange
1.1.1 företagets namn och adress,
1.1.2 arten av företagets verksamhet,
1.1.3 telexnummer samt ställning.kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, telefax- och/eller
1.2Uppgifter om övriga parter i koncentrationen1,
2 Ange för varje part i koncentrationen (förutom anmälaren)
1.2.1 företagets namn och adress,
1.2.2 arten av företagets verksamhet,
1.2.3 och/eller telexnummer samt ställning.kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, telefax-
1.3Postadress i Bryssel
Ange i förekommande fall en adress i Bryssel till vilken alla meddelanden och handlingar kan sändas enligt artikel 1.4 i kommissionens förordning nr 2367/90/EEG.
1.4 Förordnande av ställföreträdare
I artikel 1.2 i kommissionens förordning nr 2367/90/EEG anges att om anmälningar undertecknas av ställföreträdare för företag, skall dessa ställföreträdare förete en skriftlig fullmakt. Sådana skriftliga fullmakter skall bifogas anmälan och följande uppgifter om ställföreträdare för anmälaren eller anmälarna och andra parter i koncentrationen skall lämnas nedan:
1.4.1 är det fråga om en gemensam anmälan?
1.4.2 om svaret är "ja'', har en gemensam ställföreträdare utsetts?
Om svaret är "ja'', lämna de uppgifter som begärs i punkt 1.4.3--1.4.6
nedan.
Om svaret är "nej", lämna uppgifter om de ställföreträdare som har fullmakt att företräda var och en av parterna i koncentrationen och ange vem de företräder.
1.4.3 ställföreträdarens namn,
1.4.4 ställföreträdarens adress,
1.4.5 som i 1.4.4),kontaktpersonens namn (och adress om den inte är samma
1.4.6telefonnummer, telefax- och/eller telexnummer.
AVSNITT 2
Uppgifter om koncentrationen
2.1 anmälan. Ange bl. a.Redogör kortfattat för den koncentration som är föremål för
--om den planerade koncentrationen är en fullständig
företagssammanslagning i rättslig mening, ett förvärv, ett gemensamt företag eller ett avtal eller om den kommer till stånd på något annat sätt som leder till direkt eller indirekt kontroll enligt artikel 3.3,
--om parterna helt eller endast delvis deltar i koncentrationen,
--om en parts offentliga bud på en annan parts värdepapper stöds av
den senare partens styrelse eller andra organ som rättsligt företräder denne.
2.2Ange vilka branscher som berörs av koncentrationen.
2.3 Redogör kortfattat för koncentrationens ekonomiska och finansiella detaljer, med uppgift i förekommande fall om följande:
 • ekonomiskt eller annat stöd som någon part har erhållit från något håll (inklusive från offentliga myndigheter), samt arten och storleken av detta stöd,
 • den planerade eller väntade tidpunkten för viktiga händelser som är avsedda att leda till koncentrationens fullbordan,
 • den ägande- och kontrollstruktur som åsyftas sedan koncentrationen har fullbordats.
2.4 senaste tre räkenskapsåren:Anmälaren skall lämna följande uppgifter om varje part för de
2.4.1omsättning i hela världen,
2.4.2omsättning inom gemenskapen som helhet1, 2,
2.4.3omsättning i varje medlemsstat1, 2,
2.4.4 om mer än två tredjedelar av omsättningen i gemenskapen som helhet uppnås i en enda medlemsstat, ange denna stat1, 2,
2.4.5 vinst före skatt i hela världen3,
2.4.6 antalet anställda i hela världen4.

AVSNITT 3

Ägande och kontroll

Lämna för varje part en lista på alla företag som tillhör samma grupp av företag. Listan skall inkludera
3.1 enligt artikel 3.3,alla företag som direkt eller indirekt kontrolleras av parterna
3.2 parterna enligt artikel 3.3,alla företag eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar
3.3 för varje företag eller person som anges i punkt 3.2 ovan, alla företag som direkt eller indirekt kontrolleras av dem enligt artikel 3.3.
För varje person eller företag ovan skall anges i vilken form kontrollen utövas.
3.4 Lämna uppgifter om de förvärv som ovan angivna grupper under de senaste tre åren har gjort av företag som är verksamma på berörda marknader enligt definitionen i avsnitt 5 nedan.
Svaren till frågorna i detta avsnitt kan illustreras med tabeller eller diagram om detta bidrar till förståelsen av företagens ägande- och kontrollstruktur före koncentrationen.

AVSNITT 4

Personliga och ekonomiska samband

Ange för varje företag eller person som omnämns i svaren till avsnitt 3
4.1 alla andra företag som är verksamma på berörda marknader (enligt definitionen i avsnitt 5) i vilka företagen i gruppen individuellt eller kollektivt innehar 10 procent eller mer av rösträttigheterna eller aktiekapitalet. Ange den procentuella andel som innehas i varje särskilt fall,
4.2 alla andra företag som är verksamma på berörda marknader i vilka de personer som anges i svaren till avsnitt 3 innehar 10 procent eller mer av rösträttigheterna eller aktiekapitalet. Ange den procentuella andel som innehas i varje särskilt fall,
4.3 de medlemmar i varje företags direktion som också är medlemmar av direktionen eller styrelsen för ett annat företag som är verksamt på berörda marknader och ange (i förekommande fall) för varje företag de medlemmar av dess styrelse som också är medlemmar av direktionen för ett annat företag som är verksamt på berörda marknader.
Ange i varje särskilt fall det andra företagets namn och de angivna personernas ställning i företaget.
De uppgifter som lämnas här kan illustreras med tabeller eller diagram om detta bidrar till förståelsen.

AVSNITT 5

Uppgifter om berörda marknader
Anmälaren skall lämna de begärda uppgifterna med beaktande av följande definitioner.
PRODUKTMARKNADER
En relevant produktmarknad omfattar alla varor och/eller tjänster som på grund av sina egenskaper, pris och tilltänkta användning av konsumenterna betraktas som utbytbara.
En relevant produktmarknad kan i vissa fall bestå av ett antal individuella produktgrupper. En individuell produktgrupp är en produkt eller en liten grupp av produkter med i stort sett identiska fysiska eller tekniska egenskaper och som är fullständigt utbytbara. Skillnaden mellan produkterna inom gruppen är obetydlig och är i regel endast en fråga om märket och/eller produktens image. Produktmarknaden svarar normalt mot den klassificering som används av företaget i sin marknadsföring.
RELEVANT GEOGRAFISK MARKNAD
Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller varor eller tjänster, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.
Faktorer som är av betydelse för en bedömning av den relevanta geografiska marknaden är bl.a. ifrågavarande varors eller tjänsters beskaffenhet och egenskaper, förekomsten av hinder för marknadsinträde, konsumentpreferenser, väsentliga skillnader i företagens marknadsandelar mellan angränsande områden och betydande prisskillnader.
BERÖRDA MARKNADER
Berörda marknader består av relevanta produktmarknader eller individuella produktgrupper inom den gemensamma marknaden eller en medlemsstat eller inom någon annan relevant geografisk marknad,
 1. om två eller flera av parterna (inklusive företag tillhörande samma grupp enligt definitionen i avsnitt 3) är verksamma inom samma produktmarknad eller individuella produktgrupp och om koncentrationen kommer att medföra att de tillsammans får en marknadsandel på 10 procent eller mer. Det är här fråga om horisontella samband;
eller
 1. om någon av parterna (inklusive företag tillhörande samma grupp enligt definitionen i avsnitt 3) är verksam inom en produktmarknad som utgör ett tidigare eller senare led i förhållande till en produktmarknad eller individuell produktgrupp inom vilken en annan part är verksam och någon av parternas marknadsandelar är 10 procent eller mer, oavsett om det föreligger ett leverantörs/kundförhållande mellan de berörda parterna. Det är här fråga om vertikala samband.
I. Beskrivning av de berörda relevanta produktmarknaderna
5.1 Beskriv varje berörd relevant produktmarknad och förklara varför varorna och/eller tjänsterna på dessa marknader på grund av sina egenskaper, priser och tilltänkta användning ingår (och varför andra varor eller tjänster inte ingår).
5.2 Ange de individuella produktgrupper som Ert företag använder internt för marknadsföringsändamål och som ingår i varje relevant produktmarknad som beskrivs under punkt 5.1 ovan.
II. Uppgifter om berörda marknader
För vart och ett av de senaste tre räkenskapsåren skall beträffande varje berörd relevant produktmarknad och, om de skiljer sig härifrån, varje individuell produktgrupp
 1. för gemenskapen i dess helhet,
 2. individuellt för varje medlemsstat där parterna (inklusive företag tillhörande samma grupp enligt definitionen i avsnitt 3) är verksamma,
c) marknad,och, om de skiljer sig härifrån, för varje relevant geografisk
följande uppgifter lämnas:
5.3 en uppskattning av marknadens värde samt i förekommande fall av dess volym (t. ex. antalet expedierade eller levererade enheter)/n1/. Svaren kan illustreras med statistik från andra källor, om sådan finns tillgänglig. Ta även med en prognos över efterfrågeutvecklingen inom de berörda marknaderna,
5.4 (enligt definitionen i avsnitt 3),omsättningen för var och en av de grupper som parterna tillhör
5.5 som parterna tillhör,den beräknade marknadsandelen för var och en av de grupper
5.6 den beräknade marknadsandelen (uttryckt som värde och eventuellt som volym) för alla konkurrenter som har minst 10 procent av ifrågavarande geografisk marknad. Ange dessa företags namn, adress och telefonnummer,
5.7 en jämförelse mellan de priser som tas ut av de grupper som parterna tillhör i varje medlemsstat och en liknande jämförelse beträffande dessa prisnivåer mellan gemenskapen och dess viktigaste handelspartners (t.ex. USA, Japan och EFTA-länderna),
5.8 den relevanta geografiska marknaden, med uppgift om ursprungsland,det beräknade värdet (och eventuellt volymen) av importen till
5.9 parterna tillhör,den andel av denna import som härrör från de grupper som
5.10 en uppskattning av i vilken omfattning denna import är föremål för tariffära eller icke-tariffära handelshinder.
III. Uppgifter om konglomerat
Om någon av parterna (inklusive företag som tillhör samma grupp som anges i avsnitt 3) har en marknadsandel på 25 procent eller mer på en produktmarknad eller inom en individuell produktgrupp, utan att det föreligger horisontella eller vertikala samband, lämna följande uppgifter:
5.11 en beskrivning av varje relevant produktmarknad och en förklaring till varför varorna och/eller tjänsterna på dessa marknader på grund av sina egenskaper, priser och sin tilltänkta användning ingår (och varför andra inte ingår),
5.12 en förteckning över de individuella produktgrupper som används internt av Ert företag för marknadsföringsändamål och som ingår i varje relevant produktmarknad som beskrivs,
5.13 en uppskattning av marknadens värde och marknadsandelen under det senaste räkenskapsåret för varje grupp som parterna tillhör i fråga om varje berörd relevant produktmarknad och, om de skiljer sig härifrån, varje individuell produktgrupp
 1. för gemenskapen i dess helhet,
 2. individuellt för varje medlemsstat där de grupper som parterna
tillhör är verksamma,
c) marknad.och, om de skiljer sig härifrån, för varje relevant geografisk
I alla svar på frågorna i avsnitt 5 skall anmälaren ange vad uppskattningarna eller antagandena baseras på.

AVSNITT 6

Allmänna förhållanden på berörda marknader
Följande uppgifter skall lämnas beträffande de berörda relevanta produktmarknaderna och, om de skiljer sig härifrån, de berörda individuella produktgrupperna.
UPPGIFTER OM MARKNADSINTRÄDE
6.1 Har det skett något betydande inträde på dessa marknader inom gemenskapen under de senaste fem åren (eller en längre period om detta är motiverat)? Om svaret är "ja'', lämna uppgifter om de företag som har inträtt på marknaden och beräkna deras nuvarande marknadsandelar.
6.2 Finns det enligt anmälarens uppfattning företag (inklusive sådana som för närvarande endast är verksamma på marknader utanför gemenskapen) som skulle kunna inträda på gemenskapens marknader? Om svaret är "ja'', lämna upplysningar om dessa potentiella konkurrenter.
6.3 Hur stor är enligt anmälarens uppfattning sannolikheten för inträde på dessa marknader i betydande omfattning under de närmaste fem åren?
FAKTORER AV BETYDELSE FÖR INTRÄDE PÅ MARKNADEN
6.4 Beskriv de olika faktorer som i det aktuella fallet är av betydelse för inträde på de berörda marknaderna, såväl geografiska marknader som produktmarknader. Beakta därvid i förekommande fall följande aspekter.
 • De totala kostnaderna för marknadsinträde (kapital, säljfrämjande åtgärder, reklam, nödvändiga distributionssystem, service m.m.) i en omfattning motsvarande en betydande, konkurrenskraftig konkurrent och ange en sådan konkurrents marknadsandel.
 • I vilken omfattning påverkas marknadsinträde av att det krävs regeringstillstånd eller att vissa normer/standarder måste uppfyllas? Är marknadsinträde beroende av några rättsliga kontroller eller andra regleringar?
-- råvaror?I vilken omfattning påverkas marknadsinträde av tillgången på
 • I vilken omfattning påverkas marknadsinträde av avtalstiden för kontrakt mellan ett företag och dess leverantörer och/eller kunder?
-- rättigheter på dessa marknader.Ange betydelsen av patent- och knowhowlicenser samt andra
VERTIKAL INTEGRATION
6.5 var och en av parterna.Ange karaktären och omfattningen av vertikal integration för
FORSKNING OCH UTVECKLING
6.6 Vilken roll spelar forskning och utveckling för ett företags förmåga att på lång sikt konkurrera på den relevanta marknaden? Beskriv karaktären av den forskning och utveckling som utförs på berörda marknader av de företag som deltar i koncentrationen. Beakta därvid i förekommande fall följande aspekter.
 • Forsknings- och utvecklingsinsatsen/n1/på dessa marknader samt de berörda parternas andel av denna forsknings- och utvecklingsinsats.
 • Den tekniska utvecklingen på dessa marknader (inklusive utveckling av produkter och/eller tjänster, produktionsmetoder, distributionssystem mm.) under en lämplig tidsperiod.
 • Viktiga innovationer som har gjorts på dessa marknader under ifrågavarande period och de företag som har svarat för dessa innovationer.
--Innovationscykeln på dessa marknader och var parterna befinner sig
i denna innovationscykel.
--Beskriv i vilken omfattning de berörda parterna är licensgivare
eller licenstagare när det gäller patent- och knowhowlicenser samt andra rättigheter på berörda marknader.
DISTRIBUTIONSOCH SERVICESYSTEM
6.7 Redogör för de befintliga distributions- och servicesystemen på de berörda marknaderna. Beakta därvid i förekommande fall följande aspekter.
 • De mest utbredda distributionssystemen på marknaden och dessas betydelse. I vilken omfattning svarar tredje man och/eller företag tillhörande samma grupp som parterna enligt avsnitt 3 för distributionen?
 • De mest utbredda servicenäten (t.ex. för underhåll och reparationer) och deras betydelse för dessa marknader. I vilken omfattning svarar tredje man och/eller företag tillhörande samma grupp som parterna enligt avsnitt 3 för sådan service?
KONKURRENSVILLKOR
6.8 Ange anmälarnas fem största leverantörer (namn, adress och kontaktperson) och deras individuella andel av anmälarnas inköp.
6.9 Ange anmälarnas fem största kunder (namn, adress och kontaktperson) och deras individuella andel av anmälarnas försäljning.
6.10 Redogör för utbuds- och efterfrågestrukturen på berörda marknader. Denna redogörelse skall bidra till att öka kommissionens förståelse för de konkurrensvillkor under vilka parterna verkar. Beakta därvid i förekommande fall följande aspekter.
 • Marknadernas utvecklingsfaser, t.ex. introduktion, tillväxt, mognad och avtagande. I vilken av dessa faser anser anmälaren att de berörda produkterna befinner sig?
 • Utbudsstrukturen. Ange de olika kategorier som finns på utbudssidan och beskriv den "typiska leverantören" inom varje kategori.
 • Efterfrågestrukturen. Ange de olika grupper som finns på efterfrågesidan och beskriv den "typiska kunden" inom varje grupp.
 • Spelar offentliga myndigheter, statliga verk eller statsägda företag eller liknande organ en betydande roll för utbud eller efterfrågan? Lämna närmare upplysningar om sådana fall.
 • Den totala kapaciteten inom gemenskapen som helhet under de senaste tre åren. Vilken andel av denna kapacitet har parterna svarat för under perioden och hur stort har deras kapacitetsutnyttjande varit?
SAMARBETSAVTAL
6.11 och/eller vertikala) på de berörda marknaderna?I vilken omfattning finns det samarbetsavtal (horisontella
6.12 Redogör för de viktigaste samarbetsavtal som parterna har ingått på de berörda marknaderna, t. ex. licensavtal, avtal om forskning och utveckling, specialisering, distribution, långtidsleveranser och informationsutbyte.
BRANSCHORGANISATIONER
6.13 på de berörda marknaderna.Ange namn och adress på de viktigaste branschorganisationerna
VÄRLDSMARKNADEN
6.14 ange parternas ställning på denna marknad.Beskriv världsmarknaden för den planerade koncentrationen och
AVSNITT 7
Allmänna frågor
7.1 Beskriv hur den planerade koncentrationen väntas påverka avnämarintressena i mellanliggande och slutliga distributionsled samt det tekniska framåtskridandet.
7.2 Om kommissionen konstaterar att den anmälda transaktionen inte utgör en koncentration enligt artikel 3 i förordning nr 4064/89/EEG, begär Ni då att anmälan behandlas som en ansökan enligt artikel 2 eller en anmälan enligt artikel 4 i förordning nr 17, som en ansökan enligt artikel 12 eller en anmälan enligt artikel 14 i förordning nr 1017/68/EEG, som en ansökan enligt artikel 12 i förordning nr 4056/86/EEG eller som en ansökan enligt artikel 3.2 eller artikel 5 i förordning nr 3975/87/EEG?

AVSNITT 8

Försäkran
Anmälan skall avslutas med följande försäkran, som skall undertecknas av eller för alla anmälarna.
Undertecknade försäkrar härmed att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan oss veterligen är korrekta, att alla uppskattningar är angivna som sådana och är gjorda på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har uttalats i god tro.
Undertecknade har tagit del av bestämmelserna i artikel 14.1 b i förordning nr 4064/89/EEG.
Ort och datum:
Namnteckningar:

VÄGLEDNING I

BERÄKNING AV KREDIT- OCH ANDRA FINANSINSTITUTS OMSÄTTNING
(Artikel 5.3 a)
Följande exempel (en planerad sammanslagning mellan bank A och bank B) ges för att belysa hur man beräknar kredit- och andra finansinstituts omsättning.
I. Koncernbalansräkning
(i milj. ecu)
TillgångarBank ABank B
Utlåning till kreditinstitut -- varav till kreditinsitut inom EG -- varav till kreditinsitut i en (och samma)20 000 (10 000)1 000 (500)
medlemsstat X(5 000)(500)
Utlåning till kunder -- varav till gemenskapsinvånare -- varav till invånare i en (och samma)60 000 (30 000)4 000 (2 000)
medlemsstat X(15 000)(500)
Andra tillgångar20 0001 000
Summa tillgångar100 0006 000
II. Beräkning av omsättning
I stället för omsättning skall följande siffror användas:
Bank ABank B
1. ersätts med en tiondel av de totala tillgångarna: vilket tillsammans blir mer än 5 000 milj. ecuDen totala omsättningen i hela världen10 000600
 1. Omsättning inom gemenskapen som helhet ersätts för varje bank med en tiondel av de totala tillgångarna multiplicerad med förhållandet mellan utlåning till kreditinstitut och kunder inom gemenskapen och den totala summan av utlåning till kreditinstitut och kunder.
Bank ABank B
Detta beräknas på följande sätt: en tiondel av de totala tillgångarna: vilket för varje bank multipliceras med förhållandet mellan: utlåning till kreditinstitut och kunder inom gemenskapen10 000 10 000 30 000600 500 2 000
40 0002 500
och den totala summan av utlåning till kreditinstitut och kunder20 000 60 0001 000 4 000
80 0005 000
För Bank A: 10 000 multiplicerat med (40 000:80 000) = 5 000 Bank B: 600 multiplicerat med (2 500:5 000) = 300 vilket blir mer än 250 milj. ecu för varje bank.
 1. Den totala omsättningen i en (och samma) medlemsstat X
Bank ABank B
ersätts med en tiondel av de totala tillgångarna: vilket för varje bank multipliceras med förhållandet mellan utlåning till kreditinstitut och kunder i en och samma medlemsstat X och den totala summan av utlåning till kreditinstitut och kunder.10 000600
Bank ABank B
Detta beräknas på följande sätt: utlåning till kreditinstitut och kunder i en (och samma) medlemsstat X5 000 15 000500 500
20 0001 000
och den totala summan av utlåning till kreditinstitut och kunder80 0005 000
För Bank A: 10 000 multiplicerat med (20 000:80 000) = 2 500 Bank B: 600 multiplicerat med (1 000:5 000) = 120 Resultatet blir att 50 % av omsättningen inom gemenskapen som helhet för bank A och 40 % av motsvarande omsättning för bank B uppnås i en (och samma) medlemsstat X.

III. Slutsats

Eftersom
a) tillsammans överstiger 5 000 milj. ecu,den totala omsättningen i hela världen för bank A och bank B
b) överstiger 250 milj. ecu, ochomsättningen inom gemenskapen som helhet för var och en av bankerna
 1. mindre än två tredjedelar av var och en av bankernas omsättning inom gemenskapen som helhet uppnås i en (och samma) medlemsstat,
skulle den planerade sammanslagningen omfattas av förordningen.

VÄGLEDNING II

BERÄKNING AV FÖRSÄKRINGSBOLAGS OMSÄTTNING
(Artikel 5.3 a)
Följande exempel (en planerad koncentration mellan försäkringsbolag A och försäkringsbolag B) ges för att belysa hur man beräknar försäkringsbolags omsättning.
I. Koncernresultaträkning
(i milj. ecu)
IntäkterFörsäkringsbolagFörsäkringsbolag
AB
Tecknade bruttopremier -- varav bruttopremier erhållna från5 00300
gemenskapsinvånare(4 500)(300)
-- varav bruttopremier erhållna från
invånare i en (och samma) medlems stat X(3 600)(270)
Andra intäkter50050
Summa tillgångar5 500350
II. Beräkning av omsättning
Den totala omsättningen i hela världen ersätts med värdet av tecknade bruttopremier i hela världen, vilket uppgår till totalt 5 300 milj. ecu.
 1. Omsättning inom gemenskapen som helhet ersätts för vart och ett av försäkringsbolagen med värdet av bruttopremier tecknade av gemenskapsinvånare. Detta belopp överstiger 250 milj. ecu för vart och ett av försäkringsbolagen.
 2. Omsättning i en (och samma) medlemsstat X ersätts för försäkringsbolag med värdet av bruttopremier tecknade av invånare i en (och samma) medlemsstat X. 80 % av försäkringsbolag As bruttopremieintäkter kommer från gemenskapsinvånare i medlemsstat X, medan 90 % av försäkringsbolag Bs bruttopremieintäkter kommer från gemenskapsinvånare i samma medlemsstat X.

III. Slutsats

Eftersom
 1. den totala omsättningen i hela världen för försäkringsbolagen A och B, ersatt med värdet av tecknade bruttopremier i hela världen, överstiger 5 000 milj. ecu,
 2. värdet av bruttopremier tecknade av gemenskapsinvånare överstiger 250 milj. ecu för vart och ett av försäkringsbolagen, men
 3. mer än två tredjedelar av vart och ett av försäkringsbolagens bruttopremieintäkter från gemenskapsinvånare kommer från en (och samma) medlemsstat X, skulle den planerade koncentrationen inte omfattas av förordningen.

VÄGLEDNING III

BERÄKNING AV GEMENSAMMA FÖRETAGS OMSÄTTNING

A. BILDANDE AV ETT GEMENSAMT FÖRETAG (Artikel 3.2)
Om två (eller flera) företag bildar ett gemensamt företag som utgör en koncentration, är det de deltagande företagens omsättning som räknas.
B. ETT BEFINTLIGT GEMENSAMT FÖRETAG (Artikel 5.5)
Följande exempel belyser hur man beräknar omsättningen när det finns ett gemensamt företag C mellan två företag A och B som deltar i en koncentration.
I. Resultaträkning
(i milj. ecu)
OmsättningFöretag AFöretag B
Försäljningsintäkter -- varav inom gemenskapen -- varav i medlemsstat Y10 000 (8 000) (4 000)2 000 (1 500) (900)
(i milj. ecu)
OmsättningGemensamt företag C
Försäljningsintäkter i hela världen -- varav från transaktioner med företag A -- varav från transaktioner med företag B100 (20) (10)
Omsättning från transaktioner med andra företag -- varav inom gemenskapen -- varav i medlemsstat Y70 (60) (50)
II. Behandling av det gemensamma företaget
 1. Företag C kontrolleras gemensamt (enligt artikel 3.3 och 4) av de i koncentrationen deltagande företagen A och B, oavsett om andra företag är delägare i företag C.
 2. Företag C är inte medtaget i As och Bs resultaträkningar.
 3. Omsättningen från Cs transaktioner med A och B skall inte medräknas.
 4. Omsättningen från Cs transaktioner med andra företag skall fördelas lika mellan företagen A och B, oavsett dessas individuella aktieinnehav i C.
 5. Ett gemensamt företag som har bildats av något av de deltagande företagen och ett annat företag skall inte medräknas (såvida det inte redan har konsoliderats).
III. Beräkning av omsättning
 1. Företag As totala omsättning i hela världen skall beräknas på följande sätt: 10 000 milj. ecu plus 50 % av Cs omsättning i hela världen från transaktioner med andra företag än A och B (35 milj. ecu), vilket ger summan 10 035 milj. ecu.
Företag Bs totala omsättning i hela världen skall beräknas på följande sätt: 2 000 milj. ecu plus 50 % av Cs omsättning i hela världen från transaktioner med andra företag än A och B (35 milj. ecu), vilket ger summan 2 035 milj. ecu.
b) är 12 070 milj. ecu.Den totala omsättningen i hela världen för de deltagande företagen
 1. Företag As omsättning i medlemsstat Y uppgår till 4 025 milj. ecu (inberäknat 50 % av Cs omsättning i denna medlemsstat) och dess omsättning inom gemenskapen som helhet till 8 030 milj. ecu (inkl. 50 % av Cs omsättning inom gemenskapen). Företag Bs omsättning i medlemsstat Y uppgår till 925 milj. ecu (inberäknat 50 % av Cs omsättning i denna medlemsstat) och dess omsättning inom gemenskapen som helhet till 1 530 milj. ecu (inkl. 50 % av Cs omsättning inom gemenskapen).

IV. Slutsats

Eftersom
a) överstiger 5 000 milj. ecu,den totala omsättningen i hela världen för företagen A och B
 1. omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av de företag som deltar i koncentrationen överstiger 250 milj. ecu,
 2. vart och ett av de deltagande företagen uppnår mindre än två tredjedelar (företag A 50,1 % och företag B 60,5 %) av sin omsättning inom gemenskapen i en (och samma) medlemsstat Y,
skulle den planerade koncentrationen omfattas av förordningen.

VÄGLEDNING IV

TILLÄMPNING AV TVÅTREDJEDELSREGELN
(Artikel 1)
Följande exempel belyser tillämpningen av tvåtredjedelsregeln på företag (en planerad koncentration mellan företagen A och B).

I. Koncernresultaträkning

EXEMPEL 1
(i milj. ecu)
OmsättningFöretag AFöretag B
Försäljningsintäkter i hela världen -- varav inom gemenskapen -- varav i medlemsstat X10 000 (8 000) (6 000)500 (400) (200)
EXEMPEL 2 a
(i milj. ecu)
OmsättningFöretag AFöretag B
Försäljningsintäkter i hela världen -- varav inom gemenskapen -- varav i medlemsstat X4 800 (2 400) (2 100)500 (400) (300)
EXEMPEL 2 b
samma siffror som i exempel 2 a, men företag B uppnår en omsättning på 300 milj. ecu i medlemsstat Y.

II. Tillämpning av tvåtredjedelsregeln

EXEMPEL 1
1.Omsättningen inom gemenskapen som helhet uppgår för företag A till 8
000 milj. ecu och för företag B till 400 milj. ecu.
 1. Omsättningen i en (och samma) medlemsstat X uppgår för företag A (6 000 milj. ecu) till 75 % av dess omsättning inom gemenskapen och för företag B (200 milj. ecu) till 50 % av dess omsättning inom gemenskapen.
 2. Slutsats I detta fall skulle, trots att företag A uppnår mer än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen i medlemsstat X, den planerade koncentrationen omfattas av förordningen eftersom företag B uppnår mindre än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen i medlemsstat X.
EXEMPEL 2 a
1.Omsättningen inom gemenskapen som helhet uppgår för företag A till 2
400 milj. ecu och för företag B till 400 milj. ecu.
 1. Omsättningen i en (och samma) medlemsstat X uppgår för företag A till 2 100 milj. ecu (dvs. 87,5 % av dess omsättning inom gemenskapen) och för företag B till 300 milj. ecu (dvs. 75 % av dess omsättning inom gemenskapen).
 2. Slutsats I detta fall uppnår vart och ett av de deltagande företagen mer än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen i en (och samma) medlemsstat X. Den planerade koncentrationen skulle därför inte omfattas av förordningen.

EXEMPEL 2 b

Slutsats
I detta fall skulle inte tvåtredjedelsregeln gälla eftersom företagen A och B uppnår mer än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen i olika medlemsstater X och Y. Den planerade koncentrationen skulle därför omfattas av förordningen.

BILAGA 2

Helgdagar år 1990
(Bilagan utelämnad.)

Rättsakt nr 20

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) Nr 4261/88
av den 16 december 1988 om de klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 som fastställer proceduren för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 som fastställer proceduren för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn/n1/, särskilt artikel 19 i denna,
med beaktande av den rådgivande kommitténs för kartell- och monopolfrågor på luftfartens område yttrande, och
med beaktande av följande:
Enligt artikel 19 i förordning (EEG) nr 3975/87 har kommissionen befogenhet att utfärda tillämpningsföreskrifter med avseende på form, innehåll och detaljer i övrigt för klagomål enligt artikel 3.1, ansökningar enligt artiklarna 3.2 och 5 samt sådana förhör som anges i artikel 16.1 och 16.2 i nämnda förordning.
Klagomål enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3975/87 kan göra det lättare för kommissionen att vidta åtgärder mot överträdelser på luftfartsområdet av artiklarna 85 och 86 i Romfördraget. Proceduren för inlämnande av klagomål bör därför göras så enkel som möjligt. Det bör föreskrivas att klagomål skall inges skriftligen i ett exemplar, medan det överlämnas åt klaganden att bestämma om klagomålets form, innehåll och detaljer i övrigt.
Ansökningar enligt artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87 kan få betydelsefulla rättsliga konsekvenser för varje företag som är part i en överenskommelse, ett beslut eller ett samordnat förfarande. Företagen bör därför ha rätt att var för sig lämna in sådana ansökningar till kommissionen. Å andra sidan är det nödvändigt att ett företag, som utnyttjar denna rätt, underrättar övriga företag som är parter i överenskommelsen, beslutet eller det samordnade förfarandet om detta så att de kan skydda sina intressen.
Det åligger företagen och företagssammanslutningar att underrätta kommissionen om de omständigheter på vilka de grundar sina ansökningar enligt artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87.
Det bör föreskrivas att ansökningar skall inges på fastställda formulär så att behöriga myndigheters prövning av dem förenklas och påskyndas, vilket är i alla berörda parters intresse.
I de flesta fall kommer kommissionen redan under den procedur för förhör som anges i artikel 16.1 och 16.2 i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 att stå i nära kontakt med de delaktiga företagen eller företagssammanslutningar. Dessa kommer således att ha tillfälle att yttra sig över de invändningar som framförs mot dem.
Enligt artikel 16.1 och 16.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 och med beaktande av rätten till försvar skall berörda företag och företagssammanslutningar vid procedurens avslutning ha rätt att yttra sig över samtliga de invändningar mot dem som kommissionen avser att lägga till grund för sina beslut.
Förutom de företag eller företagssammanslutningar som är parter i proceduren kan även andra fysiska eller juridiska personer ha intresse av att bli hörda. Enligt artikel 16.2, andra meningen i förordning (EEG) nr 3975/87 skall sådana personer ges möjlighet att bli hörda om de gör framställning härom och därvid visar att de har tillräckligt intresse i saken.
Personer som har lämnat in klagomål enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3975/87 bör ges möjlighet att yttra sig när kommissionen finner att de fakta som den har tillgång till inte utgör tillräcklig grund för att ingripa.
De personer som har rätt att yttra sig skall, både i eget intresse och av administrativa skäl, framställa sina synpunkter skriftligen utan att detta inskränker deras möjlighet att komplettera den skriftliga proceduren med en muntlig.
Det är nödvändigt att fastställa rättigheterna för de personer som skall höras, särskilt bestämmelser om hur de får företrädas eller biträdas samt bestämmelser om fastställelse och beräkning av tidsfrister.
Den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartsområdet avger sitt yttrande på grundval av ett preliminärt förslag till beslut. Samråd med kommittén om ett fall bör därför ske efter det att undersökningen av fallet avslutats. Detta samråd hindrar inte kommissionen att vid behov ta upp fallet till förnyad prövning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

KLAGOMÅL OCH ANSÖKNINGAR

Artikel 1

Klagomål
 1. Klagomål enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3975/87 skall lämnas in skriftligen och vara avfattade på ett av gemenskapens officiella språk, medan det överlämnas åt klagandena att bestämma om klagomålens form, innehåll och övriga detaljer.
 2. Klagomål får lämnas in av
  1. medlemsstater
b) intresse.fysiska eller juridiska personer som gör gällande ett rättmätigt
 1. När företrädare för företag, företagssammanslutningar eller för fysiska eller juridiska personer undertecknar klagomål, skall de skriftligen bestyrka sin behörighet att företräda företaget.

Artikel 2

Personer som är berättigade att lämna in ansökningar
 1. Varje företag som deltar i överenskommelser, beslut eller samordnade förfaranden av den art som beskrivs i artiklarna 85.1 eller 86 i fördraget får lämna in en ansökan enligt artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87. Om ansökningen lämnas in av endast några av de deltagande företagen, skall de underrätta de övriga om detta.
 2. Då företrädare för företag, företagssammanslutningar eller för fysiska eller juridiska personer undertecknar ansökningar enligt artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87, skall de skriftligen bestyrka sin behörighet.
 3. Vid gemensamma ansökningar skall en gemensam företrädare vara utsedd.

Artikel 3

Inlämnande av ansökningar
 1. En ansökan enligt artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87 skall göras på blankett motsvarande fastställt formulär AER i bilaga 1.
 2. Flera deltagande företag kan använda en blankett för ansökningen.
 3. En ansökan skall innehålla de på blanketten begärda upplysningarna.
 4. En ansökan med bilagor skall lämnas in till kommissionen i fjorton exemplar.
 5. De handlingar som bifogas en ansökan skall vara i original eller bestyrkta kopior.
 6. En ansökan skall vara avfattad på ett av gemenskapens officiella språk. Handlingar som bifogas en ansökan skall lämnas in på originalspråket. Om originalspråket inte är ett av gemenskapens officiella språk skall en översättning till ett av dessa språk bifogas.
 7. En ansökan får verkan från den dag då den kom in till kommissionen. När en ansökan sänds i rekommenderat brev, skall den anses ha kommit in den dag som framgår av det avsändande postkontorets poststämpel.
 8. Om en ansökan, som lämnas in enligt artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87, inte faller inom nämnda förordnings tillämpningsområde, skall kommissionen snarast möjligt underrätta sökanden om att den avser att pröva ansökan enligt bestämmelser i en annan förordning som är tillämplig på fallet, varvid ansökan dock skall få verkan enligt bestämmelserna i punkt 7. Kommissionen skall underrätta sökanden om orsaken och fastställa en tidsfrist inom vilken denne skriftligen skall framställa sina eventuella synpunkter innan kommissionen behandlar ansökningen enligt bestämmelserna i denna andra förordning.

AVSNITT II

FÖRHÖR

Artikel 4
Innan kommissionen samråder med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartens område skall den hålla förhör enligt artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 3975/87.
Artikel 5
 1. Kommissionen skall skriftligen meddela företag och företagssammanslutningar de invändningar som framförs mot dem. Meddelandena skall sändas till vart och ett av dem eller till en av dem utsedd gemensam företrädare.
 2. Kommissionen får dock meddela parterna genom underrättelser i Europeiska gemenskapernas offentliga tidning om detta med hänsyn till omständigheterna framstår som ändamålsenligt, särskilt då flera företag skall meddelas och ingen gemensam företrädare har utsetts. Vid offentliggörandet skall hänsyn tas till företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter.
 3. Ett företag eller en företagssammanslutning kan åläggas böter eller föreläggas vite endast om invändningarna meddelats på det sätt som föreskrivs i punkt 1.
 4. I meddelandet om invändningar skall kommissionen fastställa en tidsfrist inom vilken företagen och företagssammanslutningarna kan framföra sina synpunkter till kommissionen.
Artikel 6
 1. Företag och företagssammanslutningar skall inom den fastställda tidsfristen skriftligen framföra sina synpunkter över de invändningar som framförts mot dem.
 2. De får i sina skriftliga yttranden anföra samtliga omständigheter som har betydelse för deras försvar.
 3. De kan bifoga varje handling av betydelse som bevis för åberopade omständigheter. De kan också föreslå kommissionen att höra personer som kan bestyrka deras uppgifter.
Artikel 7
Kommissionen skall i sitt beslut behandla endast de invändningar mot företag och företagssammanslutningar som dessa har beretts tillfälle att yttra sig över.
Artikel 8
Om fysiska eller juridiska personer gör framställning om att bli hörda enligt artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 och visar att de har tillräckligt intresse i saken, skall kommissionen bereda dem tillfälle att skriftligen meddela sina synpunkter inom en av kommissionen fastställd tidsfrist.
Artikel 9
När kommissionen efter att ha mottagit ett klagomål enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3975/87 finner att det, på grundval av de fakta den har tillgång till, inte föreligger tillräcklig grund för den att ingripa, skall den meddela de personer som lämnat in klagomålet skälen för detta och fastställa en tidsfrist inom vilken de skriftligen kan lämna in ytterligare synpunkter.
Artikel 10
 1. Kommissionen skall bereda de personer som i sina skriftliga yttranden har begärt att få framföra sina argument muntligen, tillfälle att göra detta, om det visas att de har tillräckligt intresse i saken eller om kommissionen avser att ålägga dem böter eller förelägga dem vite.
 2. Kommissionen kan på samma sätt bereda andra personer möjlighet att muntligen framföra sina synpunkter.
Artikel 11
 1. Kommissionen kallar de personer som skall höras för inställelse på dag som fastställs av kommissionen.
 2. Den skall genast sända en kopia av kallelsen till medlemsstaternas behöriga myndigheter, som kan utse en tjänsteman att delta vid förhöret.
Artikel 12
 1. Ett förhör skall ledas av de personer som kommissionen utser.
 2. Personer som kallats att inställa sig skall infinna sig personligen, genom ombud eller behörig ställföreträdare. Företag och företagssammanslutningar får dessutom företrädas av en behörigen befullmäktigad representant utsedd bland fast anställd personal.
Personer som hörs av kommissionen får biträdas av advokater eller universitetslärare med rätt att föra talan inför Europeiska gemenskapernas domstol i enlighet med artikel 17 i protokollet med domstolens stadga, eller av andra kvalificerade personer.
 1. Förhören är inte offentliga. Personer skall höras var för sig eller i närvaro av andra personer som är kallade att inställa sig. I det senare fallet skall hänsyn tas till företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter.
 2. Huvudinnehållet av de uttalanden som görs av varje person under förhöret skall nedtecknas i protokoll som skall läsas upp för och godkännas av den som hörts.
Artikel 13
Utan inskränkning i tillämpningen av artikel 5.2 skall kommissionens meddelanden och kallelser sändas till mottagarna i rekommenderat brev med mottagningsbevis eller skall de överlämnas personligen mot kvittens.
Artikel 14
 1. När kommissionen fastställer de tidsfrister som anges i artiklarna 3.8, 5, 8 och 9, skall den ta hänsyn till både den tid som behövs för förberedelse av ett yttrande och till hur brådskande ärendet är. Tidsfristen skall vara minst två veckor. Den kan förlängas.
 2. Fristerna skall löpa från dagen efter det att ett meddelande kvitterats eller överlämnats personligen.
 3. Skriftliga yttranden skall ha kommit in till kommissionen eller ha avsänts i rekommenderat brev före tidsfristens utgång. Infaller tidsfristens sista dag på en söndag eller allmän helgdag, förlängs den till utgången av påföljande vardag. Vid förlängning av fristen används de i bilaga 2 till denna förordning angivna allmänna helgdagarna när det är dagen för mottagande av ett skriftligt yttrande som är avgörande, medan de i avsändningslandet i lag fastställda helgdagarna används när dagen för avsändande är avgörande.
Artikel 15
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 december 1988.

På kommissionens vägnar

Peter Sutherland Ledamot av kommissionen

BILAGA 1
Med detta formulär följer en bilaga som innehåller de upplysningar som anges vid vidlagda "Vägledning".
Formuläret och bilagan skall inges i fjorton exemplar (två för kommissionen och ett för varje medlemsstat). Alla relevanta överenskommelser inges i tre exemplar och andra handlingar som åberopas i ett exemplar.
Var vänlig och glöm ej att fylla i bifogade mottagningsbevis.
Om utrymmet i formuläret inte är tillräckligt ombedes Ni att använda extra blad och ange till vilken punkt i formuläret upplysningarna hänför sig.

FORMULÄR AER

TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Generaldirektionen för konkurrens 200, rue de la Loi B-1049 Bryssel
A. Ansökan om icke-ingripande besked enligt artikel 3.2 i Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om tillämpning av artikel 85.1 eller artikel 86 i fördraget om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen.
B. Ansökan enligt artikel 5 i Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om ett beslut enligt artikel 85.3 i fördraget om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen.
Upplysningar om parternas identitet
 1. Sökanden
Fullständigt namn och adress samt telefon-, telex- och telefaxnummer samt en kortfattad beskrivning av det (de) företag eller den (de) företagssammanslutning(ar) som ger in ansökan.
I fråga om enkla bolag, enskilda firmor eller andra icke juridiska personer som driver rörelse under annat namn än innehavarnas (innehavarens) skall även anges dessas (dennes) fullständiga namn och adress eller bolagsmännens.
När en ansökan ges in på en annan persons vägnar (eller ges in av flera än en person), skall företrädarens (eller den gemensamma företrädarens) namn, adress och ställning anges och behörighetshandlingar bifogas. Om en ansökan ges in av flera än en person eller på flera än en persons vägnar, bör de utse en gemensam företrädare (jämför artikel 2.2 och 2.3 i kommissionens förordning nr 4261/88).
 1. Andra parter
Fullständigt namn och adress samt kortfattad redogörelse för andra deltagande i överenskommelsen, beslutet eller det samordnade förfarandet (i det följande kallade "överenskommelserna'').
Ange vilka åtgärder som vidtagits för att underrätta dessa andra parter om denna ansökan.
(Sådana upplysningar är inte nödvändiga med avseende på standardavtal som sökanden har ingått eller ämnar att ingå med ett flertal skilda parter.)
Ändamålet med ansökan
(Se Vägledningen)(Var vänlig besvara frågorna med "ja'' eller "nej")
Ansöker Ni endast om ett icke-ingripande besked? (Se Vägledningen Å avsnitt IV, slutet av första stycket, vad angår innebörden av en sådan ansökan.)
Ansöker Ni om ett icke-ingripande besked och samtidigt om ett beslut enligt artikel 85.3 om kommissionen inte lämnar ett icke-ingripande besked?
Ansöker Ni endast om ett beslut enligt artikel 85.3?
Skulle Ni vara nöjd med ett skriftligt besked om att ingen åtgärd är påkallad i ärendet ("comfort letter")? (Se slutet av avsnitt VII i Vägledningen.)
Skriv ingenting i marginalen
Undertecknade försäkrar på heder och samvete att de upplysningar som lämnats ovan och på bifogade sidor är sanningsenliga, att alla uppskattningar har angetts vara uppskattningar och är gjorda efter bästa förmåga på grundval av faktiska omständigheter samt att alla uttalanden är lämnade med ärligt uppsåt.
Undertecknade är medvetna om bestämmelserna i artikel 12.1 a i förordning (EEG) nr 3975/87 (se vidlagda Vägledningen).

Ort och datum

Underskrifter , den
, den
, den
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Bryssel
KOMMISSION
Generaldirektoratet för konkurrens
Till
MOTTAGNINGSBEVIS
(Detta formulär återsänds till ovan angiven adress om den övre halvan har ifyllts i ett exemplar av den person som lämnar in ansökan.)
Er ansökan av den beträffande Er referens: Parter: 1 2 och andra (Det är inte nödvändigt att uppge ytterligare deltagande företag.)
(Ifylls av kommissionen) Mottagen den och registrerad under nr IV/AER/
Var vänlig ange ovanstående ärendenummer vid all korrespondens
Tillfällig adress:Tel.:Telex:Telegramadress:
200, rue de la LoiDirekt linje: 235....COMEU B 21877COMEUR
Bryssel
B-1049 BrysselVäxel: 235 11 11
VÄGLEDNING
INNEHÅLL
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. formulären under tillämpliga rubriker Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: press- och informationskontor inom gemenskapenÄndamålet med gemenskapens konkurrensregler Icke-ingripande besked Beslut enligt artikel 85.3 Ändamålet med formulären Formulärens beskaffenhet Behovet av fullständiga och riktiga upplysningar Den efterföljande proceduren Sekretess Ytterligare upplysningar som skall lämnas i bilagan till Text till artiklarna 83 och 86 i Romfördraget Förteckning över relevanta rättsakter Förteckning över medlemsstater samt kommissionens
Tillägg till eller ändringar i dessa bilagor offentliggöres av kommissionen.
Anmärkning: Vid tveksamhet hur ansökan skall fyllas i eller om ytterligare upplysningar önskas kan förfrågan ske hos Generaldirektoratet för konkurrens (DG IV) i Bryssel. Det är också möjligt att vända sig till ett av kommissionens informationskontor (informationskontoren inom gemenskapen är förtecknade i bilaga 3), som kan lämna upplysningar eller hänvisa till en tjänsteman i Bryssel som talar det officiellt EG-språk som önskas.
I. Ändamålet med gemenskapens konkurrensregler
Ändamålet med dessa regler är att förhindra snedvridning av konkurrensen inom den gemensamma marknaden genom monopol eller karteller. De gäller för alla företag som direkt eller indirekt driver handel inom den gemensamma marknaden, oavsett var de är etablerade. Artikel 85.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (texten till artiklarna 85 och 86 återges i bilaga 1 till denna vägledning) förbjuder konkurrensbegränsande överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater. I artikel 85.2 fastslås att överenskommelser eller andra rättsligt bindande beslut, som innehåller sådana begränsningar, är ogiltiga (EG-domstolen har dock förklarat att i den mån konkurrensbegränsande avtalsbestämmelser kan brytas ut ur avtalen endast dessa bestämmelser ogiltiga). Artikel 85.3 ger emellertid kommissionen befogenhet att undanta förfaranden som har gynnsamma följder. Artikel 86 förbjuder missbruk av en dominerande ställning. De ursprungliga tillämpningsföreskrifterna för dessa artiklar, vilka innehåller bestämmelser om "icke-ingripande besked" och beslut enligt artikel 85.3, fastställdes för sjöfartssektorn i förordning (EEG) nr 4056/86 och för luftfartssektorn i förordning (EEG) nr 3975/87 (dessa och alla övriga förordningar och meddelanden som nämns i denna vägledning eller som är relevanta för ansökningar som görs på formulären är förtecknade i bilaga 2).
II. Icke-ingripande besked
Bestämmelser om en procedur för icke-ingripande besked har införts endast för luftfartssektorn. Syftet med denna proceduren är att ge företag möjlighet att förvissa sig om kommissionen anser att någon av deras överenskommelser är förbjuden eller något förfarande förbjudet enligt artikel 85.1 eller 86 i fördraget. (Bestämmelserna härom finns i artikel 3 i förordning (EEG) nr 3975/87.) Beskedet lämnas genom ett beslut i vilket kommissionen fastslår att det inte, på grundval av de fakta den har tillgång till, enligt artikel 85.1 eller 86 i fördraget föreligger några skäl för kommissionen att ingripa med avseende på överenskommelsen eller förfarandet.
Varje part kan ansöka om ett icke-ingripande besked, även utan de övriga parternas medgivande (men inte utan deras vetskap). Det är emellertid inte meningsfullt att ge in en sådan ansökan när överenskommelsen eller förfarandet uppenbarligen inte omfattas av artikel 85.1 eller 86. Kommissionen har heller ingen skyldighet att lämna ett icke-ingripande besked -- i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 anges att ". . . kommissionen kan lämna besked . . .". Kommissionen meddelar normalt inte beslut med icke-ingripande besked i fal l som enligt dess mening uppenbarligen inte omfattas av förbudet i artikel 85.1 och där det således inte finns något rimligt tvivel för kommissionen att undanröja genom ett sådant beslut,
III. Beslut enligt artikel 85.3
Ansökan om beslut enligt artikel 85.3 gör det möjligt för företag att ingå överenskommelser som innebär ekonomiska fördelar trots att de är konkurrensbegränsande. (Bestämmelserna härom finns i artiklarna 12 och 13 i förordning (EEG) nr 4056/86 och i artiklarna 4, 5 och 6 i förordning (EEG) nr 3975/87.) Efter en sådan ansökan kan kommissionen meddela ett beslut varigenom den fastställer att artikel 85.1 inte är tillämplig på de överenskommelser som anges i beslutet. Kommissionen skall ange giltighetstiden för varje sådant beslut. Den kan förena ett beslut med villkor och förpliktelser samt under vissa omständigheter ändra eller återkalla det eller förbjuda särskilda åtgärder från parternas sida, framför allt om beslutet är grundat på oriktig information eller om sakförhållandena har ändrats.
Varje part kan ge in en ansökan, även utan andra parters samtycke (men inte utan deras vetskap).
Förordningarna (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 innehåller bestämmelser om en "invändningsprocedur" som möjliggör en snabbare handläggning av ansökningarna. Om en ansökan kan godkännas enligt tillämplig förordning, om den är fullständig och om den överenskommelse som ansökan avser inte föranlett klagomål eller eget initiativ-förfarande, offentliggör kommissionen ett sammandrag av ansökan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och anmodar varje intresserad tredje man och medlemsstaterna att komma in med sina synpunkter. Såvida kommissionen inte inom 90 dagar från dagen för offentliggörandet meddelar sökandena att det föreligger allvarliga tvivel om tillämpligheten av artikel 85.3 i fördraget, anses överenskommelsen undantagen från förbudet under den tid som redan förflutit och under högst sex år från dagen för offentliggörandet. När kommissionen meddelar sökandena att det föreligger allvarliga tvivel om tillämpligheten av artikel 85.3, tillämpas den procedur som beskrivs i punkt VII i denna vägledning.
Inom luftfartssektorn avser kommissionen att införa ett antal förordningar vari anges att artikel 85.1 inte är tillämplig på grupper av överenskommelser.
Ett beslut enligt artikel 85.3 kan ges retroaktiv verkan. Om kommissionen finner att en överenskommelse som är föremål för ansökan redan är förbjuden enligt artikel 85.1 och att artikel 85.3 inte är tillämplig och kommissionen därför meddelas ett beslut om att förbjuda den, kan parterna trots detta, räknat från dagen för ansökan, inte åläggas böter för en handling som beskrivits i ansökan (artikel 19.4 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 12.5 i förordning (EEG) nr 3975/87).
IV. Ändamålet med formulären
Ändamålet med formulär AER är att göra det möjligt för företag eller företagssammanslutningar, oavsett var de är belägna, att ansöka hos kommissionen om ett icke-ingripande besked med avseende på överenskommelser eller förfaranden eller att med stöd av artikel 85.3 ansöka om undantag från förbudet i artikel 85.1. Formuläret gör det möjligt för företag som ansöker om ett icke-ingripande besked att samtidigt ansöka om ett beslut enligt artikel 85.3. Det bör anmärkas att endast en ansökan om ett beslut enligt artikel 85.3 ger befrielse från böter. Formulär MAR är endast avsett för en ansökan om ett beslut enligt artikel 85.3.
För att vara giltiga skall ansökningar avseende sjöfart göras på formulär MAR (i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 i förordning nr 4260/88), medan ansökningar avseende luftfart skall göras på formulär AER (i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i förordning nr 4261/88).
V. Formulärens beskaffenhet
Formulären består av ett blad med begäran om upplysningar om sökanden och varje annan parter. Dessa upplysningar skall kompletteras med ytterligare upplysningar som lämnas under de rubriker och de frågor som anges nedan (se avsnitt IX). De papper som används bör ha A 4-format (21 x 29,7 cm -- samma format som formuläret) och får inte vara större. Lämna en marginal på minst 25 mm eller en tum i vänster kant på bladet och, om Ni använder båda sidorna, i höger kant på baksidan.
VI. Behovet av fullständiga och riktiga upplysningar
Det är viktigt att sökanden lämnar alla relevanta uppgifter. Även om kommissionen har rätt att begära ytterligare upplysningar från sökanden eller tredje man och har skyldighet att offentliggöra ett sammandrag av ansökan innan den lämnar ett icke-ingripande besked eller meddelar beslut enligt artikel 85.3, grundar den normalt sitt beslut på de upplysningar som sökanden lämnat. Ett beslut som fattas på grundval av ofullständiga upplysningar kan i fråga om ett icke-ingripande besked bli verkningslöst och i fråga om ett beslut enligt artikel 85.3 bli återkallat. Av samma anledning är det viktigt att kommissionen underrättas om alla väsentliga ändringar som görs i överenskommelserna efter det att ansökan har lämnats in.
Fullständiga upplysningar är särskilt viktiga för att artikel 85.3 skall kunna tillämpas med användning av invändningsproceduren. Denna procedur kan endast tillämpas när kommissionen "har all tillgänglig utredning".
Ni bör vidare känna till innehållet i artiklarna 19.1 a i förordning (EEG) nr 4056/86 och 12.1 a i förordning (EEG) nr 3975/87, vilka bestämmelser gör det möjligt för kommissionen att ålägga företag eller företagssammanslutningar böter på 100--5 000 ecu/n2/ när de uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande upplysningar i samband med en ansökan.
Nyckelorden här är "oriktiga eller vilseledande upplysningar". Det är emellertid ofta en bedömningsfråga hur detaljerade upplysningarna skall vara innan de upphör att vara relevanta. För att underlätta ansökningarna godtar kommissionen uppskattningar i sådana fall då exakta upplysningar är svårtillgängliga, och kommissionen begär omdömen likaväl som fakta.
Det bör därför framhållas att kommissionen endast gör bruk av dessa befogenheter när en sökande uppsåtligen eller av oaktsamhet har lämnat oriktiga upplysningar eller grovt felaktiga uppskattningar eller utelämnat lättillgängliga upplysningar eller uppskattningar eller avsiktligt har avgett felaktiga omdömen för att erhålla ett icke-ingripande besked eller ett beslut enligt artikel 85.3.
VII. Den efterföljande proceduren
Ansökningar registreras på generaldirektoratets för konkurrens (DG IV) registreringskontor. En ansökan anses som ingiven den dag kommissionen mottar den (eller den dag som om den avsänts i rekommenderad försändelse). En ansökan kan bedömas som ogiltig om den är uppenbart ofullständig eller inte inges på det obligatoriska formuläret.
Kommissionen kan begära ytterligare upplysningar från sökanden eller från tredje man och lämna förslag till ändringar i överenskommelserna som skulle kunna göra dem godtagbara.
Kommissionen kan göra invändningar mot en ansökan om ett beslut enligt artikel 85.3 antingen därför att den inte anser att en överenskommelse bör undantas enligt artikel 85.3 eller för att göra det möjligt att begära ytterligare upplysningar.
Om kommissionen efter sin undersökning avser att meddela ett beslut enligt artikel 85.3, är den skyldig att offentliggöra ett sammandrag av ansökan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och anmoda tredje man att komma in med synpunkter. Därefter skall ett preliminärt utkast till beslut lämnas till och diskuteras med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartens eller sjöfartens område -- som redan har mottagit ett exemplar av ansökan. Först därefter, och under förutsättning att ingenting har hänt som förändrar kommissionens avsikt, kan den meddela ett beslut.
Ibland avslutas ett ärende utan att något formellt beslut fattas, till exempel därför att det konstateras att överenskommelsen redan täcks av ett gruppundantag, eller därför att sökanden är nöjd med ett mindre formellt skriftligt besked från någon avdelning vid kommissionen (ibland kallat "comfort letter") som tillkännager att överenskommelsen inte påkallar någon åtgärd från kommissionens sida, åtminstone inte under rådande förhållanden. Även om detta inte är ett beslut av kommissionen, visar ett sådant skriftligt besked hur kommissionens tjänstemän bedömer saken på grundval av föreliggande upplysningar. Detta innebär att kommissionen senare, om det är nödvändigt, kan meddela ett formellt beslut -- till exempel om det skulle hävdas att ett avtal är ogiltigt enligt artikel 85.2.
VIII. Sekretess
Kommissionen och medlemsstaterna får inte röja uppgifter som omfattas av sekretess. Å andra sidan skall kommissionen, om den avser att bevilja Er ansökan, offentliggöra ett sammandrag av den innan den fattar sitt beslut. Vid offentliggörandet "skall hänsyn tas till företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter". Om Ni anser att Era intressen skulle skadas om några av de uppgifter, som Ni anmodas lämna, offentliggörs eller på annat sätt röjs för andra parter, ombeds Ni att lämna alla sådana uppgifter i en särskild bilaga och att tydligt märka varje sida med "Affärshemligheter". Ange i huvudbilagan under varje tillämplig rubrik "se särskild bilaga'' eller "se även särskild bilaga''. Upprepa tillämplig(a) rubrik(er) och punkt(er) i den särskilda bilagan och lämna de uppgifter som Ni inte vill ha offentliggjorda samt ange skälen för detta. Tänk på att kommissionen kan vara tvingad att offentliggöra ett sammandrag av Er ansökan.
Innan kommissionen offentliggör ett sammandrag av en ansökan, låter den de berörda företagen ta del av utkastet till texten.
IX. Ytterligare upplysningar som skall lämnas i bilagan till formuläret under tillämpliga rubriker
Ytterligare upplysningar skall lämnas under nedanstående rubriker och med hänvisning till följande punkter. Lämna exakta upplysningar överallt där det är möjligt. Om detta är svårt att åstadkomma, gör Ni en uppskattning efter bästa förmåga och anger att det rör sig om en uppskattning. Om Ni anser att en upplysning som efterfrågas är omöjlig att lämna eller irrelevant, ber vi Er förklara varför. Detta kan särskilt vara fallet när en part ensam anmäler en överenskommelse utan övriga parters medverkan. Förbise inte att kommissionens tjänstemän är beredda att diskuterar vilka upplysningar som är relevanta (jämför Anmärkningen i inledningen av denna vägledning).
 1. Kortfattad beskrivning Lämna en kortfattad beskrivning av överenskommelsen eller förfarandet (typ, syfte, datum och varaktighet) -- (närmare upplysningar skall lämnas nedan).
 2. Marknad Ange typ av transporttjänster som berörs av överenskommelsen eller förfarandet. Lämna en kortfattad beskrivning av strukturen på marknaden (eller marknaderna) för dessa tjänster, till exempel vem som säljer på den, vem som köper på den, dess geografiska utsträckning, omsättningen på den, hur hård konkurrensen är, om det är lätt för nya leverantörer att komma in på marknaden och om det finns alternativa tjänster. Om Ni lämnar in ett standardavtal, ber vi Er ange hur många avtal Ni räknar med att träffa. Om Ni känner till några undersökningar av marknaden, ber vi Er hänvisa till dem.
 3. Närmare upplysningar om parterna
3.1 Ange om någon av parterna ingår i en koncern. Ett koncernförhållande anses föreligga då ett företag
--äger mer än hälften av ett annat företags kapital eller
rörelsetillgångar, eller
--förfogar över mer än hälften av rösterna i ett annat företag eller
--har befogenhet att utse mer än hälften av ledamöterna i ett annat
företags bolagsstyrelse, direktion eller andra organ som företräder företaget i rättsliga sammanhang, eller
--har rätt att leda ett annat företags verksamhet.
Om svaret är jakande, ber vi Er lämna
--namn och adress på koncernens moderbolag,
--en kortfattad beskrivning av koncernens verksamhet (och om
möjligt bifoga ett exemplar av den senaste koncernredovisningen),
--namn och adress på vart och ett av övriga företag inom
koncernen som konkurrerar på en marknad som berörs av överenskommelsen eller på en närstående marknad, dvs. varje annat företag som direkt eller indirekt konkurrerar med parterna ("relevant närstående bolag").
3.2 Ange senast tillgängliga uppgift om den totala omsättningen för var och en av parterna och i förekommande fall för den koncern de ingår i (det skulle vara till hjälp om Ni även bifogar ett exemplar av de senaste räkenskaperna).
3.3 Ange varje parts avsättning eller omsättning avseende de tjänster som berörs av överenskommelsen, inom gemenskapen och i hela världen. Om omsättningen inom gemenskapen är betydande (en marknadsandel överstigande 5 procent), ber vi Er också ange uppgifterna för varje medlemsstat/n3/ och för de föregående räkenskapsåren (för att visa förekomsten av betydelsefulla trender) samt varje parts förväntade avsättning. Lämna motsvarande uppgifter för varje relevant närstående företag. (Särskilt under den här rubriken är en god uppskattning den enda uppgift Ni kan lämna.)
3.4 Ange för varje uppgift om avsättning eller omsättning som angetts under punkt 3.3 Er uppskattning av hur stor del denna utgör av den eller de marknader som nämns under punkt 2.
3.5 Om Ni, utan att kontrollera ett annat företag har betydande intressen i det (mer än 25 men mindre än 50 procent) och detta företag konkurrerar på en marknad som berörs av en överenskommelse, eller om ett annat företag har betydande intressen i Ert, lämnas namn och adress på företaget ifråga samt kortfattade redogörelse för det.
 1. Närmare upplysningar om överenskommelserna
4.1 Om en överenskommelse föreligger i skriftlig form, lämnas en kort redogörelse för dess ändamål, till vilken tre exemplar av texten bifogas (rent tekniska beskrivningar kan dock utelämnas med uppgift om vilka delar som utelämnats).
Om överenskommelserna inte eller bara delvis föreligger i skrift, lämnas en utförlig beskrivning av innehållet.
4.2 Redogör i detalj för de bestämmelser i överenskommelserna som kan inskränka parternas frihet att fatta självständiga beslut om till exempel
--inköps- eller försäljningspriser, rabatter eller andra
affärsvillkor,
--typ, tätheten och kapacitet med avseende på de tjänster som skall
erbjudas,
--teknisk utveckling eller investeringar,
--val av marknader eller inköpskällor,
--köp från eller försäljningar till tredje man,
--tillämpning av lika villkor för likvärdiga tjänster,
--utbud av olika tjänster var för sig eller tillsammans.
4.3 Ange mellan vilka medlemsstater/n4/ handeln kan komma att påverkas av en överenskommelse och om handeln mellan gemenskapen och ett eller flera tredje land påverkas.
 1. Grunderna för ett icke-ingripande besked
Om Ni ansöker om ett icke-ingripande besked ange med hänvisning till följande punkter
5.1 varför Ni ansöker -- lämna en redogörelse för vilka bestämmelser i eller följder av överenskommelserna eller förfarandena som enligt Er uppfattning kan ge anledning att ifrågasätta deras förenlighet med gemenskapens konkurrensregler. Syftet med dessa upplysningar är att ge kommissionen bästa möjliga uppfattning om de tvivel beträffande Era överenskommelser eller förfaranden som Ni önskar få undanröjda genom ett icke-ingripande besked.
Lämna under följande två punkter en redogörelse för de relevanta omständigheterna och grunderna för Er uppfattning att artikel 85.1 eller 86 inte är tillämplig.
5.2 varför överenskommelserna inte har till syfte eller följd att konkurrensen inom den gemensamma marknaden märkbart hindras, be- gränsas eller snedvrids eller varför Ert företag inte har eller genom sina förfaranden missbrukar en dominerande ställning,
och/eller
5.3 varför överenskommelserna eller förfarandena inte är av sådan beskaffenhet att de märkbart påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
 1. Grunderna för ett beslut enligt artikel 85.3
Om Ni ansöker om ett beslut enligt artikel 85.3, även om det endast sker som en försiktighetsåtgärd, ber vi Er förklara
6.1 hur överenskommelserna bidrar till att förbättra produktion eller distribution och/eller främja teknisk eller ekonomisk utveckling,
6.2 hur konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av de förmåner som härrör från sådana förbättringar eller sådan utveckling,
6.3 varför alla begränsande bestämmelser i överenskommelserna är nödvändiga för att uppnå de mål som angetts under punkt 6.1 och
6.4 väsentlig del av de tjänster som berörs.varför överenskommelserna inte utesluter konkurrens för en
7.Övriga upplysningar
7.1 Om Ni känner till att kommissionen eller någon nationella myndighet eller domstol tidigare behandlat dessa överenskommelser eller förfaranden, även endast indirekt, skall detta, liksom tidigare informella kontakter med kommissionen anges.
7.2 Lämna de övriga upplysningar som enligt Er uppfattning kan vara till nytta för kommissionen när den skall bedöma om överenskommelserna innehåller några begränsningar, eller om de medför fördelar som kan berättiga ett godkännande.
7.3 Ange om Ni, till stöd för Er ansökan, avser att åberopa ytterligare uppgifter eller argument som ännu inte finns tillgängliga, och i så fall på vilka punkter.
7.4 härför.Ange hur brådskande behandlingen av Er ansökan är samt grunderna

Bilaga 1

TEXT TILL ARTIKEL 85 OCH 86 I ROMFÖRDRAGET

ARTIKEL 85
 1. Överenskommelser mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden, som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och som har till syfte eller följd att konkurrensen inom den gemensamma marknaden hindras, begränsas eller snedvrids, är oförenliga med den gemensamma marknaden och förbjudna, särskilt de som innebär att
a) eller indirekt fastställs,inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt
b) begränsas eller kontrolleras,produktion, avsättning, teknisk utveckling eller investeringar
c)marknader eller inköpskällor delas upp,
 1. olika villkor tillämpas för likvärdiga prestationer gentemot handelspartners, varigenom dessa får konkurrensnackdel,
 2. det ställs som villkor för avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.
 1. Överenskommelser eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.
 2. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras vara inte tillämpliga på
-- företag,varje överenskommelse eller grupp av överenskommelser mellan
-- ochvarje beslut eller grupp av beslut av företagssammanslutningar
 • varje samordnat förfarande eller grupp av samordnade förfaranden som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte
a) nödvändiga för att uppnå dessa mål,ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är
b) väsentlig del av varorna ifråga.ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en
ARTIKEL 86
Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den utsträckning det kan påverka handeln mellan medlemsstaterna, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet.
Missbruk kan särskilt bestå i att
 1. direkt eller indirekt påtvinga oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
b) nackdel för konsumenterna,begränsa produktion, avsättning eller teknisk utveckling till
 1. tillämpa olika villkor för likvärdiga prestationer gentemot handelspartners, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,
 2. ställa som villkor för avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RÄTTSAKTER (per den 1 september 1988)
(Vid tveksamhet om en överenskommelse behöver anmälas jämlikt en förordning eller ett meddelande i denna förteckning, bör Ni skaffa ett exemplar av förordningen eller meddelandet.)
TILLÄMPNINGSFÖRORDNINGAR
Rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om fastställande av detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (EGT nr L 378, 31.12.1986, s. 4).
Kommissionens förordning (EEG) nr 4260/88 av den 16 december 1988 om de anmälningar, klagomål, ansökningar och de muntliga förhandlingar som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 med detaljerade regler för hur artiklarna 85 och 86 i fördraget skall tillämpas på sjöfarten (EGT nr L 376, 31.12.1988, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 som fastställer proceduren för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (EGT nr 374, 31.12 1987, s. 1).
Kommissionens förordning (EEG) nr 4261/88 av den 16 december 1988 om form, innehåll och andra detaljer med avseende på de klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 som fastställer proceduren för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (EGT nr L 376, 31.12.1988, s. 10).
FÖRORDNINGAR OM GRUPPUNDANTAG FÖR ÖVERENSKOMMELSER INOM ETT FLERTAL OMRÅDEN
Kommissionens förordning (EEG) nr 2671/88 av den 26 juli 1988 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av kapacitet, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser (EGT nr L 239, 30.8.1988, s. 9).
Kommissionens förordning (EEG) nr 2672/88 av den 26 juli 1988 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser mellan företag med avseende på datoriserade bokningssystem för lufttransporttjänster (EGT nr L 239, 30.8.1988, s. 13).
Kommissionens förordning (EEG) nr 2673/88 av den 26 juli 1988 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden som rör marktjänster (EGT nr L 239, 30.8.1988, s. 17).
KOMMISSIONSMEDDELANDEN AV ALLMÄN ART
Kommissionens meddelanden om överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden av mindre betydelse, vilka inte omfattas av artikel 85.1 i fördraget (EGT nr C 231, 2.9.1986, s. 2) -- i huvudsak sådana överenskommelser där parterna tillsammans har mindre än 5 procent av marknaden och en sammanlagd årlig omsättning på mindre än 200 miljoner ecu.

Bilaga 3

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMSSTATERNA SAMT KOMMISSIONENS PRESS- OCH INFORMATIONSKONTOR INOM GEMENSKAPEN (per den 1 januari 1986)
Vid tidpunkten för utarbetandet av denna bilaga finns följande medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien.
Adresserna till kommissionens press- och informationskontor inom gemenskapen är:

BELGIEN Rue Archiméde 73 B-1040 Bryssel Tel. 235 11 11

DANMARK Höjbrohus Östergade 61 Postbox 144 DK-1004 Köpenhamn K Tel. 14 41 40

FRANKRIKE 61, rue des Belles-Feuilles F-75782 Paris, Cedex 16 Tel. (1) 45 01 58 85

CMCI/Bureau 320 2, rue Henri Barbusse F-13241 Marseille, Cedex 01 Tel. 91 08 62 02

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND Zitelmannstrasse 22 D-5300 Bonn Tel. 23 80 41

Kurfu'rstendamm 102 D-1000 Berlin 31 Tel. 8 92 40 28

Erhardtstrasse 27 D-8000 Mu'nchen Tel. 23 99 29 00

GREKLAND 2 Vassilissis Sofias TK 1602 GR-Athina 134 Tel. 724 39 82/724 39 83/724 39 84

IRLAND 39 Molesworth Street IRL-Dublin 2 Tel. 71 22 44

ITALIEN Via Poli 29 I-00187 Roma Tel. 678 97 22

Corso Magenta 61 I-20123 Milano Tel. 80 15 05/6/7/8

LUXEMBURG Batiment Jean Monnet Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg Tel. 430 11

NEDERLÄNDERNA Korte Vijverberg 5 NL-2513 AB Den Haag Tel. 46 93 26

PORTUGAL Rue do Sacramento a' Lapa 35 P-1200 Lissabon Tel. 60 21 99

SPANIEN Calle de Serrano 41 5a Planta E-1 Madrid Tel. 435 17 00

STORBRITANNIEN 8 Storey's Gate UK-London SW1P 3AT Tel. 222 81 22

Windsor House 9/15 Bedfort Street UK-Belfast BT2 7EG Tel. 407 08
4 Cathedral Road UK-Cardiff CF1 9SG Tel. 37 16 31
7 Alva Street UK-Edinburgh EH2 4PH Tel. 225 20 58
BILAGA II
(Förteckning över allmänna helgdagar och helgaftnar)
Nyårsdagen 1 januari Långfredagen Påskafton Annandag påsk Första maj 1 maj Schumanplanens dag 9 maj Kristi Himmelsfärdsdag Annandag pingst Belgiens nationaldag 21 juli Marie himmelsfärdsdag 15 augusti Allhelgonadagen 1 november Alla Helgons dag 2 november Julafton 24 december Juldagen 25 december Annandag jul 26 december Nyårsafton 31 december

Ändringar

Förordning (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1992:1719) om ändring i förordningen (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart

  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1005) om ändring i förordningen (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:444, Prop. 1992/93:202, Bet. 1992/93:TU32
  Omfattning
  ändr. 2, 2 a, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-09-01

Förordning (1993:1158) om ändring i förordningen (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1072

  Omfattning
  upph.