Lag (1992:654) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1993

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:654
Ikraft
1992-07-01
Tidsbegränsad
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För år 1993 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1988:786) om bostadsbidrag med de avvikelser som följer av denna lag. Lag (1992:1559).

2 §  Den som vid utgången av år 1992 uppbär bostadsbidrag har rätt att utan föregående ansökan få bidrag även för månaderna januari--december 1993 med, i fråga om barnfamiljer, omräknat belopp enligt 19 § lagen (1988:786) om bostadsbidrag eller, i fråga om hushåll utan barn, med samma belopp som för december 1992.

[S2]Bidragsbeloppet skall omprövas

 1. för barnfamiljer, om något sådant förhållande inträffar som avses i 28 § första stycket 2--4 lagen (1988:786) om bostadsbidrag eller om familjens inkomster av förvärvsarbete har ökat väsentligt eller minskat väsentligt i förhållande till motsvarande inkomster enligt 1991 års taxering till statlig inkomstskatt och det står klart att inkomständringen kommer att bestå under bidragsåret, samt
 2. för hushåll utan barn, under de förutsättningar som anges i 29 § samma lag eller om hushållet beviljas studiemedel.

[S3]Den upplysningsskyldighet som föreskrivs i 27 § lagen om bostadsbidrag gäller även sådana ändringar av inkomst och studiemedel som avses i andra stycket. Lag (1992:1559).

3 §  I fråga om bostadsbidrag för månaderna januari -- december 1993 i andra fall än som avses i 2 §, skall bidraget bestämmas med utgångspunkt från den bidragsgrundande inkomst som kan beräknas med ledning av 1991 års taxering till statlig inkomstskatt. I fråga om upplysningsskyldighet och omprövning av bidragsbeslut skall 2 § tillämpas. Lag (1992:1559).

4 §  Närmare föreskrifter i fråga om den bidragsgrundande inkomsten och ansökningsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §  För bostadsbidrag som avser bidragsåret 1993 får kommunen statsbidrag med 100 procent av sina kostnader. Bidraget lämnas i efterskott för ett halvår i sänder.

[S2]I fråga om ansökan och utbetalning av bidrag gäller de bestämmelser som anges i 32 § lagen (1988:786) om bostadsbidrag. Lag (1992:1559).

Ändringar

Lag (1992:654) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1993

Förarbeten
Prop. 1991/92:150
Ikraftträder
1992-07-01

Lag (1992:1559) om ändring i lagen (1992:654) med särskilda bestämmelser om bostads- bidrag för år 1993

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:63, Bet. 1992/93:BoU5
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§; ny 5 §
  Ikraftträder
  1993-01-01