Upphävd författning

Förordning (1992:740) om svenskundervisning för invandrare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:740
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1986:207) om grundläggande svenskundervisning för invandrare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om svenskundervisning för invandrare (sfi) utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100).

2 §  För sfi gäller en läroplan.

[S2]Läroplanen innehåller mål och riktlinjer för sfi samt undervisningens innehåll.

[S3]Läroplanen fastställs av regeringen.

3 §  Den minsta väntetid som avses i 13 kap. 6 § första stycket 1 skollagen (1985:1100) skall vara två månader.

4 §  För sfi som anordnas enligt 13 kap. 9 § skollagen (1985:1100) gäller, utöver vad som följer av 13 kap. 10 § skollagen, bestämmelserna i denna förordning. Bestämmelser om rektor avser alltid den rektor inom det offentliga skolväsendet som är ansvarig för ledningen av utbildningen. Förordning (1993:1223).

Undervisningen

5 §  Undervisningen skall anpassas till elevernas behov och anknyta till deras situation och erfarenheter.

6 §  Kommunen skall i samarbete med arbetsförmedlingen verka för att undervisningen så snart som möjligt kan kombineras med sådan arbetsplatsorientering eller sådant förvärvsarbete som ger deltagaren möjlighet att träna sig i att tala svenska.

Intyg

7 §  Rektor skall efter det att eleven avslutat undervisningen utfärda intyg över genomgången utbildning.

[S2]Statsbidrag

8 § har upphävts genom förordning (1992:1084).
9 § har upphävts genom förordning (1992:1084).
10 § har upphävts genom förordning (1992:1084).
11 § har upphävts genom förordning (1992:1084).
12 § har upphävts genom förordning (1992:1084).
13 § har upphävts genom förordning (1992:1084).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:740) om svenskundervisning för invandrare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992, då förordningen (1986:207) om grundläggande svenskundervisning för invandrare skall upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1992:993) om ändring i förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1992. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1992.
  Omfattning
  ändr. 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-11-01

Förordning (1992:1084) om ändring i förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag för undervisning som ägt rum före utgången av år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150, Bet. 1991/92:FiU29
  Omfattning
  upph. 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:798) om ändring i förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1223) om ändring i förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:895

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om sfi som har påbörjats före den 1 juli 1994.
  Omfattning
  upph.