Upphävd författning

Förordning (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:816 i lydelse enligt SFS 2000:85
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU har till uppgift att i Sverige svara för information och rådgivning om samarbetet inom EU för forskning och teknisk utveckling. Rådet skall vara nationellt kontaktorgan för samarbetet. Förordning (2000:85).

2 §  Rådet skall särskilt

 1. i samråd med Regeringskansliet och andra myndigheter främja svenskt deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling,
 2. ansvara för information och rådgivning till forskare, myndigheter, företag och övriga intressenter om programmen,
 3. samordna och genomföra utvärderingar av det svenska deltagandet i programmen,
 4. ansvara för en databas om svensk medverkan i programmen, och
 5. pröva sådana frågor om forskningssamarbetet inom EU som inte ankommer på regeringen eller någon annan myndighet. Förordning (2000:85).

Sammansättning m.m.

3 §  Rådet består av en ordförande och högst elva andra ledamöter. Samtliga utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:1118).

4 §  Vid rådet finns ett kansli som leds av en chef. Förordning (1994:1093).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut,

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:644).

6 §  Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:644).

Ärendenas handläggning

7 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Ärendena avgörs efter föredragning av särskilt utsedda föredragande. Ordföranden får dock besluta att själv överta beredning och föredragning av ett eller flera ärenden.

[S4]Till sammanträde med rådet kallas i den ordning ordföranden bestämmer. Förordning (1994:1093) .

8 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

9 §  Rådet får lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. Förordning (1994:1093).

Ändringar

Förordning (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:939) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EG

  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-08-15

Förordning (1993:855) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EG

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1081) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EG

  Omfattning
  öndr. 3, 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1994:1093) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EG

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5, 7, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:996) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1995:1118) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-11-15

Förordning (1996:644) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2000:85) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2005:1111) om upphävande av förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU

Omfattning
upph.