Upphävd författning

Förordning (1992:818) med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:818 i lydelse enligt SFS 1996:559
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rådet för forskning om universitet och högskolor har till uppgift att främja och stödja forskning och utvecklingsarbete rörande universitet och högskolor.

[S2]Rådet skall verka för att information om och resultat av forskning och utvecklingsarbete inom rådets ansvarsområde sprids.

2 §  Rådet skall särskilt

 1. fördela medel till forskning och utvecklingsarbete och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. allsidigt och öppet granska den forskning och det utvecklingsarbete till vilket medel har begärts hos rådet samt utvärdera forskning och utvecklingsarbete som rådet fördelat medel till,
 3. undersöka vilka behov av forsknings- och utvecklingsarbete som är angelägna inom området, redovisa resultaten av dessa undrsökningar samt ta initiativ till och främja forskning och utvecklingsarbete som tillgodoser sådana behov,
 4. främja och ta initiativ till internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

Sammansättning

3 §  Rådet består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. Rådet utser vice ordförande inom sig.

Organisation

4 §  Vid rådet finns ett kansli som leds av ordföranden eller den ordföranden utser.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:559).

6 §  Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:559).

Ärendenas handläggning

7 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

10 §  Ordföranden och andra ledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid.

11 §  Anställningar beslutas av rådet. Förordning (1996:559).

Överklagande

12 §  Ett beslut av rådet att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:559).

Ändringar

Förordning (1992:818)med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1996:559) om ändring i förordningen (1992:818) med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 5, 6, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1997:834) om upphävande av förordningen (1992:818) med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor

  Omfattning
  upph.