Inaktuell version

Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fingeravtryck och fotografi m.m. som tas med stöd av rättegångsbalken eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Förordning (1999:583).

2 §  Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i 28 kap. 14 § rättegångsbalken, tas av den som har

 1. häktats som misstänkt för brott,
 2. anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,
 3. anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

[S2]Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa, får fingeravtryck och fotografi tas också av den som misstänks för brottet utan att vara anhållen eller häktad för detta samt av den som inte är misstänkt för brottet.

3 §  Bestämmelserna i 2 § gäller också i fråga om den som häktats därför att fråga uppstått om att lämna ut personen till en främmande stat.

4 §  Den som är anhållen eller häktad som misstänkt för brott får också videofilmas. Av sådan person får vidare tas avtryck av hand, fot eller öra. Detsamma gäller i fråga om annan person, om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa. Förordning (1999:583).

5 §  Om den som har fotograferats eller videofilmats efteråt förändras till utseendet eller om det annars finns särskild anledning till det, får nytt fotografi tas eller ny videoupptagning göras. Detta gäller dock endast i fråga om den som är berövad friheten. Förordning (1999:583).

6 §  Beslut om att ta avtryck eller fotografi eller göra en videoupptagning enligt 2-4 §§ fattas av undersökningsledaren i de fall åtgärden behövs för utredningen av brottet. I övriga fall enligt 2-4 §§ samt enligt 5 § fattas beslutet av polismyndigheten. Förordning (1999:583).

7 §  Fingeravtryck, fotografi samt avtryck av hand eller fot skall tillsammans med beskrivning av personen skyndsamt sändas till Rikspolisstyrelsen. Detta gäller dock inte i fråga om avtryck eller fotografi som med stöd av 2 § tas av den som inte är misstänkt för brott.

8 §  Rikspolisstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter för polisen som behövs när det gäller att enligt denna förordning

 • ta fingeravtryck, - ta avtryck av hand, fot eller öra, - ta fotografi, eller - göra videoupptagning. Förordning (1999:583).

Ändringar

Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.

  Ikraftträder
  1992-08-01

Förordning (1996:1390) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:583) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2006:1191) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2014:1144) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01