Upphävd författning

Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:572 i lydelse enligt SFS 2022:305
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Lag (1989:530) om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terroristlag)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01


Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) är bara tillämplig på personer som befinner sig i Sverige. Migrationsverket fattar beslut i första instans både i säkerhetsärenden enligt utlänningslagen och i säkerhetsärenden enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Frågan om utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll tas endast upp på ansökan av Säkerhetspolisen. Migrationsverkets beslut i ett säkerhetsärende kan överklagas till regeringen av den enskilde och av Säkerhetspolisen. Om Migrationsverkets beslut överklagas ska verket lämna över handlingarna i ärendet till Migrationsöverdomstolen som, med eget yttrande, ska lämna över ärendet till regeringen för prövning. Migrationsöverdomstolen ska inför sitt yttrande hålla muntlig förhandling i ärendet.


Allmänna bestämmelser

1 §  En utlänning får utvisas ur landet enligt denna lag, om det

 1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller
 2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Lag (2009:1545).

Lagen är tillämplig om inte avvisning eller utvisning sker enligt utlänningslagens regler.

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uttrycket våld, hot eller tvång för politiska syften utmönstras ur lagstiftningen och ersätts av en hänvisning till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:000) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant ...

Prop. 2004/05:170: Ändringen i paragrafen är en konsekvens av att en ny utlänningslag införs.

2 §  Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket. Frågan om utvisning tas upp på ansökan av Säkerhetspolisen.

[S2]Om Polismyndigheten eller Migrationsverket finner anledning att anta att ett beslut om utvisning enligt 1 § bör meddelas, ska myndigheten anmäla detta till Säkerhetspolisen.

[S3]Om Säkerhetspolisen har ansökt om utvisning enligt 1 § och utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt, ska ansökningarna handläggas tillsammans enligt denna lag. Detsamma gäller om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt under handläggningen av ärendet om utvisning.

[S4]Även en ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt som görs av en utlänning som är utvisad enligt 1 § eller har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag ska handläggas enligt denna lag om utlänningen befinner sig i Sverige. Lag (2014:589).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen innehåller inledande bestämmelser om bl.a. behörig myndighet och lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 8.8.1.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att Migrationsverket meddelar beslut om utvisning enligt lagen på ansökan av Säkerhetspolisen.

Första, tredje och fjärde styckena är oförändrade.

Prop. 2004/05:170: Ändringen i första stycket innebär att Migrationsverket fattar beslut i första instans i utvisningsärenden enligt denna lag. Av 2 a § framgår att Migrationsverkets beslut kan överklagas till regeringen.

Andra stycket är oförändrat i sak.

I paragrafen har dessutom i förtydligande syfte ”Rikspolisstyrelsen” ersatts av ”Säkerhetspolisen”.

2 a §  Migrationsverkets beslut enligt denna lag i fråga om utvisning, uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt får överklagas till regeringen. I övrigt får beslut som meddelas av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag överklagas endast i de fall som anges i denna lag.

[S2]Säkerhetspolisen får överklaga Migrationsverkets beslut enligt denna lag, om det kan överklagas och går Säkerhetspolisen emot. Lag (2014:197).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen innehåller regler om överklagande.

Prop. 2004/05:170: Paragrafen är ny.

Av första stycket framgår att Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning får överklagas till regeringen. I stycket anges även att för att beslut av förvaltningsmyndighet enligt denna lag skall kunna överklagas krävs att det anges i lagen. Av bestämmelsen följer att även beslut i fråga om utvisning efter omprövning får överklagas. I 10 § andra stycket anges att beslut om utvisning och förordnande om inhibition skall omprövas under vissa förutsättningar. ...

2 b §  Har Migrationsverket beslutat att en utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt inte ska utvisas enligt denna lag, ska ett överklagande från utlänningen handläggas enligt utlänningslagen (2005:716), om inte Säkerhetspolisen överklagar Migrationsverkets beslut. Lag (2014:197).

3 §  När Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning överklagas, ska verket skyndsamt lämna över handlingarna i ärendet till Migrationsöverdomstolen.

[S2]Migrationsöverdomstolen ska med ett eget yttrande lämna handlingarna vidare till regeringen.

[S3]I yttrandet ska det särskilt anges om det finns hinder enligt 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) mot att beslutet verkställs. Finner Migrationsöverdomstolen att sådant hinder mot verkställighet finns, får regeringen inte avvika från den bedömningen. Lag (2009:1545).

Prop. 2004/05:170: I första stycket föreskrivs att när ett beslut i fråga om utvisning överklagas skall Migrationsverket överlämna handlingarna i det överklagade ärendet till Migrationsöverdomstolen. Det uppställs krav på att överlämnandet skall ske skyndsamt. Att beslut i fråga om utvisning får överklagas till regeringen framgår av 2 a §.

Migrationsöverdomstolen skall yttra sig i ärendet och lämna över handlingarna i ärendet till regeringen för avgörande. Detta framgår av andra stycket. ...

3 a §  Om regeringen handlägger ett ärende om utvisning och utlänningen ansöker om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt ska regeringen upphäva det överklagade beslutet och överlämna ärendet till Migrationsverket för handläggning. Lag (2014:197).

3 b §  Beslutar regeringen att en utlänning inte ska utvisas enligt denna lag och har utlänningen ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt, får regeringen överlämna ärendet i dessa delar till Migrationsverket för prövning enligt utlänningslagen (2005:716). Lag (2014:197).

3 c §  Vid överklagande enligt denna lag är såväl Migrationsverket som Säkerhetspolisen utlänningens motpart vid handläggningen i Migrationsöverdomstolen och hos regeringen. Lag (2009:1545).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen, som är ny, reglerar vem som är utlänningens motpart.

3 d §  I 2 a § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut finns en bestämmelse om rätt för EES- medborgare och sådana medborgares familjemedlemmar att hos Högsta förvaltningsdomstolen ansöka om rättsprövning av ett beslut om utvisning enligt denna lag. Lag (2010:1403).

4 §  Beslut om utvisning skall förenas med förbud för utlänningen att utan tillstånd av regeringen återvända till Sverige. Förbudet meddelas för en viss tid eller utan tidsbegränsning. I beslutet skall utlänningen, om förbudet är tidsbegränsat, upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla. Han skall vidare upplysas om den påföljd som en överträdelse av förbudet kan medföra enligt 24 §.

4 a §  En utlänning som enligt 4 §, eller motsvarande äldre bestämmelser, har förbjudits att återvända till Sverige för en viss tid eller utan tidsbegränsning får ges ett särskilt tillstånd av regeringen att göra ett kort besök här, om besöket gäller synnerligen viktiga angelägenheter. Om det finns särskilda skäl, får ett sådant tillstånd ges på ansökan av någon annan än utlänningen. Lag (2009:1545).

4 b §  Har en EES-medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem enligt 4 §, eller motsvarande äldre bestämmelser, förbjudits att återvända till Sverige får regeringen helt eller delvis upphäva förbudet, om det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla. Lag (2012:130).

Prop. 2011/12:60: 4 §, eller motsvarande äldre bestämmelser, förbjudits att återvända till Sverige får regeringen helt eller delvis upphäva förbudet, om det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om upphävande av återreseförbud för en EES-medborgare eller en sådan ...

4 c §  I ett beslut om utvisning enligt denna lag ska anges till vilket land utlänningen ska utvisas.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får mer än ett land anges i beslutet.

[S3]Beslutet ska innehålla de anvisningar om verkställigheten som omständigheterna i det enskilda fallet kan ge anledning till. Lag (2012:130).

5 §  I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen (2005:716) i tillämpliga delar:

[S2]1 kap. 3 b § om EES-medborgare,

[S3]1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,

[S4]3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,

[S5]4 kap.1-4 §§ om flyktingar och alternativt skyddsbehövande,

[S6]5 kap.1-1 c, 2 a-2 d, 3-10 a, 12-16 och 17-19 §§ om uppehållstillstånd,

[S7]5 a kap.1-4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt,

[S8]5 b kap.1-20 §§ om uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete,

[S9]6 kap. 3 § om arbetstillstånd,

[S10]6 a kap.1-11 §§ om EU-blåkort,

[S11]6 b kap.1-15 §§ om tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT,

[S12]6 c kap.1-11 och 14 §§ om tillstånd för säsongsarbete,

[S13]8 kap.12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medborgares familjemedlemmar,

[S14]8 kap. 14 § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt, EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren och EES-medborgare som är barn,

[S15]8 a kap. 2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige,

[S16]9 kap.4 och 5 §§ om omhändertagande av pass och andra identitetshandlingar,

[S17]9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,

[S18]9 kap. 12 § om omhändertagande för att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut,

[S19]9 kap. 13 § om andra åtgärder för att möjliggöra verkställighet,

[S20]10 kap.1, 2, 4-11 och 17 §§ om förvar och uppsikt,

[S21]12 kap.1-5, 13 a och 21-23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,

[S22]13 kap.1-7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,

[S23]13 kap. 10 § om motivering av beslut,

[S24]13 kap. 11 § om tolkersättning,

[S25]13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,

[S26]13 kap.15 och 16 §§ om DNA-analys,

[S27]16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,

[S28]17 kap.1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,

[S29]18 kap.1 § andra och tredje styckena om offentligt biträde för barn, och

[S30]19 kap.1-4 §§ om kostnadsansvar.

[S31]Skyldigheten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen att lämna uppgifter gäller vid tillämpningen av denna lag även i förhållande till regeringen. Lag (2022:305).

Prop. 2013/14:110: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) som i tillämpliga delar gäller vid handläggningen av ärenden enligt förevarande lag. Ändringen behandlas i avsnitt 6.6.5.

Prop. 2012/13:151: I första stycket görs en följdändring i hänvisningen till 10 kap. 11 § utlänningslagen med anledning av att tredje stycket i den paragrafen upphävs. Vissa språkliga justeringar görs också.

Prop. 2005/06:77: I paragrafen anges vilka bestämmelser i utlänningslagen (2005:716), som är tillämpliga i ärenden enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Genom ändringarna i paragrafen kommer även vissa av de bestämmelser i 2005 års utlänningslag som särskilt avser EES-medborgare och deras familjemedlemmar att tillämpas på motsvarande sätt i dessa ärenden.

Utlänningar med permanent uppehållsrätt, EES-medborgare som har vistats ...

Prop. 2016/17:191: 1 kap. 3 b § om EES-medborgare, 1 kap. 13 § om skyndsam handläggning, 3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare, 4 kap. 1–4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande, 5 kap. 1–1 c, 2 a–d, 3–10, 12–16 och 17–19 §§ om uppehållstillstånd, 5 a kap. 1–4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt, 6 kap. 3 § om arbetstillstånd, 6 a kap. 1–11 §§ om EU-blåkort, 8 kap. 12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medborgares familjemedlemmar,

8 kap. 14 § om utvisning ...

Prop. 2011/12:60: 1 kap. 3 b § om EES-medborgare, 1 kap. 13 § om skyndsam handläggning, 3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare, 4 kap. 1–4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande, 5 kap. 1–1 c, 3–10, 12–16 och 17–19 §§ om uppehållstillstånd, 8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt, EESmedborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren och EES-medborgare som är barn,

8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen ...

Prop. 2004/05:170: I paragrafen anges vilka bestämmelser i utlänningslagen (2005:000) som är tillämpliga i ärenden enligt denna lag.

Prop. 2016/17:17: 1 kap. 3 b § om EES-medborgare, 1 kap. 13 § om skyndsam handläggning, 3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare, 4 kap. 1–4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande, 5 kap. 1–1 c, 2 a–d, 3–10, 12–16 och 17–19 §§ om uppehållstillstånd, 5 a kap. 1–4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt, 6 kap. 3 § om arbetstillstånd, 6 a kap. 1–11 §§ om EU-blåkort, 8 kap. 12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medborgares familjemedlemmar,

8 kap. 14 § om utvisning ...

6 § Har upphävts genom lag (2009:1545).
7 § Har upphävts genom lag (2009:1545).

Förvar och uppsikt

8 §  En utlänning får tas i förvar, om det finns ett beslut om utvisning enligt denna lag eller om det är sannolikt att ett sådant beslut kommer att meddelas och det finns anledning anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige eller hans eller hennes identitet är oklar. Om utlänningen är under 18 år, får han eller hon inte utan synnerliga skäl tas i förvar. Detsamma gäller hans eller hennes vårdnadshavare eller en av dem, om de är flera.

[S2]Under de förutsättningar som anges i första stycket kan utlänningen ställas under uppsikt, om detta är tillräckligt. Lag (2005:720).

Prop. 2004/05:170: Åldersgränsen i första stycket har höjts till 18 år.

Andra stycket är oförändrat.

8 a §  Säkerhetspolisen svarar för att ett beslut om förvar verkställs.

[S2]En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag ska placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Den som är under arton år får dock inte utan synnerliga skäl placeras i sådana lokaler. En utlänning som är under arton år och som hålls i förvar enligt denna lag ska i första hand placeras i sådana förvarslokaler som Migrationsverket ansvarar för enligt 11 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). För behandlingen av en utlänning som placerats i verkets förvarslokaler gäller bestämmelserna om Migrationsverkets behandling av förvarstagna i 11 kap.utlänningslagen.

[S3]För behandlingen av en utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen (2010:611) i tillämpliga delar. Utlänningen ska, utöver vad som följer av nämnda lag, beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten inom anstalten, häktet eller arresten. Lag (2010:621).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen reglerar verkställighet av förvarsbeslut.

Prop. 2009/10:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om förvar. I paragrafen har den ändring gjorts som föranleds av att behandlingslagen ersätts av häkteslagen. Vissa språkliga ändringar har också gjorts.

Prop. 2004/05:170: Paragrafen är ny.

I första stycket har intagits ett förtydligande med innebörd att det är Säkerhetspolisen som svarar för verkställigheten av förvarsbeslut enligt denna lag.

I andra stycket föreskrivs att en utlänning som tas i förvar enligt denna lag skall placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. För barn gäller dock att de endast får placeras i denna typ av lokaler om det föreligger synnerliga skäl. Ett sådant synnerligt ...

 • MIG 2006:3:Synnerliga skäl för att placera klaganden i häkte har bedömts föreligga när det utvisningsbeslut som skall verkställas har fattats med stöd av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Fråga också om Migrationsöverdomstolens behörighet när målet rör förvar av en utlänning i avvaktan på att ett sådant utvisningsbeslut skall verkställas.

9 §  Om frågan om utvisning ännu inte har förts till Migrationsverket, får Säkerhetspolisen besluta att utlänningen skall tas i förvar eller ställas under uppsikt, även om förutsättningarna i 8 § inte är för handen. Ett sådant beslut skall genast anmälas till Migrationsverket, som snarast skall pröva om åtgärden skall bestå. Lag (2005:720).

Prop. 2004/05:170: Ändringarna i bestämmelsen innebär att det är Migrationsverket som skall pröva om ett förvarsbeslut av Säkerhetspolisen skall bestå i de fall Säkerhetspolisen beslutar att en utlänning skall tas i förvar eller ställas under uppsikt och frågan om utvisning ännu inte förts till Migrationsverket.

9 a §  Har en ansökan om utvisning gjorts enligt denna lag beslutar den myndighet som handlägger ärendet om förvar eller uppsikt.

[S2]Om en utlänning som har tagits i förvar eller står under uppsikt utvisas enligt denna lag, ska den myndighet som beslutar om utvisningen pröva om utlänningen fortfarande ska hållas i förvar eller stå under uppsikt. Lag (2009:1545).

9 b §  Migrationsverket är handläggande myndighet från det att verket tar emot en ansökan om utvisning till dess att verket meddelar beslut eller utlänningen har lämnat landet eller Säkerhetspolisen har tagit emot ärendet, eller, om Migrationsverkets beslut överklagas, till dess att ärendet tas emot av Migrationsöverdomstolen.

[S2]Migrationsöverdomstolen är handläggande myndighet från det att domstolen tar emot ett ärende till dess att ansvarigt departement tar emot det.

[S3]Regeringen är handläggande myndighet från det att ärendet tagits emot av ansvarigt departement.

[S4]Säkerhetspolisen är handläggande myndighet från det att myndigheten tar emot ett beslut om utvisning för verkställighet till dess att verkställighet har skett. Lag (2009:1545).

Prop. 2009/10:31: I första stycket anges att Migrationsverket är handläggande myndighet från det att verket tar emot en ansökan om utvisning till dess att verket meddelar beslut eller utlänningen har lämnat landet eller Säkerhetspolisen har tagit emot ärendet, eller, om ärendet överklagas, till dess att ärendet tas emot av Migrationsöverdomstolen.

9 c §  När regeringen är handläggande myndighet beslutar ansvarigt statsråd i frågor om förvar och uppsikt. Regeringen får inte besluta att ta eller hålla kvar någon i förvar eller att ställa någon under uppsikt. Regeringen får däremot upphäva ett beslut om förvar eller uppsikt. Lag (2009:1545).

Prop. 2017/18:284: Paragrafen innehåller regler om ansvarigt statsråds respektive regeringens befogenhet när regeringen är behörig myndighet i frågor om förvar och uppsikt.

9 d §  Säkerhetspolisens beslut om förvar i andra fall än som avses i 9 § och Migrationsverkets beslut om förvar får överklagas till Migrationsöverdomstolen. Ett sådant beslut får överklagas utan begränsning till viss tid.

[S2]Om ett statsråd har beslutat om förvar prövar Högsta förvaltningsdomstolen på framställan av utlänningen om åtgärden ska bestå.

[S3]Migrationsverkets beslut i särskilda fall i frågor om behandlingen eller placeringen av en utlänning som hålls i förvar får överklagas till Migrationsöverdomstolen. Lag (2010:1403).

Prop. 2009/10:31: I första stycket anges att Säkerhetspolisens beslut om förvar i andra fall än som avses i 9 § och Migrationsverkets beslut om förvar får överklagas till Migrationsöverdomstolen. För Säkerhetspolisens beslut om förvar enligt 9 § gäller i stället att ett sådant beslut genast ska anmälas till Migrationsverket som ska pröva om åtgärden ska bestå. Ett beslut om förvar får överklagas utan begränsning till viss tid.

Hinder mot verkställighet m. m.

10 §  Om utvisning har beslutats enligt denna lag eller om motsvarande beslut har meddelats enligt äldre lag men hinder som anges i 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) möter mot att beslutet verkställs eller om beslutet av någon annan särskild anledning inte bör verkställas, ska den beslutande myndigheten förordna att verkställighet tills vidare inte får ske (inhibition) eller bevilja utlänningen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet får inte verkställas under den tid ett uppehållstillstånd gäller.

[S2]Har den beslutande myndigheten beslutat om inhibition ska utvisningsbeslutet och beslutet om inhibition prövas på nytt av myndigheten när det finns skäl till det. Så länge utvisningsbeslutet fortfarande gäller men inte har kunnat verkställas, ska Säkerhetspolisen före utgången av varje kalenderår efter det då beslutet meddelades anmäla hos den beslutande myndigheten huruvida det finns skäl för prövning av beslutet.

[S3]Har utlänningen beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska Migrationsverket ompröva utvisningsbeslutet när uppehållstillståndet löper ut.

[S4]Om regeringen vid prövningen enligt andra stycket överväger att häva ett beslut om inhibition, ska ansvarigt statsråd eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer, inhämta ett yttrande från Migrationsöverdomstolen. Därvid tillämpas 3 § tredje stycket.

[S5]Migrationsverkets beslut i fråga om inhibition eller tidsbegränsat uppehållstillstånd får överklagas till regeringen. Därvid tillämpas 3 §. Lag (2009:1545).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket är en följdändring på grund av att en ny paragraf föreslås införas i utlänningslagen, 8 kap. 3 §. Förändringen innebär att det nu framgår av bestämmelsen att även medicinska hinder och andra synnerliga skäl skall beaktas när regeringen skall pröva frågan om huruvida verkställighet tills vidare inte skall ske av ett beslut om utvisning som fattats enligt denna lag. ...

Prop. 2004/05:170: Ändringarna i första och andra styckena är följdändringar till den ändrade besluts- och instansordningen. Med beslutande myndighet avses Migrationsverket eller, om beslutet har överklagats, regeringen. Även regeringen betecknas således som beslutande myndighet. Detta gäller oavsett om regeringen ändrat eller fastställt Migrationsverkets beslut. Av andra stycket följer att Migrationsverkets beslut omprövas av verket och att regeringsbeslut omprövas av regeringen. Dessutom har i förtydligande ...

11 §  Om ett beslut om utvisning enligt denna lag tills vidare inte ska verkställas på grund av inhibition eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, får den myndighet som beslutar om utvisning enligt denna lag besluta att utlänningen på vissa tider ska anmäla sig hos Polismyndigheten (anmälningsplikt). Den som beslutar om anmälningsplikt ska i beslutet ange omfattningen av anmälningsplikten men får uppdra åt Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten att utforma de närmare villkoren för hur den ska fullgöras. Om utvisningsbeslutet grundas på 1 § 2, får den myndighet som beslutar om utvisning också bestämma att 1922 §§ ska tillämpas på utlänningen.

[S2]Efter beslut om utvisning enligt denna lag får Migrationsverket på ansökan av Säkerhetspolisen besluta enligt första stycket. Även regeringen får efter beslut om utvisning enligt denna lag meddela beslut enligt första stycket i samband med att regeringen beslutar om inhibition eller tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett ärende om verkställighet enligt 13 a § första stycket.

[S3]Innan regeringen som första instans beslutar om anmälningsplikt ska ansvarigt statsråd eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer inhämta ett yttrande från Migrationsöverdomstolen.

[S4]Ett beslut av Migrationsverket i en fråga som avses i första stycket får överklagas till regeringen. Därvid tillämpas 3 § första och andra styckena. Lag (2014:589).

Prop. 2004/05:170: Ändringarna i första och andra styckena är konsekvensändringar av att beslut om utvisning skall fattas av Migrationsverket och överklagas till regeringen. Den myndighet som har beslutat om utvisningen skall också kunna fatta beslut om anmälningsplikt och om att 19–22 §§ skall tillämpas på utlänningen.

Tredje stycket är nytt. Där föreskrivs att beslut om anmälningsplikt och beslut om att 19–22 §§ skall tillämpas får överklagas till regeringen.

När ...

11 a §  Om ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 8 eller 8 a kap.utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser inte kan verkställas och det finns sådana omständigheter i fråga om utlänningen som avses i 1 §1 eller 2, får Migrationsverket på ansökan av Säkerhetspolisen besluta om anmälningsplikt enligt 11 § första stycket. Om det finns sådana omständigheter i fråga om utlänningen som avses i 1 § 2, får Migrationsverket också besluta att 1922 §§ ska tillämpas på honom eller henne.

[S2]Ett beslut som Migrationsverket har meddelat enligt första stycket får överklagas till regeringen, varvid 3 § första och andra styckena tillämpas. Lag (2014:197).

12 §  Ett beslut enligt 11 eller 11 a § gäller i längst tre år räknat från dagen för beslutet om avvisning eller utvisning. Lag (2009:1545).

Prop. 2004/05:170: Ändringen i paragrafen är en konsekvens av att även Migrationsverket kan fatta beslut enligt 11 § om anmälningsplikt och om tillämpning av 19–22 §§. Vidare har bestämmelsen språkligt justerats genom att begreppet ”avlägsnande” ersatts av ”avvisning eller utvisning”.

Verkställighet

13 §  Om inhibition eller ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd inte har meddelats, ska ett beslut om utvisning enligt denna lag verkställas så snart det kan ske efter det att beslutet vunnit laga kraft. Säkerhetspolisen ska svara för verkställigheten. Den beslutande myndigheten får dock bestämma att en annan myndighet ska ombesörja verkställigheten.

[S2]Verkställighet av ett beslut om utvisning av en EES- medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem får ske tidigast fyra veckor från den dag då EES-medborgaren eller familjemedlemmen fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga skäl för att verkställa beslutet genast. Lag (2009:1545).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen innehåller regler om verkställighet av beslut om utvisning enligt denna lag.

Prop. 2004/05:170: Ändringarna är konsekvensändringar av att beslut om utvisning skall fattas av Migrationsverket och överklagas till regeringen. Med beslutande myndighet avses Migrationsverket eller, om beslutet om utvisning har överklagats, regeringen. I paragrafen har dessutom i förtydligande syfte ”Rikspolisstyrelsen” ersatts av ”Säkerhetspolisen”.

13 a §  Om den verkställande myndigheten finner att verkställigheten av ett beslut om utvisning inte kan genomföras eller att ytterligare besked behövs, ska myndigheten underrätta den beslutande myndigheten om detta. Den beslutande myndigheten ska då pröva om inhibition eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 10 § ska meddelas.

[S2]Innan regeringen prövar frågan om inhibition eller tidsbegränsat uppehållstillstånd ska ansvarigt statsråd eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer inhämta ett yttrande från Migrationsöverdomstolen. Beträffande yttrandet gäller 3 § tredje stycket.

[S3]Innan regeringen har prövat om inhibition eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 10 § ska meddelas, får ansvarigt statsråd besluta att verkställighet inte får ske. Lag (2009:1545).

Muntlig förhandling

13 b §  Migrationsöverdomstolen ska innan den yttrar sig enligt denna lag hålla muntlig förhandling. I fall som avses i 10 § fjärde och femte styckena, 11 § tredje och fjärde styckena, 11 a § andra stycket och 13 a § andra stycket behöver dock inte någon muntlig förhandling hållas, om en sådan är uppenbart obehövlig.

[S2]Vid en muntlig förhandling ska utlänningen höras. Migrationsöverdomstolen får bestämma att även andra än utlänningen ska höras vid förhandlingen. Utlänningen ska få tillfälle att ange sin ståndpunkt och att uttala sig om de omständigheter som åberopas i ärendet.

[S3]När muntlig förhandling hålls innan Migrationsöverdomstolen yttrar sig enligt 3 §, 10 § femte stycket, 11 § fjärde stycket eller 11 a § andra stycket ska Säkerhetspolisen och Migrationsverket redogöra för omständigheterna i ärendet och ges tillfälle att ställa frågor till utlänningen och andra som hörs i ärendet. Säkerhetspolisen och Migrationsverket ska även lämna andra upplysningar som behövs för att genomföra förhandlingen. Lag (2009:1545).

Muntlig förhandling är uppenbart obehövligt i princip endast om utlänningen inte befinner sig i Sverige (prop. 2004/05:170 s. 309).

13 c §  I ett ärende om förvar som handläggs av regeringen får ansvarigt statsråd eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer besluta om muntlig förhandling och uppdra åt Migrationsöverdomstolen att hålla denna.

[S2]Vid en muntlig förhandling ska utlänningen höras. Regeringskansliet får bestämma att även andra personer än utlänningen ska höras. En representant för Regeringskansliet ska närvara vid förhandlingen.

[S3]Utlänningen ska vid förhandlingen få tillfälle att redogöra för sin ståndpunkt och uttala sig om de omständigheter som åberopas i ärendet. Lag (2009:1545).

Anmälningsplikt och tvångsmedel efter beslut av domstol

14 §  Om det i fall som avses i 11 eller 11 a § bedöms föreligga risk för att utlänningen begår eller medverkar till brott mot rikets säkerhet eller brott som anges i 1 § första stycket 2 efter utgången av den i 12 § angivna treårsfristen, får anmälningsplikt beslutas även för tid efter denna frists utgång. På motsvarande grunder får förordnas att 1922 §§ ska tillämpas på utlänningen för sådan tid, om risken avser brott som anges i 1 § första stycket 2.

[S2]Frågor som avses i första stycket prövas av Stockholms tingsrätt på ansökan av Säkerhetspolisen. Beslut i en sådan fråga ska meddelas för en viss tid och högst tre år, räknat från den dag då beslutet ska börja tillämpas.

[S3]För förfarandet vid rätten gäller, utom i de hänseenden som anges i fjärde stycket, vad som är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader.

[S4]Tvångsmedel enligt 24 och 25 kap.rättegångsbalken får inte tillgripas. En skriftlig berättelse eller en uppteckning eller upptagning av en sådan berättelse som avses i 35 kap. 14 § rättegångsbalken får åberopas som bevis. Bestämmelsen i 10 kap. 3 § andra stycket andra meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte. Beslutet får grundas även på handlingar eller annat material som enligt första stycket samma paragraf inte får lämnas ut till parter. Lag (2009:1545).

15 §  I de mål som avses i 14 § får rätten, om det finns skäl till det, besluta om anmälningsplikt eller förordna om tillämpning av 19--22 §§ för tiden till dess ärendet har avgjorts slutligt.

[S2]Rättens beslut i de mål som avses i 14 § gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Om ett tidigare meddelat beslut gäller då ärendet avgörs, får rätten bestämma att det nya beslutet skall börja tillämpas först när giltighetstiden för det tidigare har gått ut.

16 §  Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får Säkerhetspolisen häva eller i för utlänningen förmånlig riktning ändra ett beslut som rätten har meddelat enligt 14 §. Säkerhetspolisen får också besluta om tillfällig lättnad och vidta omedelbart nödvändig jämkning. Lag (2013:651).

17 §  Ett beslut av rätten enligt 14 § upphör att gälla, om utvisningsbeslutet verkställs eller upphävs.

Särskilda bestämmelser om tvångsmedel

18 §  Bestämmelserna i 19-22 §§ tillämpas i fråga om en utlänning i den mån Migrationsverket, regeringen eller en domstol har bestämt det enligt denna lag. Lag (2005:720).

Prop. 2004/05:170: Ändringen är en konsekvens av att Migrationsverket kan fatta beslut om tillämpningen av 19–22 §§ enligt 11 §. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Med domstol i detta sammanhang avses förutom Stockholms tingsrätt även dess överinstanser.

19 §  Utlänningen får underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, om det är av betydelse för att utreda om utlänningen eller en organisation eller grupp som han eller hon tillhör eller verkar för planlägger eller förbereder terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Det är också tillåtet att ta fingeravtryck av utlänningen och fotografera honom eller henne.

[S2]Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten beslutar om åtgärder enligt första stycket. I fråga om sådana åtgärder gäller i övrigt 28 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2014:589).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uttrycket våld, hot eller tvång för politiska syften utmönstras ur lagstiftningen och ersätts med en hänvisning till terroristbrott enligt lagen (2003:000) om straff för terroristbrott. För att en utlänning skall kunna underkastas de straffprocessuella tvångsmedel som anges i paragrafen krävs således att ...

20 §  För ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket kan rätten, om det finns synnerliga skäl, meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten tillstånd enligt 27 kap.rättegångsbalken till hemlig avlyssning av elektro- nisk kommunikation eller, om det är tillräckligt, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

[S2]Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndig-heten tillstånd att närmare undersöka, öppna eller granska post- eller tele- grafförsändelser, brev, andra slutna handlingar eller paket som har ställts till utlänningen eller som avsänts från honom eller henne och som påträffas vid husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns hos ett befordringsföretag.

[S3]I det tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna att en försändelse som avses i tillståndet och som ankommer till ett befordringsföretag, ska hållas kvar till dess den närmare undersökts, öppnats eller granskats. Förordnandet ska innehålla underrättelse om att meddelande om åtgärden inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd av den som har begärt åtgärden.

[S4]I lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning finns bestämmelser om att rätten kan meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten tillstånd enligt den lagen. Lag (2020:64).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast namnbyten.

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om förutsättningarna för användning av vissa tvångsmedel enligt denna lag. I första stycket har hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ersatts av de nya begreppen hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

21 §  Det tillstånd som avses i 20 § ska meddelas att gälla för en viss tid som inte överstiger en månad.

[S2]Frågan om tillstånd prövas av Stockholms tingsrätt på yrkande av Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten. Rättens beslut om tillstånd gäller omedelbart. I fråga om förfarandet tillämpas i övrigt 27 kap.rättegångsbalken på motsvarande sätt. Lag (2014:589).

21 a §  Om det vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har kommit fram uppgifter om ett brott som inte är av betydelse för det ändamål som har föranlett avlyssningen eller övervakningen, får uppgifterna användas för att utreda brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning om brottet får dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om

 1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan antas att brottet inte föranleder endast böter, eller
 2. det finns särskilda skäl.

[S2]Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna användas för att förhindra brott. Lag (2012:283).

Prop. 2004/05:143: Paragrafen, som är ny, avser att reglera de brottsbekämpande myndigheternas användning av s.k. överskottsinformation som erhålls vid hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 20 § för brottsutredande och brottsförebyggande ändamål. Om det vid en sådan avlyssning eller övervakning kommer fram uppgifter om ett brott som inte är av betydelse för det ändamål som föranlett avlyssningen eller övervakningen, får enligt första stycket uppgifterna normalt användas för att utreda brottet. ...

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller regler om hantering av överskottsinformation vid hemlig avlyssning och övervakning.

I första stycket har hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ersatts av de nya begreppen hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

22 §  En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska granskas snarast möjligt. Granskningen får utföras endast av rätten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller en åklagare.

[S2]Om upptagningen eller uppteckningen innehåller något som inte är av betydelse för ändamålet med avlyssningen, ska den i denna del omedelbart förstöras efter granskningen. I fråga om brott eller förestående brott som inte är av betydelse för ändamålet med avlyssningen ska dock 27 kap. 24 § andra och tredje styckena rättegångsbalken tillämpas.

[S3]En försändelse eller någon annan handling som omfattas av tillstånd enligt 20 § får inte närmare undersökas, öppnas eller granskas av någon annan än rätten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller en åklagare. En sådan handling ska undersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska en försändelse som finns hos ett befordringsföretag sändas till den som försändelsen är ställd till och en annan handling återlämnas till den hos vilken handlingen påträffats, om den inte tas i beslag. Lag (2014:1420).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen innehåller regler om hemlig telefonavlyssning och granskning av försändelser och handlingar som omfattas av tillstånd enligt 20 §.

Prop. 2004/05:143: Av 20 § jämförd med 19 § framgår att det får beslutas om teleavlyssning eller teleövervakning, om det är av betydelse för att utröna om en utlänning eller en organisation eller grupp som han eller hon tillhör eller verkar för planlägger eller förbereder terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Förevarande paragraf innehåller bestämmelser ...

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om granskning av upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

I första stycket har hemlig teleavlyssning ersatts av det nya begreppet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Straff

23 §  Till fängelse i högst ett år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms

 1. den som hjälper en utlänning som är underkastad förbud enligt 4 § att komma in i Sverige,
 2. den som hindrar eller försöker hindra verkställighet av ett beslut om utvisning enligt denna lag, eller
 3. en utlänning som bryter mot anmälningsplikt som har beslutats enligt 11, 11 a eller 14 §.

[S2]För försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket 1 döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

[S3]Om en utlänning under den tid då han står under åtal för brott enligt första stycket 3 fortsätter att begå sådant brott, ska vad han gjort sig skyldig till före varje åtal anses som ett särskilt brott. Lag (2009:1545).

24 §  Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt denna lag inte har haft rätt att återvända hit. Detta gäller dock inte om utlänningen har flytt hit för att undgå förföljelse som avses i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

[S2]I ringa fall skall åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2005:720).

Prop. 2004/05:170: Hänvisningen i första stycket till 4 kap. 1 § motsvarar nuvarande hänvisning till 3 kap. 2 § UtlL.

Andra stycket är oförändrat.

Övriga bestämmelser

25 §  Medan handläggningen av ett utvisningsärende enligt denna lag pågår, får åtal inte väckas mot utlänningen utan regeringens medgivande innan ärendet avgjorts. Lag (2005:720).

Prop. 2004/05:170: Paragrafen har ändrats som en följd av att inte bara regeringen utan även Migrationsverket fattar beslut om utvisning enligt denna lag.

26 § Har upphävts genom lag (2005:720).

27 §  Offentligt biträde ska förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas, i ärenden enligt denna lag om

 1. utvisning,
 2. anmälningsplikt,
 3. verkställighet av beslut om utvisning, om beslut om inhibition eller tidsbegränsat uppehållstillstånd meddelats,
 4. verkställighet av beslut om utvisning dock endast såvitt avser fråga om förvar och utlänningen hållits i förvar sedan mer än tre dagar, och
 5. om tillämpning av tvångsmedel enligt 11 eller 11 a §. Lag (2009:1545).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen reglerar rätten till offentligt biträde.

Prop. 2004/05:170: Ändringen är en konsekvens av att även Migrationsverket kan fatta beslut enligt 11 §.

28 a §  Beslut av Säkerhetspolisen, Migrationsverket eller Regeringskansliet enligt denna lag får överklagas till Migrationsöverdomstolen när myndighetens beslut avser

 1. fråga om offentligt biträde, eller
 2. ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag. Lag (2009:1545).

28 b §  Säkerhetspolisens, Migrationsverkets eller Regeringskansliets beslut om avvisande av ombud eller biträde får överklagas särskilt till Migrationsöverdomstolen.

[S2]Samma myndigheters beslut i jävsfrågor får överklagas till Migrationsöverdomstolen endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet. Lag (2009:1545).

Prop. 2009/10:31: I första stycket anges att Säkerhetspolisens, Migrationsverkets och Regeringskansliets beslut om avvisande av ombud eller biträde får överklagas särskilt till Migrationsöverdomstolen. Detta har hittills

28 c §  Migrationsverkets beslut enligt denna lag om ersättning för kostnad för DNA-analys får överklagas till Migrationsöverdomstolen. Lag (2009:1545).

[S2]28 § I ärende hos regeringen fattas beslut i fråga om offentligt biträde av Regeringskansliet. Lag (2005:720).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Lag (1993:612) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30
  Omfattning
  ändr. 20, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1996:1382) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1649) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Bestämmelserna i 28 § andra och tredje stycket tillämpas inte på beslut som meddelats innan lagen har trätt i kraft. För sådana beslut gäller fortfarande föreskrifterna i den upphävda rättshjälpslagen (1972:429).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  nya 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (2000:295) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:159, Prop. 1999/2000:43, Bet. 1999/2000:SfU9
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:154) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 1, 19 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:506) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Prop. 2004/05:143, Bet. 2004/05:JuU28
Omfattning
ändr. 22 §; ny 21 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:720) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.
 2. Ärenden som har kommit in till eller väckts hos regeringen före den 31 mars 2006 skall handläggas enligt äldre föreskrifter, utom i fråga om förvar eller uppsikt.
 3. Ärenden som överklagats till Utlänningsnämnden enligt 28 § men inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till Migrationsöverdomstolen.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
upph. 26 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19,20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 2 a, 8 a §§
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2006:225) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2005/06:191, Prop. 2005/06:77, Bet. 2005/06:SfU9
Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2006-04-30

Lag (2009:446) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:1545) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Om Säkerhetspolisen har ansökt om utvisning före den 1 januari 2010 tillämpas 1 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
upph. 6, 7 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 8 a, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 27 §§; rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 13 b §; nya 2 b, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a, 4 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a, 13 a, 13 b, 13 c, 28 a, 28 b, 28 c §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:621) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2009/10:317, Prop. 2009/10:135, Bet. 2009/10:JuU21
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2010:1403) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 3 d, 9 d §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:130) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2011/12:164, Prop. 2011/12:60, Bet. 2011/12:SfU6
Omfattning
nuvarande 4 b § betecknas 4 c §; ändr. 5 §; ny 4 b §
CELEX-nr
32008L0115
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:283) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2011/12:212, Prop. 2011/12:55, Bet. 2011/12:JuU8
Omfattning
ändr. 20, 21 a, 22 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:607) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2012/13:275, Prop. 2012/13:148, Bet. 2012/13:SfU13
Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32009L0050
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2013:651) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2012/13:276, Prop. 2012/13:151, Bet. 2012/13:SfU9
Omfattning
ändr. 5, 16 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Lag (2014:197) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2013/14:193, Rskr. 2013/14:191, Prop. 2013/14:83, Prop. 2013/14:82, Bet. 2013/14:SfU9, Bet. 2013/14:SfU12
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 2 b, 3 a, 3 b, 5, 11 a §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 5, 11, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1420) om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2014/15:22, Prop. 2013/14:237, Bet. 2014/15:JuU2
Omfattning
ändr. 22 § i 2014:589

Lag (2016:1240) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Prop. 2016/17:17, Bet. 2016/17:SfU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:905) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2017/18:7, Prop. 2016/17:191, Bet. 2017/18:SfU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-11-01

Lag (2018:68) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2017/18:156, Prop. 2017/18:34, Bet. 2017/18:SfU10
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2018:320) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2017/18:252, Prop. 2017/18:108, Bet. 2017/18:SfU21
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-06-01

Lag (2019:1209) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2019/20:72, Prop. 2019/20:9, Bet. 2019/20:SfU10
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:64) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2020-04-01

Lag (2021:768) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2020/21:412, Prop. 2020/21:191, Bet. 2020/21:SfU28
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2021-07-20

Lag (2022:305) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2021/22:238, Prop. 2021/22:134, Bet. 2021/22:SfU22
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2022-06-01

Ändring, SFS 2022:700

Omfattning
upph.