Förordning (1992:854) om stöd för att främja användningen av biobränsle

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1992-06-18
Ändring införd
SFS 1992:854 i lydelse enligt SFS 1994:1664
Ikraft
1992-07-01
Tidsbegränsad
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att utveckla teknik som främjar användningen av biobränsle får stöd, i mån av tillgång på medel, lämnas intill utgången av juni 1997 enligt denna förordning.

2 §  Stöd får lämnas till enskilda projekt, sammanhållna utvecklingsprogram samt till svensk och internationell kollektivforskning.

3 §  Stöd till enskilda projekt skall lämnas till användaren av biobränsleanläggningen. Om det finns särskilda skäl, får dock stödet lämnas till tillverkaren av anläggningen.

[S2]Vid internationella samarbetsprojekt skall stödet lämnas till den svenske deltag aren.

Stödberättigade åtgärder

4 §  Stöd får lämnas till projekt som syftar till att utveckla

 1. ny teknik för elproduktion från biobränsle i försöks- och fullskaleanläggningar,
 2. teknik inom andra led i biobränslekedjan.

[S2]Stöd får också lämnas till demonstrationsanläggningar för framställning av etanol ur cellulosarika råvaror. Förordning (1993:1643).

Stödformer

5 §  Stöd lämnas som bidrag eller lån.

Förfarandet i stödärenden m. m.

6 §  Stödärenden prövas av en särskild programstyrelse.

7 §  Programstyrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande. Förordning (1994:1664).

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av ledamöterna är n ärvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Programstyrelsens kansligöromål utförs av Närings- och teknikutvecklingsverk et.

Stödets storlek

10 §  Stödets storlek bestäms med hänsyn till projektets betydelse i förhållande till syftet med stödverksamheten och med beaktande av andra allmänna intressen.

11 §  Summan av bidrag och lån får inte överstiga 50 procent av mottagarens kostn ader för åtgärden.

Särskilda bestämmelser om lån

12 §  Återbetalningsvillkoren för lån skall bestämmas med hänsyn till syftet med lånet, projektets ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter. Räntesatsen skall bestämmas med hänsyn till möjligheterna till annan finansiering. Räntesatsen skall minst vara det av riksbanken vid varje tidpunkt fastställda diskontot.

Övriga bestämmelser

13 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

14 §  Programstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

15 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagaren av stödet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:854) om stöd för att främja användningen av biobränsle

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och gäller intill utgången av juni 1997.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:97
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1643) om ändring i förordningen (1992:854) om stöd för att främja användningen av biobränsle

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-15

Förordning (1994:1664) om ändring i förordningen (1992:854) om stöd för att främja användningen av biobränsle

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1995-02-01