Upphävd författning

Förordning (1992:918) om export och import av farligt avfall m.m.

Version: 1992:918

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1992-06-25
Ändring införd
SFS 1992:918
Ikraft
1992-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde, definitioner

1 §  Denna förordning är tillämplig på export och import av farligt avfall.

2 §  Med farligt avfall enligt denna förordning avses

 1. avfall enligt bilaga 1--2 till förordningen,
 2. sådant avfall som omfattas av förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall och som inte omfattas av 1.

Export

3 §  Farligt avfall får exporteras endast av den som har tillstånd enligt denna förordning. Frågor om tillstånd prövas av Statens naturvårdsverk.

4 §  Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgifter om

 1. vilken art och mängd av farligt avfall som sökanden avser att exportera,
 2. varifrån avfallet kommer,
 3. till vilken stat avfallet beräknas bli exporterat och genom vilka stater det kommer att transporteras,
 4. på vilket sätt avfallet skall behandlas i den importerande staten och
 5. vilka övriga förhållanden som är av betydelse för att bedöma ärendet.

5 §  Statens naturvårdsverk skall, innan tillstånd lämnas, underrätta behöriga myndigheter i berörda stater om ansökan.

6 §  Tillstånd får inte lämnas för export av farligt avfall till en stat som

 1. i sin lagstiftning förbjudit import av farligt avfall,
 2. saknar förmåga att behandla avfallet på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt.

7 §  Tillstånd till export av farligt avfall får lämnas

 1. om ansökningshandlingarna och andra uppgifter som exportören lämnar inte ger anledning att ifrågasätta att avfallet slutligt kommer att omhändertas på ett sätt som från hälso- och miljöskyddssynpunkt hade varit godtagbart om avfallet slutligt omhändertagits i Sverige,
 2. om exporten i andra fall än som avses i 16 § sker till ett land som är part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall,
 3. om den importerande staten, när den är part i Baselkonventionen, har lämnat skriftligt medgivande till importen,
 4. om det inom Sverige saknas kapacitet eller lämpliga platser för slutligt omhändertagande av avfallet i fråga på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt eller om avfallet behövs som råmaterial för materialåtervinnings- eller andra återvinningsindustrier i den stat till vilken avfallet avses bli exporterat,
 5. om exportören och importören avtalat att, i fall då den gränsöverskridande transporten inte kan slutföras i enlighet med avtalet, avfallet skall återföras av exportören till Sverige eller på annat sätt omhändertas enligt villkor som får bestämmas av Statens naturvårdsverk.

[S2]Om transporten beräknas passera genom en stat som är part i Baselkonventionen, skall denna stat ha lämnat sitt medgivande till transporten innan tillstånd får lämnas.

8 §  Tillstånd får inte lämnas för export av farligt avfall till området söder om 60 sydlig bredd.

9 §  Tillstånd för export av farligt avfall får lämnas för ett visst exporttillfälle eller för export under en viss tid, högst 12 månader.

[S2]Tillståndet skall förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Import

10 §  Farligt avfall får importeras endast av den som har tillstånd enligt denna förordning. Frågor om tillstånd prövas av Statens naturvårdsverk.

11 §  Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgift om

 1. vilken art och mängd av det farliga avfallet som sökanden avser att behandla,
 2. varifrån avfallet kommer,
 3. var och på vilket sätt avfallet skall behandlas,
 4. vilka övriga förhållanden som är av betydelse för att bedöma verksamhetens beskaffenhet och omfattning.

12 §  Vid transport av farligt avfall som införs i Sverige skall samma krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått gälla som för avfall som uppkommit inom landet.

13 §  Tillstånd till import av farligt avfall får lämnas om följande två villkor är uppfyllda.

 1. Om avfallet i andra fall än som avses i 16 § importeras från ett land som är part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall.
 2. Om sökanden kan visa -- att tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) har lämnats för den anläggning där behandlingen skall äga rum, -- att tillståndet omfattar behandling av det slag av avfall det är frågan om och -- att avfallet i övrigt kommer att hanteras på ett sätt som är godtagbart från miljöskyddssynpunkt.

14 §  Tillstånd till import av sådant avfall som omfattas av förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall får lämnas endast om sökanden kan visa att tillstånd enligt 12 § den förordningen har lämnats för anläggningen eller att sökanden har anmält behandling av avfall i en sådan anläggning som avses i 17 § samma förordning.

15 §  Tillstånd för import av farligt avfall får lämnas för ett visst importtillfälle eller för import under en viss tid, högst 12 månader.

[S2]Tillståndet skall förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Gemensamma bestämmelser för export och import

16 §  Tillstånd för export till eller import från en stat som inte är part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall får lämnas, om staten genom regionalt, bilateralt eller multilateralt avtal med Sverige som avtalspart förbundit sig att uppfylla sådana krav som inte är mindre miljövänliga än de som anges i Baselkonventionen.

17 §  Statens naturvårdsverk skall sända en kopia av sitt beslut enligt 3 och 10 §§ till länsstyrelsen och till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den kommun som avfallet kommer ifrån eller där det kommer att slutligt omhändertas.

18 §  Den som avser att exportera eller importera farligt avfall är skyldig att till Statens naturvårdsverk lämna de upplysningar som behövs för att möjliggöra en samlad bedömning av hur den ansökta åtgärden påverkar människors hälsa och miljön.

19 §  Ett tillstånd till export eller import av farligt avfall får återkallas om

 1. den som ansökt om tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet,
 2. tillståndshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller annan författning,
 3. nya omständigheter kommer fram som inte var kända när tillståndet meddelades och tillstånd inte skulle ha lämnats om dessa omständigheter varit kända, eller
 4. det genom exporten eller importen uppkommit en olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när tillståndet lämnades.

20 §  Farligt avfall som exporteras eller importeras skall åtföljas av ett transportdokument från det att transporten av avfallet påbörjas i ursprungslandet till dess att slutligt omhändertagande sker. Varje person som tar hand om en gränsöverskridande transport av farligt avfall skall underteckna transportdokumentet.

21 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd till export och import enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 7 tillämpas.

Tillsyn, straff, överklagande

22 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning utövas av Statens naturvårdsverk i samråd med andra berörda svenska myndigheter. Naturvårdsverket är även i övrigt behörig myndighet enligt vad som följer av Sveriges internationella åtaganden inom det område som denna förordning omfattar.

23 §  Bestämmelser om straff och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling och i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

24 §  Beslut av Statens naturvårdsverk enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Verkställighetsföreskrifter

25 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens naturvårdsverk.

Bilaga 1

Med farligt avfall avses enligt denna förordning följande typer av avfall som är föremål får gränsöverskridande transport:
 1. Avfall som tillhör någon kategori som finns upptagen i denna bilaga, såvida det inte saknar samtliga de egenskaper som anges i bilaga 1.1
 2. Avfall på vilket punkt a inte är tillämplig men som enligt den lagstiftning som gäller i den exporterande staten eller i den stat genom vilken avfallet transporteras definieras som eller anses vara farligt avfall.
Avfallskategorier som skall kontrolleras
Avfallstyp med hänsyn till ursprung:
Y1Sjukvårdsavfall från läkarvård på sjukhus, läkarmottagningar och kliniker
Y2 Y3 Y4Avfall från tillverkning och beredning av läkemedelsprodukter Rester av läkemedel, droger och mediciner Avfall från produktion, formulering och användning av biocider och fytofarmaka
Y5Avfall från tillverkning, formulering och användning av träskyddsmedel
Y6Avfall från produktion, formulering och användning av organiska lösningsmedel
Y7Avfall från värmebehandlings- och härdningsprocesser innehållande cyanider
Y8Mineralspillolja som är oduglig för det ändamål den ursprungligen var avsedd för
Y9 Y10Spillolja/vatten, kolväten/vattenblandningar, emulsioner Avfallsämnen och artiklar som innehåller eller förorenats avpolyklorerade bifenyler (PCB) och/eller polyklorerade terfenyler (PCT) och/eller polybromerade bifenyler (PBB)
Y11Tjäravfall härrörande från raffinering, destillering och pyrolysbehandlingar
Y12Avfall från produktion, formulering och användning av tryckfärger, färgämnen (för textilier, läder, papper etc.), pigment, målarfärg, lacker, fernissa
Y13Avfall från tillverkning, formulering och användning av hartser, latex, mjukningsmedel, lim/adhesiver
Y14Kemiska avfallsämnen härrörande från forskning och utveckling eller undervisningsverksamhet som inte är identifierade och vars verkningar på människor och/eller miljön inte är kända
Y15Avfall av explosiv beskaffenhet som inte är föremål för annan lagstiftning
Y16Avfall från tillverkning, formulering och användning av kemikalier för material och processer i fotograferingsverksamhet
Y17 Y18Avfall som härrör från ytbehandling av metaller och plast Restprodukter från processer för slutligt omhändertagande av tillverkningsavfall
Avfall som har som beståndsdelar:
Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43Metallkarbonyler Beryllium, berylliumföreningar Sexvärda kromföreningar Kopparföreningar Zinkföreningar Arsenik, arsenikföreningar Selen, selenföreningar Kadmium, kadmiumföreningar Antimon, antimonföreningar Tellur, tellurföreningar Kvicksilver, kvicksilverföreningar Tallium, talliumföreningar Bly, blyföreningar Oorganiska flourföreningar med undantag av kalciumfluorid Oorganiska cyanider Sura lösningar eller syror i fast form Basiska lösningar eller baser i fast form Asbest (damm och fibrer) Organiska fosforföreningar Organiska cyanider Fenoler, fenolföreningar inklusive klorfenoler Eter Halogena organiska lösningsmedel Organiska lösningsmedel utom halogena lösningsmedel Alla substanser som är kemiskt närstående polyklorerade dibensofuraner
Y44Alla substanser som är kemiskt närstående polyklorerade dibenso-p-dioxiner
Y45Andra halogena organiska föreningar än de ämnen som omnämnts i denna bilaga (t. ex. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Bilaga 1.1
Förteckning över egenskaper som innebär risker
FN-
KlassKodEgenskaper
1H1Explosivt Ett explosivt ämne eller avfall är ett fast eller flytande ämne eller avfall (eller blandning av ämnen eller avfall) som har förmåga att genom en kemisk reaktion i sig själv alstra gas vid sådan temperatur och sådant tryck samt med sådan hastighet att det förorsakar skada på omgivningen.
3H3Brandfarliga vätskor Brandfarliga vätskor är vätskor eller vätskeblandningar eller vätskor innehållande fasta ämnen i lösning eller suspension (t. ex. målarfärger, fernissor, lacker etc., dock inte inkluderande ämnen eller avfall som på annat sätt klassificeras på grund av sina farliga egenskaper) som avger en brandfarlig gas vid så låga temperaturer som 60,5 C vid test i sluten bägare och 65,6 C vid test i öppen bägare.
4.1H4.1Brandfarliga fasta ämnen Andra fasta ämnen eller annat fast avfall än sådana/sådant som klassificeras som explosiva/explosivt som, under förhållanden vilka kan förekomma under transport, är lätt brännbara eller kan förorsaka eller bidra till brand genom friktion.
4.2H4.2Ämnen eller avfall som har lätt för självantändning Ämnen eller avfall som har lätt för självupphettning under normala omständigheter som förekommer under transport eller ämnen och avfall som har lätt för att hettas upp vid kontakt med luft och som då tenderar att fatta eld.
4.3H4.3Ämnen eller avfall som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Ämnen eller avfall som genom reaktioner med vatten kan bli självantändande eller avge brandfarliga gaser i farliga mängder.
5.1H5.1Oxiderande Ämnen eller avfall som, fastän i sig själva inte nödvändigtvis brännbara, kan orsaka eller bidra till förbränningen av andra material, vanligen genom att producera syre.
5.2H5.2Organiska peroxider Organiska ämnen eller avfall som innehåller den tvåvärdiga O-O-strukturen är termiskt instabila ämnen som kan undergå värmeavgivande, självaccelerande sönderdelning.
6.1H6.1Giftiga (akut) Ämnen eller avfall som kan orsaka antingen död eller allvarlig skada eller skada människors hälsa om de sväljs eller inandas eller kommer i kontakt med huden.
6.2H6.2Smittämnen Ämnen eller avfall innehållande livskraftiga mikroorganismer eller deras toxiner som man vet eller misstänker orsakar sjukdomar hos djur eller människor.
8H8Frätmedel Ämnen eller avfall som genom kemisk verkan orsakar svår skada när de kommer i kontakt med levande vävnad eller, i händelse av läckage, avsevärt skadar eller till och med förstör andra varor eller transportmedlen. De kan även orsaka andra vådor.
9H10Frigörande av toxiska gaser i kontakt med luft eller vatten Ämnen eller avfall som genom samverkan med luft eller vatten kan ge toxiska gaser i farliga mängder.
9H11Toxiska (fördröjda eller kroniska) Ämnen eller avfall som, om de inandas eller sväljs eller om de tränger genom huden, kan medföra fördröjda eller kroniska verkningar, inklusive cancerogena.
9H12Ekotoxiska Ämnen eller avfall som om de frigörs leder till eller kan leda till omedelbara eller fördröjda ogynnsamma effekter på miljön genom bioackumulering eller toxiska effekter på biotiska system.
9H13I stånd att på något sätt efter slutligt omhändertagande frambringa ett annat ämne, t. ex. lakvatten, som har någon av de egenskaper som tagits upp ovan.

Bilaga 2

Med farligt avfall avses i denna förordning även sådant annat avfall som anges i denna bilaga och som är föremål för gränsöverskridande transport.
Avfallskategorier som fordrar speciell behandling:
Y46 Y47Hushållsavfall Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall

Ändringar

Förordning (1992:918) om export och import av farligt avfall m.m.

  Ikraftträder
  1992-08-01

Ändring, SFS 1995:701

  Omfattning
  upph.