Förordning (1992:995) om försöksverksamhet i vissa hovrätter med delegering av arbetsuppgifter

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1992-10-01
Ändring införd
SFS 1992:995
Ikraft
1992-11-01
Tidsbegränsad
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning skall bedrivas i Hovrätten över Skåne och Blekinge och Hovrätten för Västra Sverige. Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion.

2 §  Hovrätten får förordna domstolsbiträden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet, att på eget ansvar vidta åtgärder för beredning av mål i den omfattning som rotelinnehavaren bestämmer.

3 §  En rotelinnehavare får besluta att sådana åtgärder för beredning av ett visst mål som rotelinnehavaren själv får vidta, i stället skall vidtas på eget ansvar av hovrättsfiskal, hovrättsfiskalsaspirant eller domstolsbiträde som har erhållit förordnande enligt 2 §.

[S2]Vad som nu sagts gäller inte i brottmål, där någon är berövad friheten.

4 §  Beslut enligt 3 § får inte avse mål vars beredning är av svår beskaffenhet eller som av någon annan orsak kräver särskild kunskap och erfarenhet. Uppkommer en fråga av sådant slag i ett mål där beslut enligt 3 § har fattats, är den som är ansvarig för beredningen skyldig att genast anmäla frågan för rotelinnehavaren.

5 §  Vid beredning av mål med stöd av beslut enligt 3 § har hovrättsfiskal, hovrättsfiskalsaspirant eller domstolsbiträde samma befogenheter som enligt 19 § förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion tillkommer rotelinnehavaren. Ett domstolsbiträde får dock inte besluta om avskrivning av mål.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:995) om försöksverksamhet i vissa hovrätter med delegering av arbetsuppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1992 och gäller till utgången av juni 1993.
Ikraftträder
1992-11-01